Ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byly v březnu tohoto roku uveřejněny nové normy vztahující se k Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kromě obecné terminologie v oblasti posuzování rizik tím v platnost vstupuje také několik norem, které se věnují problematice expozice pracoviště, všeobecnému osvětlování LED světly a odběru vzorku plísní.

Norma EC 60050-903 – posuzování rizika

Norma vyhlášená pod kódem EC 60050-903 představuje obecné pojmosloví v oblasti posuzování rizika. Je určena v první řadě technickým komisím, a to pro stanovení norem. Pojmy přitom byly vybrány z Electropedie (www.electropedia.org), největšího online zdroje pojmosloví pro elektroniku, telekomunikaci a elektrotechnologie.

Norma EN 13205 (83 3634) – expozice pracoviště

Další normy, které v letošním roce vstupují v platnost, se věnují takzvané expozici pracoviště, posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu. Jedná se o normu s kódem EN 13205 (83 3634). Tento předpis je rozčleněn do několika částí – obecné požadavky, laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování, laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací, zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti, poslední část pak obsahuje problematiku zkoušek přepravy a manipulace s odběrovým zařízením.

Norma EN 62504 (36 0701) – všeobecné osvětlování a norma EN ISO 16000-19 (83 5801) o vnitřním ovzduší

Další novinkou jsou normy, které systém Českých technických norem ČSN převzal, a jejich vyhlášením vstoupily v platnost. Jedná se o normy EN 62504 (36 0701) neboli již zmíněné všeobecné osvětlování – definice LED světelných zdrojů a jejich příslušenství a dále norma EN ISO 16000-19 (83 5801) o vnitřním ovzduší, konkrétně část nazvaná Strategie odběru vzorků plísní.