Legislativa pro nás čas od času nachystá nějakou tu změnu. Tak například v nedávných letech byl novelizován občanský zákoník či zákoník práce. Současná změna, která nabyla účinnosti 1. června 2015, se týká oblasti označování chemických látek a směsí. S tímto datem tak zaniklo označování staré a začalo být používáno označení nové vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CPL). Pojďme se proto podívat, co nám nová chemická legislativa přinesla.

Doprodej starých zásob

Staré zásoby klasifikované a označené podle staré úpravy, přesněji podle směrnice 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označení nebezpečných směsí, můžete doprodat v průběhu následujících dvou let. U starých zásob označovaných podle směrnice 67/548/EHS, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek však možnost doprodeje již skončila.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích

V rámci zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů došlo taktéž k mnohým rozsáhlým změnám. V první řadě ustanovení hlavy II. pozbyla účinnosti a v zákoně tak zůstala pouze ustanovení o správě laboratorní praxe a o zkoušení látky a směsi, o poskytování informací a nápravných opatřeních a o správních deliktech.

Společně s ostatními změnami byla navíc zrušena vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

Nařízení CLP

Několikrát zmíněné nařízení, tedy nařízení CLP, upravuje informace o nebezpečnosti chemických látek a směsí a způsobu poskytování informací, také informace o balení látek a směsí. Tato klasifikace musí být provedena před uvedením látky na trh a musí být v souladu se stanovenými nebezpečnými vlastnostmi látky či směsi. Na základě zjištěných vlastností musí být látka řádně označena, a to podle nařízení CLP. Toto označení upozorňuje na to, jak s látkou manipulovat a jaká nebezpečí jsou s jejím používáním spojená.

CPL rozlišuje třídy nebezpečnosti, které se dělí na fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost pro zdraví a nebezpečnost pro životní prostředí. Kategoriemi pak rozumíme rozdělení tříd v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti. Každá nebezpečná látka je pak označena grafickým zobrazením obsahujícím symbol a další prvky, jako jsou orámování, vzor pozadí či barva.

K jakým změnám došlo?

V rámci označování nebezpečnosti byly zavedeny nové výstražné symboly. Pojem přípravek byl například nahrazen pojmem směs, slovo dangerous pak slovem hazardous. Z pouhých symbolů se staly symboly výstražné. Signální slovo pak označuje úroveň závažnosti nebezpečnosti (varování a nebezpečí). Další specifické informace se dočtete přímo v nařízení.

Jak budou vypadat nové chemické výstražné symboly?