Co je 5G síť?

5G síť je bezdrátový systém páté generace určený pro telekomunikační a mobilní sítě, který je až 10x rychlejší než předchozí 4G síť. Jejím cílem je využívání nových technologií vyžadující extrémně rychlý přenos dat s velice nízkou odezvou v řádech milisekund. 5G síť tak otevírá zcela novou bránu nejen do světa super rychlého internetu, ale také robotiky, virtuální reality, chytré domácnosti, bezpečnosti nebo automobilového a leteckého průmyslu.

Potenciální rizika a vliv 5G sítí na zdraví člověka

Podle WHO doposud po mnoha provedených výzkumech nebyl s vystavením bezdrátovým technologiím příčinně spojen žádný nepříznivý zdravotní účinek. Závěry vycházejí ze studií provedených napříč celým rádiovým spektrem. Zatím však bylo provedeno jen několik studií na frekvencích, které využívá technologie 5G. Hlavním mechanismem interakce mezi radiofrekvenčními poli a lidským tělem je zahřívání tkáně. Úrovně expozice vysokofrekvenčnímu záření ze současných technologií mají za následek zanedbatelné zvýšení teploty v lidském těle. Jak se frekvence zvyšuje, dochází k menšímu pronikání do tělesných tkání a absorpce energie se omezuje na povrch těla (kůži a oči). Pokud celková expozice zůstane pod mezinárodními pokyny, nepředpokládají se žádné důsledky pro veřejné zdraví.

V současné době je expozice z 5G infrastruktury na přibližně 3,5 GHz podobná jako u stávajících základnových stanic mobilních telefonů. Při použití více paprsků z 5G antén může být expozice variabilnější v závislosti na poloze uživatelů a jejich využití. Vzhledem k tomu, že technologie 5G je v současné době v rané fázi nasazení, je rozsah jakékoliv změny v expozici radiofrekvenčním polím stále předmětem šetření.

Pokyny pro vystavení elektromagnetickým polím vytvářejí dva mezinárodní orgány. Mnoho zemí v současné době dodržuje pokyny doporučené:

 • Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením,
 • Ústavem elektrotechniky a elektroniky prostřednictvím Mezinárodního výboru pro elektromagnetickou bezpečnost.

Tyto pokyny nejsou specifické pro technologii 5G. Pokrývají rádiové frekvence až do 300 GHz, včetně diskutovaných frekvencí pro 5G.

Eric van Rongen z Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) tvrdí, že jediný důkaz potenciálně škodlivých účinků pochází ze zvýšení teploty nad prahové hodnoty a nervové stimulace, ale neexistují důkazy o tom, že vysokofrekvenční elektromagnetické záření způsobuje nemoci, jako je rakovina.

Studie zabývající se škodlivostí 5G

Škodlivost 5G sítí na lidský organizmus není podle současných světových studií jednoznačně prokázána. Studie za poslední dva roky jsou vůči potenciálním rizikům na zdraví člověka spíše pozitivní, avšak určitá opatrnost je podle některých vědců na místě. Zde je náš výběr studií od předních světových vědců za rok 2020 – 2021.

Nizozemská rada pro zdraví a hodnocení 5G, pro bezdrátovou komunikaci a rizika rakoviny

V tomto komentáři jsou diskutovány pokyny pro radiofrekvenční záření v souvislosti s nedávným hodnocením Nizozemské rady pro zdraví. Výbor doporučuje, aby pro zavedení 5G nebylo používáno frekvenční pásmo 26 GHz. Pro nižší frekvence se doporučují pokyny Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Tyto pokyny však nejsou založeny na objektivním hodnocení zdravotních rizik, o kterém pojednává tato studie.

