Koordinátoři BOZP na staveništi, stavaři, zadavatelé a investoři buďte na pozoru! Avizovaná novela zákona č. 309/2006 Sb. týkající se povinností odborně způsobilých osob (OZO) v otázkách zajištění úkolů v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi bude účinná od 1. května 2016 a dotkne se vás všech. Novela, na kterou jsme vás upozorňovali v únorovém článku, přináší řadu velkých změn, které mají za cíl zvýšit požadavky na kvalifikaci koordinátorů BOZP a zvýšit profesionalitu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Pojďme se tedy podívat na kýžené změny, které jsou podle nás velmi zásadní a vítané.

Nový zákon č. 88/2016 Sb. mění řadu dalších zákonů

31. 3. 2016 byl ve Sbírce zákonů vydán zcela nový Předpis č. 88/2016 Sb., jehož účinnost nabývá datem 1. 5. 2016, a který mění čtyři další předpisy, které se týkají nejen koordinátorů BOZP na staveništi. Tento nový zákon tedy mění:


Nejdůležitější změny pro OZO a koordinátory BOZP

V první řadě došlo ke změně požadavků na kvalifikaci u osob, které se ucházejí o osvědčení odborné způsobilosti pro výkon práce koordinátora BOZP na staveništi. Další novinkou je povinnost vést dokumentaci, která souvisí s výkonem jejich činnosti, a evidovat všechny smluvní vztahy týkající se zakázek OZO a koordinátora BOZP. Neméně důležitou změnou je také fakt, že nově bude plán BOZP na staveništi zpracovávat sám koordinátor BOZP.

 1. Vyšší nároky na kvalifikaci OZO a koordinátora BOZP
 2. Nové vedení smluvních vztahů a dokumentace činnosti
 3. Plán BOZP na staveništi nově zpracovává koordinátor BOZP
 4. Změna fáze pro určení koordinátora BOZP na stavbě
 5. Nová pravidla, kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP na stavbě

 

1. Vyšší nároky na kvalifikaci OZO a koordinátora BOZP

Dříve stačila uchazeči, stejně jako u OZO, střední škola zakončená maturitní zkouškou a praxe minimálně 3 roky nebo vysokoškolské vzdělání zakončené bakalářským nebo magisterským programem v oblasti BOZP a praxe minimálně 1 rok, přičemž za praxi byla považována doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém osoba pracovala v oblasti prevence rizik nebo BOZP.

Nyní pro činnost koordinátora BOZP a OZO je potřeba mít střední školu zakončenou maturitní zkouškou a to v oboru technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání též technického zaměření a odbornou praxí, která musí být uskutečněna při přípravách nebo realizacích stavebních projektů.

2. Nové vedení smluvních vztahů a dokumentace činnosti

Dříve velmi často docházelo k tomu, že OZO a koordinátoři BOZP uzavírali smlouvy v nezvladatelném počtu a s vysokým počtem zaměstnanců a účastníků staveb, což vedlo k tomu, že nestíhali vykonávat svou práci dostatečně kvalitně. To mělo samozřejmě také své důsledky týkající se pečlivosti o agendu BOZP. Zákonodárci se proto v tomto směru rozhodli udělat několik změn.

Nyní musí OZO a koordinátoři BOZP písemně dokumentovat chronologický seznam všech smluv, které se týkají jejich činnosti. Tento seznam smluvních vztahů musí být stvrzený jejich jménem a příjmením a samozřejmě také podpisem.

3. Plán BOZP na staveništi nově zpracovává koordinátor BOZP

Dříve musel na základě § 15 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby zajistit plán BOZP na staveništi a koordinátor BOZP měl zajistit, aby v něm byly uvedeny všechny informace, údaje a pracovní postupy nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Koordinátor BOZP měl dále povinnost zajistit, aby plán BOZP na staveništi byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, avšak nebyla jasně stanovena osoba, která měla tento plán zpracovat. Tuto osobu dříve určoval zadavatel stavby.

Nyní ale díky novele zákona č. 309/2006 Sb. musí plán BOZP zpracovat koordinátor BOZP na staveništi.

V plánu BOZP musí být uvedeny základní informace o stavbě, konkrétní pracovní postupy, které jsou navrženy pro jednotlivé práce, ale také pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky, které zajistí jejich bezpečnou realizaci. V plánu musí být také uveden předpokládaný čas trvání, a to včetně posloupnosti či souběhu jednotlivých prací. Plán musí být pravidelně aktualizován a přizpůsobován skutečnému stavu a změnám stavby v průběhu její realizace.

4. Změna fáze pro určení koordinátora BOZP na stavbě

Dříve zákon nařizoval, že zadavatel stavby je povinen určit koordinátora BOZP na stavbě ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Žádné další specifikace týkající se jednotlivých fází stavby nebyly v zákoně uvedeny.

