Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Kategorizace není povinností pouze zaměstnavatelů, ale povinnost zařazení prací do kategorií má i ten, kdo např. vykonává práce sám (jako OSVČ) nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona).

Povinnost kategorizace je dána § 37, ze zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, vč. vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a její následné novelizace s účinností od 1. května 2013 (č. 107/2013 Sb.).

Druhy kategorií práce podle rizikových faktorů

Vyhláška č. 432/2003 Sb., rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců. V tabulce níže jsou jednotlivé kategorie uvedeny a rozepsány.

Tabulka kategorizace prací

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie

nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví nepříznivý vliv na zdraví ve výjimečných případech jsou překračovány hygienické limity hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví při práci

1. kategorie

Do první kategorie zařadíme práce, ze kterých nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců (do této kategorie můžeme zahrnout např. většinu administrativních prací).

2. kategorie

Práce ve druhé kategorii jsou takové práce, při nichž lze jejich nepříznivý vliv na zdraví očekávat pouze ve výjimečných případech (zejména u citlivých jedinců), a při nichž nejsou trvale překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do druhé kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., příl.1.

Oznámení o zařazení do této kategorie je nutné zaslat na vědomí orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy krajské hygienické stanici, místně příslušné podle výkonu práce, která posoudí správnost zařazení..

3. kategorie

Do třetí kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou trvale překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat za nemoci související s prací.

V případě zařazení do třetí kategorie je nutné zaslat návrh zařazení (nikoli jen oznámení) ke schválení ke krajské hygienické stanici.

4. kategorie

Do čtvrté kategorie zařadíme práce, při nichž hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření (např. OOPP).

Stejně jako ve 3. kategorii je nutné zaslat návrh zařazení ke schválení od krajské hygienické stanice.

 


 

Náležitosti oznámení či návrhu na zařazení do kategorie

Oznámení či návrh na zařazení prací do kategorií předkládá zaměstnavatel a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. V případě, že tak neučiní v zákonné lhůtě, je povinen předložit oznámení či návrh v nejbližším možném termínu.

V oznámení (kategorie č.2 ) a v návrhu (kategorie č.3 a č.4) je nutné uvést následující údaje:

 • obchodní jméno organizace
 • sídlo organizace
 • IČO příp. DIČ
 • statutárního zástupce organizace
 • počet zaměstnanců
 • adresu provozovny, kde je práce vykonávána
 • kdo organizaci zajišťuje pracovně lékařskou péči

Dále definujte jednotlivé práce a k nim následující podrobnosti:

 • název funkce (pozice),
 • název a kód práce podle statistického úřadu (kód KZAM),
 • náplň pracovní pozice – pokud se jedná o práce, kde vystavení škodlivému činiteli je kratší než pracovní doba, je vhodné uvést časové údaje. U práce s chemickými přípravky je vhodné uvést klasifikaci přípravků. Dále uveďte počet pracovníků v dané práci celkem (muži/ženy).
 • opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců, vykonávajících danou práci
 • V případě, že se změní podmínky výkonu práce a její charakteristika bude nově odpovídat zařazení do vyšší kategorie (zjm. pro kat. 3. a 4.), je zaměstnavatel povinen tuto změnu neodkladně nahlásit na krajskou hygienickou stanici.

Hodnotící faktory

Při zařazení do kategorií posuzujme následující faktory:

 • hluk
 • prach
 • zátěž chladem
 • chemické látky
 • neionizující záření a elektromagnetické pole
 • fyzická zátěž
  • spojená s ruční manipulací s břemeny
  • převážně dynamická, vykonávaná malými svalovými skupinami
  • převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami
  • převážně statická, vykonávaná malými svalovými skupinami
 • vibrace
 • pracovní poloha
 • zátěž teplem
 • psychická zátěž
  • práce monotónní
  • práce ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu
  • práce ve vnuceném tempu
  • práce pouze v nočních směnách
 • zraková zátěž
  • používání zvětšovacích přístrojů a pomůcek
  • nutnost rozeznávání kritických detailů
  • neodstranitelné oslňování
  • sledování obrazovek
 • práce s biologickými činiteli
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Měření rizikových faktorů

Pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie je nutné provést patřičná měření a vyšetření, která jsou potřebná pro hodnocení rizik. Ty zaměstnavatel může zajistit jen prostřednictvím osoby s příslušným osvědčením nebo autorizací potřebou pro konkrétní měření.

Přehled základní legislativy

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 102, odst. 3
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 37 a následujících
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Nařízení vlády č.1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením