Ochrana zdraví při práci, zdravotní úrazy, stav technických zařízení včetně vedení veškeré dokumentace. To jsou nejčastější příčiny kontrol Státního úřadu inspekce práce (SUIP) v oblasti bezpečnosti práce, kde za rok 2013 rozdal pokuty ve výši 42 807 000 korun, což je zhruba o čtyři miliony více než v roce 2012.

Ve firmách provedl úřad celkem 16 820 kontrol a udělil 991 pokut. Kromě fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají například bezpečnosti a uspořádání pracoviště nebo technického stavu strojů, provádí úřad také administrativní kontroly zjišťující z velké části dokumentaci o pracovních úrazech, školení zaměstnanců i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.

Kontrola Počet
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 10 806
Kontrola příčin a okolností pracovních úrazů 407
Dokumentace staveb 1 789
Kolaudace 1 400
Bezpečný podnik 409
Kontrola vyhrazených technických zařízení 2009

Zdroj: SUIP

„Z výsledků provedených kontrol můžeme konstatovat, že nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky ve vedení dokumentace, týkající se BOZP, zejména u malých a středních zaměstnavatelů,“ uvedl ředitel odboru bezpečnosti práce SUIP Ondřej Varta.

Zákon přitom ukládá, že dokumentaci BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), musí mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou každý podnikatelský subjekt, to znamená – každá fyzická i právnická osoba. „Papírování všeho druhu je pro firmy obecně velký problém. Společnosti se sice mnohdy snaží dokumentaci bezpečnosti práce vést samy, stává se však, že je formální či neúplná, za což pak hrozí velké pokuty v řádech statisíců.

Práci může ulehčit online dokumentace

„Zpočátku jsme bezpečnost práce řešili osobním školením zaměstnanců a dalšími soubory dokumentů, které byly v průběhu let postupně doplňovány mnoha autory. Vzhledem k tomu, že máme mnoho poboček po celé České republice, byla situace o to složitější. Chtěli jsme proto v tomto směru zavést řád, mít přehled a vyhnout se zbytečným postihům. Proto jsme se rozhodli pro online řešení,“ říká Kateřina Snopková ze společnosti L’OCCITANE.

Pokud se firmy rozhodnou pro komplexní řešení neměly by zapomínat nejen na školení zaměstnanců, ale také na provozní dokumentaci BOZP, která zahrnuje specifika každého pracoviště. Moderní technologie navíc umožňují snazší přístup k informacím, a tak školení i dokumentaci BOZP je možné zaměstnancům poskytnout on-line přes internet, v uživatelsky atraktivní podobě. Je ale důležité zajímat se o to, jakým způsobem tyto služby společnosti nabízejí.

On-line školení je možné provádět pouze u zaměstnanců, kteří mají přístup k počítači a mají alespoň minimální znalosti pro práci s počítačem. Osnova školení musí odpovídat pracovní náplni zaměstnance.

Dokumentaci BOZP je nutné mít zpracovanou pro konkrétní provozovnu. Její zpracování je spojeno s fyzickou kontrolou (auditem), která se minimálně jednou za rok opakuje. Některé firmy dnes již nabízejí kromě on-line školení i on-line dokumentaci, která má velkou výhodu v prevenci před riziky na pracovišti a snazšímu přístupu zaměstnanců k jednotlivým dokumentům.

 

Psali o nás na businessinfo.cz