Nyní musí být koordinátor BOZP na staveništi nominován již při přípravě stavby, a to hned od zahájení zpracování projektové dokumentace až do doby, kdy dojde k jejímu předání zadavateli stavby. Dále musí být koordinátor nominován při samotné realizaci stavby, a to od převzetí staveniště prvním zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby jejím zadavatelem. Činnost koordinátora BOZP může být vykonávána v obou případech stejnou osobou – stejným koordinátorem.

5. Nová pravidla, kdo může a nesmí být koordinátorem BOZP na stavbě

Dříve nesměla být koordinátorem BOZP na stavbě osoba, která odborně vedla realizaci stavby.

Nyní se nemůže stát koordinátorem BOZP sám zhotovitel stavby, jeho zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.


Kdo se podílel na přípravě novely?

Novelu připravili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou například: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Hospodářská komora České republiky, Státní ústav inspekce práce, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, České vysoké učení technické a stavební fakulta v Praze, odborného sdružení Společná VIZE – bezpečnost na staveništi o. s.

Co bylo hlavním důvodem novely?

Ještě před příchodem této novely mohla koordinátora BOZP na staveništi vykonávat téměř jakákoliv osoba bez ohledu na její vystudovanou profesi. OZO často vykonávali lidé bez technického vzdělání, kteří neměli tolik potřebné znalosti a dovednosti právě v oblasti stavebnictví. Činnost takových koordinátorů BOZP probíhala často jen formálně, tzv. “na oko”, zcela neodborně a neprofesionálně a navíc s velkými chybami. Takoví koordinátoři se na stavbách objevovali sporadicky, a to bez ohledu na skutečné potřeby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velkou chybou v zákoně byla také nemožnost uvalení sankcí od kontrolních orgánů. Tyto skutečnosti se ale novelou mění!


Konkrétní změny v zákoně č. 309/2006 Sb.

V této části článku se podíváme na konkrétní změny, které nastaly v Předpisu č. 309/2006 Sb. Tučně označený text jsou části zákona, které jsou nové.

V § 3 odstavce 1 došlo k nemalému rozšíření specifikace.

V § 3 odstavce 2 ve větě první došlo k nahrazení pojmu “zaměstnavatel” na “zhotovitel”.

V § 9 odstavce 3 písmene c) došlo k prodloužení specifikace, a to následovně: Zaměstnává-li zaměstnavatel c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami, s přihlédnutím k výsledku vyhodnocení rizik na pracovištích tohoto zaměstnavatele.

V § 9 odstavce 3 došlo k rozšíření o písmena:

 • d) zajistit v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) účast odborně způsobilé fyzické osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • e) zajistit součinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, …
 • f) zajistit součinnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s osobami podle § 12 a s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, …

V § 9 odstavce 7 bylo doplněno, že koordinování více odborně způsobilých osob se musí určit písemně.

V § 10 je zcela nový pojem “periodická zkouška”, která je opakovaná po 5-ti letech.

V § 10 odstavce 1 bylo doplněno písmeno d), ve kterém je uvedeno, že: osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

V § 10 odstavce 2 byly stanoveny nové požadavky pro odborně způsobilé fyzické osoby, týkající se koordinátora BOZP na staveništi, a to následovně:

 • a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
 • b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba
 • c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce a
 • d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li vykonávat činnost

V § 10 odstavce 4, který je úplně nový, jsou uvedeny nové povinnosti, které se týkají OZO i koordinátorů BOZP. Tyto nové povinnosti jsou zmíněny výše v tomto článku pod nadpisem “Nejdůležitější změny pro OZO a koordinátory BOZP”. V § 10 odstavce 4 jsou tedy nová písmena a), b), c), ve kterých je vše specifikováno.

V § 10a a § 10b jsou uvedeny další novinky, které se týkají evidování a dokumentování práce OZO a koordinátorů BOZP. O této novince je zmínka pod nadpisem “Nejdůležitější změny pro OZO a koordinátory BOZP”.

V § 12 se objevilo další nové písmeno e), které rozšiřuje výčet osob, kterých se týká zajištění BOZP při činnosti poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Písmeno e) říká, že Na právní vztahy týkající se zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o: další členy rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu podle zvláštního právního předpisu 33).

V § 14 odstavce 1 došlo ke zpřesnění toho, kdy má být nominován koordinátor BOZP na staveništi.

V § 14 odstavce 2 došlo k úpravě toho, že koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

V § 14 odstavce 3 bylo doplněno, že pokud dojde ke vzájemné spolupráci více koordinátorů, musí to být stvrzeno písemně.

V § 14 odstavce 4 je uvedeno, že zadavatel stavby je povinen koordinátorovi BOZP předat všechny podklady a informace pro jeho činnost, ale nově je tam také doplněno, že musí předat podklady a informace také pro zpracování plánu BOZP na staveništi.

