Pracovní oděv je v mnoha provozech nezbytný. Pořízení pracovních oděvů a jejich využití v různých provozech je důležitou součástí zásad pro bezpečnost práce. Pravidla pro ochranné oděvy a pomůcky shrnují nařízení a zákony týkající se tzv. OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky). Pokud jste zaměstnavatel a tyto pravidla nedodržíte, může dojít k vážným úrazům a při kontrole pravděpodobně dostanete vysokou pokutu.

Co jsou to osobní ochranné prostředky?

Pod zkratkou OOPP (v evropském prostředí pouze OOP) se skrývají prostředky navržené pro ochranu osob před riziky pro jejich zdraví a bezpečnost. OOPP jsou pro každé pracoviště jiné. Vždy ale musí někdo odpovědný zvážit všechna rizika, která na místě hrozí, a podle nich vytvořit sadu ochranných pracovních prostředků. Patří k nim:

 • pracovní oděvy
 • reflexní oděvy
 • pracovní rukavice
 • montérky
 • pracovní obuv
 • protihluková sluchátka
 • ochranné brýle
 • přilby a další

Co do těchto pomůcek naopak nepatří?

Vojenské oděvy a pomůcky pro armádní složky, oblečení navržené k sebeobraně a oděvy pro soukromé užití. Nepatří tam také uniformy, výzbroj a výstroj hasičů a policie, vybavení pro práci na pozemních komunikacích a sportovní oděvy.

Ochrana zdraví zaměstnance by měla být na prvním místě.

Pracovní oděv zajišťuje zaměstnavatel

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné prostředky. Musí tedy nakoupit potřebné certifikované oděvy a dodat je zaměstnancům v dostatečném množství. Pracovní oděv musí zaměstnanec dostat ve své velikosti.

Další povinností zaměstnavatele je pravidelně provádět revizi pracovních oděvů a dalších ochranných pomůcek. Pokud se pracovní oblečení při práci opotřebuje nebo poničí, zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci nové. Součástí povinností zaměstnavatele je také proškolení zaměstnanců o používání OOPP a musí poskytování ochranných prostředků evidovat.

Zaměstnanec je povinen oděv užívat

Hlavní povinností zaměstnance je užívat oděv, který mu byl přidělen, a všechny jeho části v souladu s BOZP. Pokud by došlo k pracovnímu úrazu v době, kdy zaměstnanec neměl pracovní oděv, ale od zaměstnavatele jej dostal, nemusel by dostat nemocenskou nebo odškodnění.

Pravidla pro střídání zaměstnanců

 • Každý, kdo nastupuje do nové práce, kde je třeba nosit pracovní oděv, jej musí dostat ihned po nástupu, ne až na konci zkušební doby.
 • Zaměstnanec musí dostat pracovní oděv zdarma, nesmí za něj nikdo požadovat finanční náhradu. Stejně tak se nesmí stát, že by mu zaměstnavatel nedal pracovní oděv, ale nabídnul by mu finanční náhradu.
 • Když pracovní poměr končí, oblečení je třeba firmě vrátit. Pokud je firemní oblečení nějak nadměrně poškozeno, mohou se obě strany domluvit na finanční náhradě.

Výběr pracovního oblečení

Na každé pracoviště patří jiná sada pracovních oděvů. Neexistuje přesný soupis pracovního oblečení pro každý provoz. Pro některé speciální pracovní podmínky jako je sváření, nebo práce s chemikáliemi, najdete přesnější pravidla. Do dalších provozů ale musí oděvy vybrat zaměstnavatel po posouzení všech rizik.

Nicméně zákonem schválený pomocník tu je. V přílohách Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. naleznete ke každému kusu oblečení přesný výčet činností, při kterých se musí dané oblečení či doplňky používat. Například, pokud pracujete na staveništi, najdete svůj obor v kategoriích Ochranná přilba a Chrániče sluchu. Pro vyhodnocování rizik na pracovišti používejte tabulku, která vám pomůže identifikovat a vybrat ochranné prostředky. Důležitá je kvalita pracovního oděvu. Pracovní oblečení musí být označeno CE nebo EU prohlášení o shodě.

Pronájem pracovních oděvů

Výběr pracovních oděvů je běh na dlouhou trať. Než se firma zaběhne, musí projít všechny předpisy a vybrat ideální kombinaci pracovních oděvů. Spoustu pravidel přichází i poté, když se oděvy opotřebovávají či se mění zaměstnanci. Existují proto firmy, které nabízejí službu pronájmu pracovních oděvů. Příkladem takové společnosti, která působí v České republice, je společnost Lindström.

Firmy, které pronajímají pracovní oděvy, jsou zběhlé v pravidlech bezpečnosti práce a konzultují s klientem (zaměstnavatelem), jaké ochranné pomůcky budou potřeba. Poradí s legislativou i pravidly. A nezapomínají ani na vzhled oděvů a image firmy. Postarají se o nákup pracovních oděvů pro všechny zaměstnance. Dále si pro oblečení pravidelně přijíždí, odváží špinavé a dodávají čisté. Pokud jsou oděvy poničené, firma, která pronajímá pracovní oděvy, se postará i o jejich opravu, případně je nahradí úplně novým kusem. Tato služba funguje i v provozech, kde není primární bezpečnost práce, ale pracovní oděvy mají také reprezentovat.

Hlavní výhodou pronájmu pracovních oděvů je úspora času samotného zaměstnavatele nebo pověřených zaměstnanců. Po úvodním nastavení pravidel se o všechno stará pronajímatel. Šetří tak čas i peníze, které by zaměstnavatel platil za skladování a péči o pracovní oblečení i za práci zaměstnanců, kteří by OOPP hlídali.

