V tomto článku se budeme věnovat současným zákonům a předpisům, které stanovují, jaký obsah má ve skutečnosti lékárnička mít, a kolik jich vlastně má na pracovišti být. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit na pracovišti dostatečný počet lékárniček, přičemž jejich obsah je pokaždé trochu odlišný. V čem jsou rozdíly, a jak poznat jaký počet je ten správný, vám pomůže tento článek.

Univerzální obsah lékárničky na pracovišti

Neexistuje zákon, který by stanovil univerzální obsah lékárničky na pracovišti. Každé pracoviště má svá specifika a jiná potenciální rizika úrazu. Existuje však řada zákonů, předpisů a vládních nařízení, které stanovují obsah lékárničky podle toho, o jaký druh práce se jedná, s jakými nástroji je práce prováděna nebo jak velké je riziko úrazu.

Kde se inspirovat pro vytvoření obsahu lékárničky

Inspirací pro vytvoření obsahu lékárničky vám může být například příloha č.14 v předpise č. 341/2002 Sb. z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V této příloze naleznete druhy lékárniček a jejich obsah a použití podle druhů vozidel včetně letáku o postupu při dopravní nehodě. Dále se můžete inspirovat také ve vyhlášce č. 173/1995 Sb., a to v § 75 První pomoc.

Kdo kontroluje stav a umístění lékárničky

Kontrolu stavu a umístění lékárničky provádí oblastní inspektorát práce nebo krajská hygienická stanice. Při kontrole se nejčastěji úředníci zaměřují na expirační dobu léků, a zda se obsah lékárničky vztahuje k daným rizikům, které se na pracovišti vyskytují.

Jaké jsou zákony o lékárničce a co uvádí

Kde musí být lékárnička umístěna

Lékárnička musí být vždy umístěna na dobře dostupném místě a musí být řádně označena značkami, což ukládá příloha nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v bodě 8. Poskytování první pomoci.

Výtah z předpisu č. 101/2005 Sb.

Povinnost lékárničky na pracovišti

Tento paragraf v odstavci 6 uvádí, že zaměstnavatel je povinen společně s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo zařízením poskytující závodní preventivní péči proškolit potřebný počet zaměstnanců, kteří by v případě potřeby poskytovali na pracovišti první pomoc a případnou evakuaci, a též je povinen vybavit pracoviště zdravotnickými potřebami (lékárničkou) v takovém rozsahu, aby to odpovídalo potenciálním rizikům, které se mohou na pracovišti vyskytovat.

Výtah ze Zákoníku práce – § 102 odst. 6

Prostředky pro poskytnutí první pomoci

Tento zákon upravuje další požadavky BOZP, a to v § 2 odst. písm. f), kde je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné služby. Rozsah těchto prostředků zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s příslušným zařízením závodní preventivní péče nebo poskytovatelem pracovně-lékařských služeb.

Výtah z předpisu č. 309/2006 Sb.

Školení zaměstnanců v první pomoci

§ 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. uvádí obsah pracovně-lékařských služeb. Poukazuje na poradenské činnosti, které spočívají v poskytnutí školení zaměstnanců v oblasti první pomoci. Zaměstnavatel by tedy měl provést školení zaměstnanců první pomoci a zpracovat návrh na vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci.

Výtah z předpisu č. 79/2013 Sb.

Lékárnička tam, kde se používají speciální přístroje pro péči o tělo

§ 21 předpisu č. 258/2008 Sb. poukazuje na to, že osoba provozující služby, při kterých se používají speciální přístroje pro péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou dle charakteru dané služby, a to včetně vypracování provozního řádu. Mezi tyto služby se řadí holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby.

Výtah z předpisu č. 258/2000 Sb.

Lékárnička na zotavovacích akcích pro děti a školy v přírodě

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti uvádí v příloze č.4 minimální rozsah lékárničky.

Výtah z předpisu č. 106/2001 Sb.

Lékárnička při práci v lese s ostrým nářadím

§ 2 odst. 3 v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. uvádí, že zaměstnavatel je povinen vybavit zaměstnance, který pracuje s přenosným či ručním nářadím (například v lese nebo jiném obdobném pracovišti), které má ostří, obvazovým balíčkem. Stejně tak je zaměstnavatel povinen vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a přivolání lékařské pomoci.

Výtah z předpisu č. 28/2002 Sb.

Lékárnička při potápěčských pracích nebo při práci u vody

Tento předpis je nařízením vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, kde dochází k potápění pod vodu nebo k práci nad vodou či v její těsné blízkosti. V tomto předpisu, v příloze č.3, jsou stanovené povinnosti, které ukládají zaměstnavateli zajistit prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí, ale také povinnost trvalé přítomnosti osoby, která je v poskytování první pomoci proškolena.

Výtah z předpisu č. 591/2006 Sb.

Lékárnička pro provozovatele střelnice

Ve vyhlášce o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, je v příloze č. 2 uvedeno, co vše má lékárnička na střelnici obsahovat.

Výtah z předpisu č. 493/2002 Sb.