Zranilo se vaše dítě ve škole a nevíte, jak to máte řešit? Nenechte se ošálit a přečtěte si, jak správně řešit úraz žáka ve škole. V tomto článku se dozvíte, jaká je odpovědnost školy za žáka, jak se dělá posouzení podle zákona, jaké jsou možnosti odškodnění a jak postupovat v případě úrazu.

Odpovědnost školy za žáka

Škola má dle zákona povinnost zajistit žákům bezpečnost a zdraví, a to po celou dobu, kdy jsou v její péči. Dítě se nemusí nutně nacházet přímo na školní půdě. Může být například na školní procházce, hřišti, kurzu, táboře, v kině apod. Pokud tedy vaše dítě svěříte do péče školy nebo jiného školského zařízení, ale také do péče organizátora tábora (i když ho nepořádá škola), odpovědnost má vždy tato organizace, případně pořadatel akce či události. Důležité je také vědět, že škola je za žáka zodpovědná nejen v době vyučování, ale například také v jídelně nebo školní družině.

„Doporučujeme, aby každá škola měla pojištění odpovědnosti!“

Škola může mít sjednanou pojistku odpovědnosti, která v případě úrazu žáka pokryje náklady na jeho léčbu a odškodnění. Pokud škola takové pojištění nemá, musí všechny výlohy uhradit sama. Pak je také možnost, že rodič má sjednanou úrazovou pojistku dítěte a může tak plnění uplatnit u své pojišťovny. Pro školu to však neznamená, že nenese odpovědnost a že v případě prokázání zanedbání bezpečnosti žáka se nebude podílet na jeho odškodnění. Pokud dojde k úrazu žáka a je pojištěna škola i dítě samotné, bude uplatněna pojistka školy i pojistka dítěte. Škola má navíc při odškodnění spoluúčast.

Posouzení úrazu podle zákona

U základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale také u konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se úrazy posuzují podle pracovního práva. Více se dočtete v § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

„Pokud škola není pojištěna, musí žáka odškodnit z vlastních prostředků!“

Naopak u mateřských škol se úrazy žáků posuzují podle občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Pokud tedy mateřská škola prokáže, že dohled žáka nezanedbala, může se odpovědnosti za něj zprostit. Odpovědnost na sebe bere pouze tehdy, je-li prokázáno porušení některé z povinností.

Odškodnění žáka po úraze

Školní úrazy se neposuzují stejně, jako úrazy pracovní. Nevztahuje se na ně totiž zákonné pojištění zaměstnavatele z odpovědnosti za škodu. Z titulu pracovních úrazů se odškodňují pouze úrazy, které se staly zaměstnancům školy, tzn. úrazy učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

Neexistuje žádný předpis, který by ukládal školám a školským zařízením povinnost se pojistit za škodu způsobenou dětem, žákům a studentům. Obecně se však taková pojistka doporučuje.

Odpovědnost za újmu způsobenou žákům základních a základních uměleckých škol, je stanoveno v § 391 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Odškodňování úrazů žáků je složité téma, proto doporučujeme přečíst si článek od Mgr. Jaroslavy Saxlové ze dne 24. 09. 2019: K otázce odpovědnosti školy za úraz žáka a pojmu úrazu žáka dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu.


Jak postupovat v případě úrazu žáka

  1. Pokud se žák zraní, musí bezodkladně k lékaři, který ho ošetří a zhodnotí jeho stav a závažnost úrazu. Lékař zároveň vyplní tzv. hodnocení bolestného, ze kterého následně stanoví výši odškodného.
  2. Škola je ze zákona povinna vést knihu úrazů, stejně, jako firmy. Musí zpracovat hlášení o úrazu a odeslat ho na zdravotní pojišťovnu, u které je dítě registrované, ale také na Českou školní inspekci.
  3. Škola zároveň musí pojišťovně poslat formulář hodnocení bolestného, který vyhotovil ošetřující lékař. Rodič dítěte proto nesmí zapomenout tento formulář předat škole.
  4. Pojišťovna následně odškodní rodiče, respektivě zraněné dítě.