Další výhodou je odborný dohled. Zaměstnanci firem pro pronájem jsou odborníci a jejich supervize předchází riziku vysoké pokuty.

Za nedodržení pravidel o poskytování OOPP svým zaměstnancům hrozí firmám pokuty v hodnotě až 1 000 000 Kč.

Zaměstnavatel si musí pohlídat, zda mají jeho zaměstnanci vhodné pracovní oblečení. Pokud tak neučiní, pravděpodobně bude později čelit mnoha problémům.

Pracovní oděvy v zákonech

O pracovních oděvech mluví zákoník práce, ale věnuje se jim pouze v jednom paragrafu. Ten definuje, kdo je za pracovní oděvy zodpovědný. Důležité je nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. To určuje mnoho podrobností o pracovních oděvech.

Další legislativní dokumenty se zabývají hlavně certifikací pracovních oděvů nebo normami pro jejich výrobu. Jedním z nich je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Platné předpisy týkající se OOPP:

Specifické obory a OOPP

Existuje několik odvětví, kde jsou pracovní oděvy pro bezpečnost práce důležitější než jinde. Právě takové mají ještě některá pravidla navíc.

Potravinářství

V oboru potravinářství je důležité, aby se nepoškodil výrobek. Nesmí se do něj dostat nežádoucí předměty. Z tohoto důvodu se rozdělují tři úrovně rizika. Čím vyšší úroveň je na vašem pracovišti, tím přísnější jsou pravidla pro oděvy.

 • Maximální riziko – nebalené potraviny, které podléhají rychlé zkáze – oděvy v tomto sektoru nesmí mít žádné kapsy.
 • Vysoké riziko – nebalené potraviny a potraviny, které se dále zpracovávají – oděvy v tomto sektoru mohou mít jen vnitřní kapsy.
 • Nízké riziko – balené potraviny a trvanlivé ingredience.

Pracovníci si musí krýt vlasy, muži i vousy. Důležitou součástí oděvu jsou zástěry nebo rukavice. Nesmí chybět ani pracovní obuv.

Pracovní oděvy je třeba ukládat pouze v šatně a do provozu vstupovat už převlečen. V pracovním oděvu nesmí někdo opustit pracovní prostor. Když jde zaměstnanec ven na oběd nebo jinou pauzu, musí se převléknout. Potravinářské výroby také vyžadují vysokou míru hygieny a čistoty oblečení.

Zaměstnanec, který přichází do styku s potravinami, musí mít vždy dokonale čisté pracovní oblečení. Zdroj: lindstromgroup.com

Sváření

Při sváření je třeba dodržet všechny bezpečností zásady, hrozí tu popálení nebo poškození očí.

 • Tělo musí chránit nehořlavý oděv. Ideální materiál je dobře zpracovaná kůže.
 • Nutné jsou svářečské rukavice.
 • Svářeči musí používat ochrannou přilbu se štítem. Existují i kukly, které mají samozatmavovací skla. U těch je třeba hlídat, jak rychle se ztmavují, aby nějak neohrozili zrak a rychlý úsudek svářeče.
 • Součástí vybavení jsou svářečské zástěry.

Všechny OOPP pro svářeče by měly mít speciální označení, že jsou pro takové práce vhodné.

Práce s olovem

Při práci s olovem musí pracovníci využívat:

 • masky
 • respirátory
 • filtroventilační soupravy
 • pracovní oděv
 • speciální obuv
 • ochranné rukavice

Když se pracuje s olovem, použité pracovní pomůcky je nutné často vyměňovat. Když se odevzdávají na výměnu, patří do speciálního kontejneru. Pokud jsou součástí práce jednorázové pomůcky, zaměstnanci je musí vyhazovat do speciálních nádob a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem.

Práce s chemikáliemi

Tato práce spadá do kategorie s nejvyššími riziky práce. Zaměstnanci by měli být vybaveni:

 • protichemickou kombinézou,
 • rukavicemi s protichemickou ochranou,
 • ochrannou obuví s podešví odolnou proti propíchnutí.

Pokud chemické látky produkují nebezpečný výpar, je nutná ochrana dýchacího ústrojí.

Bezproblémový chod firmy zajistí evidence OOPP

Když budou všichni zaměstnanci vybaveni správnými pomůckami, které je chrání při jejich práci, zbývá už jen byrokratická část. I pracovní oděv musí být součástí dokumentace BOZP. Zaměstnavatel by měl zpracovat seznam poskytnutých OOPP. Pro každého zaměstnance je dobré sepsat evidenční list OOPP. Ten obsahuje:

 • údaje o konkrétním zaměstnanci, kterému byly OOPP předány,
 • podrobný seznam poskytnutých OOPP,
 • orientační doba životnosti,
 • datum vydání a podpis výdejce,
 • datum přijetí a podpis příjemce.

Dále by měl být zaměstnanec seznámen s pravidly používání OOPP, a nakonec podepsat prohlášení zaměstnance o převzetí OOPP a o seznámení s jejich užíváním. Písemným potvrzením zaměstnanec stvrzuje, že byl seznámen se stavem OOPP, s jejich užíváním, zacházením, pravidelnou údržbou, ale také s riziky, před kterými ho OOPP chrání.

Všechno toto papírování se možná zdá jako zbytečná zátěž, ale v případě pracovního úrazu, pomáhá k právnímu krytí. I tuto část bezpečnosti práce vám může zjednodušit pronájem pracovních oděvů.