Nabízíme souhrn informací, jaké jsou předepsané maximální počty žáků ve třídě a při dozorování ve školství v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví. V článku se dočtete nejen o počtech dětí v mateřských školách, družinách, základních a středních školách, ale také o počtech při dozorování dětí, kde probíhá například koupání, plavecké a lyžařské či jiné sportovně turistické kurzy pořádané školou.

Mateřská škola

Aby byla zajištěna bezpečnost dětí při pobytu mimo místo vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

Ve výjimečných případech může ředitel mateřské školy navýšit počty dětí:

 • nejvýše o 8 dětí, tedy na 28 dětí z běžných tříd, nebo
 • nejvýše o 11 dětí, tedy na 23 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

Legislativa: § 5 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání – znění od 01.09.2018

Družina

Ředitel stanovuje nejvyšší počet dětí na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, ale vždy s ohledem na jejich bezpečnost.

 • V družině se oddělení naplňují maximálně 30 žáky

Legislativa: § 10 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání – znění od 01.09.2018

Základní škola

 • Ve třídě povinné školní docházky může být maximálně 30 žáků.
 • Stejný počet žáků platí při tělesné výchově.
 • Za každého žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně, který je ve třídě, se nejvyšší počet dětí snižuje o 2 žáky

Legislativa: § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky – znění od 01.09.2018

 • Při akcích, které se konají mimo místo vzdělávání, může být na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví dětí maximálně 25 žáků.

Legislativa: § 3 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky – znění od 01.09.2018

Plavecká výuka

Na základní škole se při plavecké výuce dělí třída do skupin. Každou skupinu vede jeden vyučující.

 • Ve skupině může být maximálně 15 žáků plavců.
 • Ve skupině může být maximálně 10 žáků neplavců.

Mohlo by vás zajímat: Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se počet řídí § 26 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – znění od 01.11.2018

Střední škola

 • Na střední škole může být ve třídě maximálně 30 žáků.
 • Nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven zvláštním právním předpisem.
 • Stejný počet žáků platí při tělesné výchově.

Legislativa: § 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – znění od 01.09.2018

 • Při akcích, které se konají mimo místo vzdělávání, stanovuje počet žáků ředitel školy. Nesmí však překročit 30.

Lyžařská výuka

 • Na školním lyžařském výcviku může mít družstvo maximálně 15 členů.
 • Pokud jsou přítomni žáci se zdravotním postižením, počet se snižuje s ohledem k charakteru postižení a dalším okolnostem.
 • V případě, že se lyžařského kurzu zúčastní 30 a více žáků do 15 let, musí být přítomen zdravotník.

Sportovně turistické kurzy

 • Žáci se dělí do skupin podle výkonnosti. Družstvo může mít maximálně 15 žáků. Zvláštní předpis může pro některé činnosti stanovit nižší počet žáků. Počet pedagogů nesmí být menší než počet družstev.
 • Kurz do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž alespoň jedna osoba musí být pedagogem.
 • Při cyklistickém výletu v silničním provozu může mít družstvo maximálně 10 cyklistů.
 • Při horské túře musí doprovázet družstvo nebo skupinu žáků alespoň dvě zletilé osoby způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž alespoň jedna osoba musí být pedagogem.

Koupání

 • Jeden pedagog může při koupání dozorovat skupině maximálně 10 žáků.
 • Pokud jsou ve skupině žáci vyžadující speciální vzdělávací potřeby, řídí se počet zvláštním předpisem (§ 26 vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb.).
 • Pedagog je povinen v průběhu i po skončení koupání kontrolovat počet žáků.

Zdroj: Metodický pokyn Č.j.: 37 014/2005-25