Pokud podnikáte jako OSVČ, neměli byste zapomenout na to, že i vy jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to bez ohledu na to, zda máte či nemáte zaměstnance. Povinnosti byste měli plnit tak, abyste chránili sebe, ale i ostatní osoby, které můžete svojí činností ohrozit. BOZP se i pro vás stává neoddělitelnou součástí vašeho podnikání, a jako OSVČ jste postaven(a) na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb.

V zákoníku práce (ZP), Předpis č. 262/2006 Sb., není přesně definována osoba samostatně výdělečně činná, přesto se dělí do 4 kategorií. Nejčastěji se vyskytuje varianta OSVČ se zaměstnanci a OSVČ bez zaměstnanců.

OSVČ bez zaměstnanců

Jednodušší situaci má OSVČ bez zaměstnanců, kdy za nedodržování podmínek BOZP zodpovídá sám sobě, ale je povinen dodržovat předpisy v oblasti BOZP (ZP č.262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

OSVČ se zaměstnanci

OSVČ se zaměstnanci má stejné povinnosti v oblasti BOZP, jako právnická osoba. Tato osoba je povinna plnit stejné požadavky, jako zaměstnávající subjekt. Povinnost plnit podmínky  BOZP pro ně vyplývá především ze ZP, ze zákona č. 309/2006 Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Podceňování BOZP se nevyplácí nejenom z pohledu zvýšené úrazovosti osob, ale i z hlediska sankcí.

A jaké tedy má OSVČ povinnosti?

Předcházení (prevence) rizik

Vyhledat všechny zdroje rizika, identifikovat (popsat) je a pokusit se je odstranit nebo minimalizovat a tím zamezit případným nehodám/úrazům. Rizika ohrožující bezpečnost práce by mohly třeba nastat při práci s elektrickým nářadím, práci ve výškách, chůzí na nedostatečně osvětleném schodišti, při porcování masa a tak dále.

Školení

Pokud je pro vaši práci důležité školení (např. opakovaná školení řidičů referentských vozidel, práce ve výšce atd.), je nutné mít tyto doklady (osvědčení) platné. Mnohé firmy nabízejí pro určitý typ školení i online formu, tento způsob je velice příjemný z hlediska časové i finanční nenáročnosti.

Bezpečné pracovní prostředí

Jako OSVČ jste povinen zajistit bezpečné prostředí i pro osoby, které se s vaším vědomím pohybují na vašem pracovišti (např. pojišťovací poradce nebude mít vážný problém tuto podmínku dodržet, ale pracujete-li třeba v autoservisu, kde je výskyt rizika daleko větší a závažnější, je potřeba svědomitě zajistit, aby se tam nikdo neporanil).

Odborná a zdravotní způsobilost

Pro vydání živnostenského oprávnění je třeba u některých živností doložit požadovanou odbornost, někdy i zdravotní způsobilost (např. profesionální řidiči, taxikáři, práce ve výšce, řízení vysokozdvižných vozíků aj.).

Návody od výrobce / provozní dokumentace

Každé elektrické a technické zařízení – žebřík, regál atd. musí mít průvodní dokumentaci (to je soubor dokumentů, kde je uveden návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, kontroly a revize zařízení) a osoby, které přijdou do styku s těmito zařízeními, musí být prokazatelně seznámeni s možnými riziky, které mohou nastat při používání, údržbě, opravě daného technického či elektrického zařízení.

Kontroly a revize technického zařízení

Včas a pravidelně (jak je uvedeno v návodu od výrobce nebo jak stanovuje norma) nechat zkontrolovat a zrevidovat osobou s platným osvědčením/oprávněním zařízení, se kterými pracujete (např. výrobní stroje, nářadí, ochranné pomůcky pro práci ve výškách, žebříky aj.) a mít všechny tyto doklady a dokumentace uložené.

První pomoc

Umět poskytnout první pomoc a mít vybavenou lékárničku podle vyhodnocených rizik a pravděpodobnosti rozsahu případného zranění (např. práce v administrativě je méně riziková než práce na pile, nebo na elektrickém zařízení aj.).

Koordinace pracovních činností a spolupráce na pracovišti

Pokud pracujete na pracovišti/staveništi, kde jsou dva nebo více pracovníků (podnikatelů – živnostníků aj.) jste povinni vzájemně se informovat o všech možných rizicích vyplývající z rizikovosti vaší práce (nejlépe písemně) a zajistit, aby se nezranily i ostatní osoby. Tento soubor činností se nazývá koordinace BOZP na staveništi a jeho součástí je tzv. plán BOZP.