K 1. 11. 2021 bylo zrušeno Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a nahrazeno novelou Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Nabízíme jednoduchý přehled změn a zdarma ke stažení také editovatelnou tabulku pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik.

§ 1 – bližší podmínky poskytování OOPP

Nenápadná, ale zato zásadní a velmi důležitá změna.

 • Staré nařízení stanovilo rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP.
 • Novela nařízení upravuje bližší podmínky poskytování OOPP.

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek je tak zcela v rukou zaměstnavatele a neřídí se samotným nařízením vlády, jak tomu bylo dříve. Z toho vyplývá, že o OOPP, ale také mycích, čisticích a dezinfekčních prostředcích rozhoduje zaměstnavatel.

§ 2 – detailnější znění toho, co nejsou OOPP

Tento paragraf stanovuje, co nespadá do kategorie osobní ochranné pracovní prostředky. Změny jsou nepatrné a v praxi je pocítíte jen minimálně. Více méně jde jen o slovíčkaření.

 • Staré nařízení u písmene b) hovořilo o výstroji a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů.
 • Nové nařízení uvádí podle jiného právního předpisu.

 

 • Staré nařízení u písmene c) uvádí speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách.
 • Nové nařízení u písmene c) uvádí v ozbrojených silách České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo bezpečnostních sborech.

§ 3 – prokazatelné seznámení s OOPP a používání více zaměstnanci

Velmi nenápadná, avšak dost zásadní změna je v odstavci (3).

 • Staré nařízení vyžadovalo, že zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. V případě používání jednoho OOPP více zaměstnanci bylo možné jen v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
 • Nové nařízení stanovuje, že zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Při používání OOPP více zaměstnanci bylo ohrožení přenosnými chorobami upraveno na infekčními onemocněními.

Zcela nový je odstavec (5), kde se píše, že Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.

§ 4 – vyhledávání a vyhodnocování rizik

 • Staré nařízení v odstavci (1) používalo termín “Při hodnocení rizik pro výběr a používání OOPP…”.
 • Nové nařízení v odstavci (1) používá termín “Při určování rizik pro výběr a používání OOPP…”. Byla přidána také informace o tom, že se vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik dle § 102 zákoníku práce.

 

 • Staré nařízení v odstavci (2) zmiňovalo, že při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 tohoto nařízení.
 • Nové nařízení v odstavci (2) je stejné, jen ukládá povinnost na zaměstnavatele.

§ 5 – šíření infekčních nemocí

Byl upřesněn (1) odstavec a rozšířen (2) odstavec.

 • Staré nařízení v odstavci (1) hovořil o tom, že zaměstnavatel poskytne dezinfekční prostředky, ale už nebylo uvedeno komu.
 • Nové nařízení v odstavci (1) upřesňuje informaci tak, že zaměstnavatel zaměstnanci poskytne dezinfekční prostředky.

 

 • Staré nařízení v odstavci (2) řešilo poskytování mycích a čisticích prostředků, případně regeneračních krémů a mastí, s odkazem na přílohu č. 4, ve které bylo uvedeno doporučené množství.
 • Nové nařízení v odstavci (2) upřesňuje a rozšiřuje poskytování mycích a čisticích prostředků podle druhu práce a opět odkazuje na přílohu č. 4 tohoto nařízení. Doplňuje však další informaci o tom, že “V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

§§ 6 a 7 – rušení a nabytí účinnosti

§ 6 ruší Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a § 7 informuje o nabytí účinnosti novely od 1. 11. 2021.

Příloha č. 1 – rozšíření rizikových skupin

Zásadní úpravou prošla Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Dostala mimo jiné také název “Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik (příklady rizik a částí těla a orgánů)”.

 • Staré nařízení – příloha č. 1 obsahovala 21 rizikových skupin.
 • Nové nařízení – příloha č. 1 nově obsahuje 26 rizikových skupin. Mezi nové patří např.: fyzikální rizika: statické stlačení části těla, odření, perforace, kousnutí nebo bodnutí, zachycení, uskřípnutí, úraz elektrickým proudem, statická elektřina; chemická rizika: jemné mlhy, rozprášení, vytrysknutí; biologické činitele: obsažené v aerosolech, obsažené v kapalinách, obsažené v materiálech, osobách, zvířatech apod.; jiná rizika: utonutí, nedostatek kyslíku, nedostatečná viditelnost.

Stáhněte si editovatelnou tabulku přílohy č. 1, budete ji potřebovat

Bohužel zákonodárci zapomněli na jednu zásadní věc, kterou je možnost editovat / upravovat tabulku přílohy č. 1 podle vlastních potřeb např., když budete potřebovat doplnit OOPP dle místních specifikací a rizik. Plně editovatelnou tabulku ve formátu XLS (Excel) pro vás připravila společnost CRDR spol. s r.o. (Bozp.cz).

Příloha č. 2 – téměř beze změny

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. se nijak zásadně neliší od té původní staré.

Příloha č. 3 – nové obory a odvětví

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. prošla zásadní úpravou. Byly doplněny nové obory a odvětví. Příklady činností jsou daleko širší. Tabulka je podstatně přehlednější a výstižnější a slouží jako skvělý pomocník pro vyžadování OOPP na základě rizik vyplývajících z činností a odvětví působnosti.

Příloha č. 4 – téměř beze změny

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. se nijak zásadně neliší od té původní staré. Jedinou úpravou je doplnění slova textilní ve větě “Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.”