 • Závěr studie: Podle studie současné vědecké důkazy jasně prokazují zvýšené riziko vzniku gliomu (nitrolební nádor) a akustického neuromu (zhoubná intrakraniální rakovina) při používání mobilních telefonů. Zvýšené riziko nádorů na mozku a hlavě je založeno na epidemiologických studiích rakoviny u lidí a je podporováno podobnými typy nádorů nalezenými ve studiích na zvířatech. Tyto studie na zvířatech ve skutečnosti potvrdily již dřívější výsledky studií případové kontroly zvýšeného rizika nádoru při používání bezdrátových mobilních telefonů.
 • Originál studie: Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks
 • Autor studie: Lennart Hardell, Nadace pro životní prostředí a výzkum rakoviny ve Švédsku
 • Datum vydání: 24. června 2021

5G mobilní sítě a zdraví – nejnovější vědecký přehled výzkumu nízkofrekvenčních polí nad 6 GHz (Metaanalýza

Metaanalýza je založena na statistické kombinaci výsledků dříve publikovaných studií. Má mnohem vyšší úroveň důvěryhodnosti, než jednotlivé studie. Tato metaanalýza zahrnuje 107 experimentálních studií (91 v umělých podmínkách, 15 ve skutečných podmínkách a 1 s člověkem), které zkoumaly různé biologické účinky, včetně genotoxicity, buněčné proliferace, genové exprese, buněčné signalizace, funkce membrány a dalších účinků.

 • Závěr studie: Přehled experimentálních studií neposkytl žádné potvrzené důkazy o tom, že nízkoúrovňové MMW (milimetrové vlny) jsou spojeny s biologickými účinky významnými pro lidské zdraví. Mnoho studií uvádějících účinky pocházelo ze stejných výzkumných skupin a výsledky nebyly nezávisle reprodukovány. Většina studií používala nekvalitní metody hodnocení a kontroly expozice, takže nelze vyloučit možnost experimentálního procesu. Navíc mnoho z hlášených účinků mohlo souviset s ohřevem z vysokofrekvenční depozice RF energie (energie využívající vysokofrekvenční elektromagnetickou energii), takže tvrzení o „nízkoúrovňovém“ účinku je v mnoha studiích sporné. Výsledky epidemiologických studií přinesly jen málo důkazů o souvislosti mezi nízkoúrovňovými MMW a jakýmikoliv nepříznivými účinky na zdraví. Budoucímu epidemiologickému výzkumu by prospělo konkrétní vyšetřování dopadu 5G a budoucích telekomunikačních technologií.
 • Originál studie: 5G mobile networks and health—a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz
 • Autor studie: Ken Karipidis, Rohan Mate, David Urban, Rick Tinker, Andrew Wood
 • Datum vydání: 16. března 2021

Pět způsobů, jak dosáhnout lepší 5G sítě

Studie od ConsumerLab je dosud největší studie spotřebitelů 5G, zahrnující názory 1,3 miliardy spotřebitelů a 220 milionů uživatelů 5G. Odhaluje klíčové trendy, které ovlivňují přijetí, používání a vnímání spotřebitelů směrem k 5G, a navrhuje pět důležitých způsobů, jak poskytovatelé této služby mohou splnit očekávání spotřebitelů nyní i v budoucnosti.

 • Závěr studie: Bezdrátová síť 5G spouští změny v chování uživatelů a začíná vytěsňovat Wi-Fi. Uživatelé tráví o dvě hodiny týdně více času používáním cloudových her a o hodinu více v aplikacích rozšířené reality ve srovnání s uživateli 4G sítě. Dvacet procent uživatelů uvedlo, že po upgradu na 5G snížilo využití Wi-Fi.
 • Originál studie: Five ways to a better 5G
 • Autor studie: Ericsson Consumer & IndustryLab
 • Datum vydání: 1. čtvrtletí 2021

5G není zdraví škodlivé: Zrušení mýtu o radiačním riziku

Podle studie společnosti Deloitte existuje řada protichůdných názorů na technologii 5G, proto je potřeba realizovat další studie a diskuse v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV), které by se znovu zabývaly obavami veřejnosti.

 • Závěr studie: Podle názoru Deloitte jsou však obavy, že 5G způsobuje rakovinu nebo že záření emitované 5G oslabuje imunitní systém člověka a umožňuje šíření COVID-19, přehnané. Deloitte také předpovídá, že by záření z 5G mobilních sítí a telefonů mohlo ovlivnit zdraví kteréhokoliv jednotlivce, ať už jde o uživatele 5G, uživatele jakékoliv jiné generace mobilních telefonů nebo kohokoliv jiného v blízkosti mobilní sítě, který ve skutečnosti nepoužívá mobilní zařízení. Mezi nárůstem infekcí COVID-19 a zaváděním sítí 5G neexistuje žádná souvislost. Bohužel, zatímco rozsáhlé vědecké důkazy dokazují, že technologie mobilních telefonů nemají žádné nepříznivé dopady na zdraví, a to platí nejen pro 5G, ale i dřívější generace (1G, 2G, 3G, a 4G), předpovídá společnost Deloitte, že přibližně 10 – 20 % dospělých v mnoha vyspělých ekonomikách bude stále mylně považovat 5G za škodlivý. Spotřebitelský průzkum, který byl proveden v květnu 2020 zjistil, že pětina nebo více dospělých v šesti ze čtrnácti dotázaných zemí souhlasilo s tvrzením „Věřím, že s 5G jsou spojena zdravotní rizika“.
 • Originál studie: 5G is not hazardous to your health: Busting the radiation risk myth
 • Autor studie: Deloitte USA
 • Datum vydání: 7. prosince 2020