V § 15 odstavce 2 je nově uvedeno, že koordinátor BOZP je povinen zpracovat plán BOZP na staveništi. V paragrafu je také detailně uvedeno, jak má plán BOZP na staveništi vypadat, a že má být při realizaci stavby pravidelně aktualizován. Podle informací MPSV by se konkrétní zásady na zpracování plánu včetně konkrétních minimálních požadavků měly objevit v nejbližších dnech, a to v úplně nové Příloze č. 6 novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V § 15 se objevil nový odstavec 3, který nařizuje, že zadavatelé stavby musí zajistit, že v ceně za realizaci stavby musí být zahrnuty také náklady na splnění požadavků, které jsou stanoveny v odstavci 2 tohoto paragraf, ale také náklady na zajištění BOZP na zhotovované stavbě.

V § 16, kde jsou uvedeny povinnosti zhotovitele stavby vůči koordinátorovi BOZP, došlo k rozšíření o další specifikace, ve kterých je uvedeno, že zhotovitel má povinnost informovat koordinátora BOZP mimo použitých technologiích také o řešení potenciálních rizik, které vznikají při těchto technologických postupech, a to včetně přijatých opatřeních a možnostech jejich odstranění.

V § 18 odstavce 1 písmene a) bylo dříve uvedeno, že povinností koordinátora je ve fázi přípravy stavby v dostatečném předstihu před zadáním projektu zhotoviteli, předat zadavateli stavebního projektu přehled všech právních předpisů, které se vztahují k dané stavbě, a dále pak informace o potenciálních rizicích, jež se mohou v průběhu stavby vyskytnout. Nyní je v písmenu a) doplněna novinka, že koordinátor BOZP má povinnost v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout, …

V § 18 odstavce 2 písmene a) bodu 3 je zadavatel stavby nově povinen přijmout opatření, která povedou k neprodlenému odstranění nedostatků, které byly vytknuty koordinátorem BOZP. Nově se také přidává k tomuto paragrafu bod 4, který nařizuje koordinátorovi BOZP, aby bez zbytečného odkladu postupoval ve výkonu své práce v součinnosti s případnými ostatními OZO, které vykonávají svou působnost dle zvláštních právních předpisů.

V § 20 jsou uvedeny povinnosti týkající se akreditace fyzických a právnických osob, které mohou provádět zkoušky z odborné způsobilosti, periodické zkoušky či zkoušky pro zvláštní odbornou způsobilost. Nově došlo k rozšíření odstavce 2 a 3. Ke změně došlo také v odstavci 7, který nově uvádí, že náklady, které jsou spojené s realizací zkoušek, bude hradit uchazeč držiteli akreditace, a to nejpozději v den konání zkoušky, konkrétně před jejím zahájením. Dříve musel uchazeč zaplatit zkoušku předem, a to 7 kalendářních dnů.

V § 21 písmene b) byly odstraněny doby 2. a 3.

Konkrétní změny v zákoně č. 251/2005 Sb. o inspekci práci

V této části článku se podíváme na konkrétní změny, které nastaly v Předpisu č. 251/2005 Sb. Tučně označený text jsou části zákona, které jsou nové.

V § 6 odstavce 1, kde se píše o tom, na koho se vztahuje působnost úřadů a inspektorátu práce bylo doplněno písmeno j) rodinný závod.

V § 17 odstavce 1, který řeší přestupky, kterých se dopustí na úseku bezpečnosti práce fyzické osoby, došlo k úpravám v písmenech:

 • y) nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci …
 • za) nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“.

Tím se dle § 17 odstavce 2 rozšiřuje možnost udělování pokut fyzickým osobám i za porušení těchto nových povinností.

V § 17 odstavce 1 byla doplněna další písmena:

 • zc) nesplní některou z povinností odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik …
 • zd) v rozporu s § 10 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonává činnost …
 • ze) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů …
 • zf) v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu …
 • zg) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů …

V § 30 odstavce 1, který řeší správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce došlo k úpravám v písmenech:

 • y) nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v § 15 odst. 1 zákona …
 • za) nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 4 nebo § 18 zákona …

Tím se dle § 30 odstavce 2 rozšiřuje možnost udělování pokut právnickým osobám i za porušení těchto nových povinností.

V § 30 odstavce 1 byla doplněna další písmena:

 • zc) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů …
 • zd) v rozporu s § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi …
 • ze) v rozporu s § 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů nebo jiné osoby …

Konkrétní změny v zákoně č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

V této části článku se podíváme také na drobné změny, které nastaly v Předpisu č. 455/1991 Sb. Tučně označený text jsou části zákona, které jsou nové.

Velmi nepatrná změna v zákoně o živnostenském podnikání nastala v příloze č. 2 Živnosti vázané, a to u předmětu podnikání „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Došlo ke změně třetího sloupce s názvem “Poznámka”.