Připravujete se na zaměstnání v chemické laboratoři a rádi byste si zopakovali některé povinnosti týkající se bezpečnosti práce? Tak potom se vám hodí tento článek. Shrnuje zákonné požadavky pro zajištění BOZP v chemické laboratoři a 40 základních pravidel a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Informace jsou vhodné nejen pro pracovníky v chemických laboratořích, ale také pro pedagogy a studenty chemických škol.

Zákonné požadavky

Požadavky pro zajištění bezpečnosti práce v chemické laboratoři a zacházení s chemickými látkami a směsmi upravuje hned několik zákonů a norem:

 • ČSN 01 8003 – Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP)
 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Rizika při práci v laboratoři

 • nebezpečí výbuchu
 • nebezpečí prudké oxidace
 • riziko vzniku ohně a požáru
 • nebezpečí otravy chemickou látkou
 • nebezpečí poleptání
 • riziko pořezání sklem
 • riziko používání laboratorních pomůcek a nástrojů

Rizika při práci v chemické laboratoři

Základní pravidla a zásady bezpečné práce

 1. V chemické laboratoři nejezte, nepijte ani nekuřte!
 2. Pracujte soustředěně, uvážlivě a velmi opatrně!
 3. Před zahájením práce si vždy umyjte ruce mýdlem!
 4. Před zahájením práce se vždy podrobně seznamte s pracovním návodem a dodržujte ho!
 5. Než se pustíte do práce, seznamte se pečlivě s riziky, které plynou z vlastností chemických látek, pomůcek, nástrojů a prováděných pokusů!
 6. Dodržujte vysoké požadavky na čistotu a hygienu!
 7. Pokud máte dlouhé vlasy, vždy je mějte svázané nebo pod přikrývkou hlavy!
 8. Používejte OOPP – pevnou obuv, plášť, ochranné brýle a štíty, rukavice apod.!
 9. Vždy se seznamte s obsahem lékárničky!
 10. Pamatujte si důležitá telefonní čísla na hasiče (150), záchranku (155), policii (158) i tísňové volání (112)!
 11. Všechny láhve v laboratoři musí být čitelně a srozumitelně označeny nápisem, co obsahují!
 12. S pevnými chemickými látkami se nikdy nemanipuluje rukama, ale pouze čistými laboratorními lžičkami a špachtlemi!
 13. Nádoby, které jsou určené na chemikálie, nikdy nepoužívejte na uskladnění potravin!
 14. Při ředění kyselin vždy nalévejte kyselinu do vody nikoliv opačně!
 15. Používejte bezpečnostní informační tabule – např. Cizím osobám vstup zakázán!
 16. Dodržujte platné předpisy pro bezpečnou práci s nebezpečnými látkami!
 17. Seznamte se detailně s principy fungování každého přístroje, se kterým budete pracovat. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny v manuálu!
 18. V laboratoři vždy pracujte pouze s označenými chemikáliemi!
 19. Pracujte v laboratoři pouze za předpokladu, že tomu odpovídá váš zdravotní stav!
 20. Nikdy nenechávejte laboratoř bez dozoru a nepouštějte do ní děti nebo jiné nepovolané osoby!
 21. Striktně dodržujte pokyny vedení praktika a dodržujte stanovené pracovní postupy při experimentech!
 22. Žíraviny neskladujte ve větší výšce než je výška vašich ramen!
 23. Pokud rozpouštíte tuhý hydroxid, sypte ho po malých dávkách do vody a neustále míchejte. Nikdy nelijte vodu na hydroxid!
 24. S dýmavými, dráždivými, zapáchajícími a toxickými látkami pracujte pouze v odvětrávací digestoři!
 25. Žíravé, toxické nebo infekční kapaliny pipetujte pouze za použití speciálních bezpečnostních pipet, popřípadě sacím zařízením, které neumožní nasátí kapaliny do úst!
 26. Při provádění pokusů dbejte zvýšené pozornosti i na své okolí!
 27. Při manipulaci s chemickou látkou vždy používejte čisté lžičky a špachtle!
 28. Při zasažení rukou chemickou látkou si ihned opláchněte a umyjte ruce vodou a mýdlem!
 29. Pokud odšroubujete zátku z lahve, nikdy ji neodkládejte na stůl. Vždy ji držte v ruce! Nádobu pak hned uzavřete!
 30. Chemické látky vždy zahřívejte opatrně a pozvolna. Směrem od hladiny ke dnu!
 31. Při zahřívání pohybujte se zkumavkou, aby se její obsah rovnoměrně prohřál a nedošlo k náhlému vystříknutí nebo vznícení vroucí chemické směsi!
 32. Při práci se zkumavkami a jinými nádobami, které obsahují chemické látky, dbejte na to, aby jejich hrdlo vždy směřovalo směrem od sebe nebo jiných osob!
 33. Dodržujte zákonné požadavky pro nakládání, manipulaci a likvidaci nebezpečného odpadu!
 34. Nikdy nečichejte přímo k chemikáliím! Vždy zlehka přivoňte mávnutím ruky!
 35. Chemické látky nikdy neochutnávejte, mohlo by to být smrtelné!
 36. Dodržujte zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními!
 37. Pokud pracujete s lihem, kyselinou octovou, peroxidem vodíku nebo vápennou vodou, vždy používejte ochranné brýle!
 38. Líh, benzín a jiné hořlavé látky nikdy neodkládejte do blízkosti plamene!
 39. Pokud rozlijete nebo vysypete chemickou látku, ihned nepořádek ukliďte!
 40. Při dokončení práce pečlivě očistěte nástroje a laboratorní pomůcky. Uskladněte je tam, kam patří a pracovní místo po sobě ukliďte!