Dopady vysokých dávek radiofrekvence mobilních telefonů 3,5 GHz na embryonální vývoj

Primárním cílem této studie bylo posoudit, zda je vystavení vysokofrekvenčnímu kmitočtu RFR (radiofrekvenční záření) spojeno s jakýmikoliv vývojovými poruchami během embryogeneze (vývoj embrya – zárodku živočichů, tedy i lidí). Výzkum byl proveden na dániu pruhovaném, což je sladkovodní kaprovitá ryba, která pro výzkum představuje významný modelový organismus, protože se z pohledu DNA podobá člověku.

 • Závěr studie: Celkové výsledky studie neodhalily žádné rozsáhlé účinky expozice RFR na přežití nebo vývoj embryí, ale odhalily mírnou depresi senzomotorické funkce (smyslové a motorické procesy). Zůstává možnost, že vývojové expozice radiofrekvenčního záření mohou vyvolat účinky v molekulární fázi nebo v pozdějším stadiu života, které nebyly v této počáteční studii hodnoceny. Studie naznačuje, že radiofrekvence v rámci nízkých frekvencí GHz je během embryonálního vývoje převážně benigní (neškodný), ale může mírně potlačit senzomotorické funkce, pokud je podáván v dávce významně vyšší, než je expozice veřejnosti.
 • Originál studie: Impacts of high dose 3.5 GHz cellphone radiofrequency on zebrafish embryonic development
 • Autor studie: Oregon State University
 • Datum vydání: 9. července 2020

Nepříznivé účinky 5G mobilních technologií na zdraví v reálných podmínkách

Studie odhaluje nepříznivé účinky neviditelného neionizujícího záření (dále jen bezdrátové záření). Zdůrazňuje ale, že většina dosud provedených laboratorních experimentů není určena k identifikaci závažnějších nepříznivých účinků odrážejících skutečné provozní prostředí, ve kterém fungují zařízení s bezdrátovými systémy. Mnoho experimentů nezahrnuje pulzování a modulaci nosného signálu. Drtivá většina nezohledňuje synergické nepříznivé účinky jiných toxických stimulů (například chemických a biologických) působících ve shodě s bezdrátovým zářením. Studie také předkládá důkazy o tom, že rodící se technologie mobilních sítí 5G ovlivní nejen pokožku a oči, jak se obecně věří, ale bude mít také nepříznivé systémové účinky.

 • Závěr studie: Bezdrátové záření nabízí příslib lepšího dálkového průzkumu, komunikace, přenosu dat a konektivity. Bohužel existuje velké množství údajů z laboratorních a epidemiologických studií, které ukazují, že předchozí a současná generace bezdrátových síťových technologií má významně nepříznivé dopady na zdraví. Velká část těchto údajů však byla získána za podmínek, které neodrážejí skutečný život. Pokud se vezme v úvahu reálný život, například informační obsah signálů spolu s nosnými frekvencemi včetně dalších toxických stimulů v kombinaci s bezdrátovým zářením, nežádoucí účinky spojené s bezdrátovým zářením se podstatně zvýší. Překrytí 5G zářením v již zabudovaném prostředí toxického bezdrátového záření zhorší existující nepříznivé účinky na zdraví. Podle studie je zapotřebí mnohem více výzkumu a testování potenciálních účinků 5G na zdraví v reálných podmínkách.
 • Originál studie: Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions
 • Autor studie: Ronald N. Kostoff, Paul Heroux, Michael Aschner, Aristides Tsatsakis
 • Datum vydání: 25. ledna 2020