Zranilo se vaše dítě ve škole a nevíte, jak to máte řešit? Nenechte se ošálit a přečtěte si, jak správně řešit úraz žáka ve škole. V tomto článku se dozvíte, jaká je odpovědnost školy za žáka, jak se dělá posouzení podle zákona, jaké jsou možnosti odškodnění a jak postupovat v případě úrazu.

Odpovědnost školy za žáka

Škola má dle zákona povinnost zajistit žákům bezpečnost a zdraví, a to po celou dobu, kdy jsou v její péči. Dítě se nemusí nutně nacházet přímo na školní půdě. Může být například na školní procházce, hřišti, kurzu, táboře, v kině apod. Pokud tedy vaše dítě svěříte do péče školy nebo jiného školského zařízení, ale také do péče organizátora tábora (i když ho nepořádá škola), odpovědnost má vždy tato organizace, případně pořadatel akce či události. Důležité je také vědět, že škola je za žáka zodpovědná nejen v době vyučování, ale například také v jídelně nebo školní družině.

„Doporučujeme, aby každá škola měla pojištění odpovědnosti!“

Škola může mít sjednanou pojistku odpovědnosti, která v případě úrazu žáka pokryje náklady na jeho léčbu a odškodnění. Pokud škola takové pojištění nemá, musí všechny výlohy uhradit sama. Pak je také možnost, že rodič má sjednanou úrazovou pojistku dítěte a může tak plnění uplatnit u své pojišťovny. Pro školu to však neznamená, že nenese odpovědnost a že v případě prokázání zanedbání bezpečnosti žáka se nebude podílet na jeho odškodnění. Pokud dojde k úrazu žáka a je pojištěna škola i dítě samotné, bude uplatněna pojistka školy i pojistka dítěte. Škola má navíc při odškodnění spoluúčast.

Posouzení úrazu podle zákona

U základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale také u konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se úrazy posuzují podle pracovního práva. Více se dočtete v § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

„Pokud škola není pojištěna, musí žáka odškodnit z vlastních prostředků!“

Naopak u mateřských škol se úrazy žáků posuzují podle občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Pokud tedy mateřská škola prokáže, že dohled žáka nezanedbala, může se odpovědnosti za něj zprostit. Odpovědnost na sebe bere pouze tehdy, je-li prokázáno porušení některé z povinností.

Odškodnění žáka po úraze

Výše odškodného stanoví lékař na základě hodnocení bolestného. Odškodnění žáka se přitom skládá ze čtyř částí:

Bolestné – to se hodnotí až v době, kdy je stav zraněného ustálený. Výše odškodného se určuje podle bodové tabulky dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., přičemž 1 bod = 250 Kč. Lze nárokovat odškodnění za bolest, která byla způsobena zraněním, ale také za bolest, která nastala léčením. Díky tomu může dojít k výraznému navýšení odškodnění.

Ztížení společenského uplatnění – lze využít ke kompenzaci úrazu žáka v případě, když došlo k trvalým zdravotním problémům, které znemožňují společenské začlenění poškozeného. Výše odškodného se určuje podle bodové tabulky dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., přičemž 1 bod = 250 Kč. O tuto náhradu lze žádat až po ustálení následků úrazu – obvykle po uplynutí jednoho roku od uskutečnění úrazu.

Náklady spojené s léčbou – lze uplatnit pro všechny náklady vzniklé v souvislosti s léčbou a rehabilitací. Mimo finanční náklady, které poškozený, respektive zákonný zástupce žáka, vynaložil do zlepšení zdravotního stavu (léčba, rehabilitace), lze nárokovat také například vydatnější či speciální strava, náklady na ošetřovatelskou péči, terapeuta, cestování do zdravotnických zařízení, výdaje za léky a zdravotní pomůcky, lázně apod.

Náhrada věcné škody – pokud při úrazu žáka došlo také k poškození jeho osobních věcí, lze nárokovat odškodnění také za ně.

Důležité: Odškodnění lze uplatnit maximálně do tří let od datumu úrazu.


Jak postupovat v případě úrazu žáka

  1. Pokud se žák zraní, musí bezodkladně k lékaři, který ho ošetří a zhodnotí jeho stav a závažnost úrazu. Lékař zároveň vyplní tzv. hodnocení bolestného, ze kterého následně stanoví výši odškodného.
  2. Škola je ze zákona povinna vést knihu úrazů, stejně, jako firmy. Musí zpracovat hlášení o úrazu a odeslat ho na zdravotní pojišťovnu, u které je dítě registrované, ale také na Českou školní inspekci.
  3. Škola zároveň musí pojišťovně poslat formulář hodnocení bolestného, který vyhotovil ošetřující lékař. Rodič dítěte proto nesmí zapomenout tento formulář předat škole.
  4. Pojišťovna následně odškodní rodiče, respektivě zraněné dítě.