Když se vám nebo vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz, musí být dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce vyšetřena jeho příčina a okolnosti, díky kterému vznikl. Odstavec 2 stejného paragrafu zase uvádí, že každý pracovní úraz musí být evidován v knize úrazů, a to i když nebyla způsobena pracovní neschopnost. V případě, že díky úrazu dojde u zaměstnance k pracovní neschopnosti delší jak tři kalendářní dny (nebo v případě úmrtí), musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení vypracovat tzv. záznam o pracovním úrazu a zapsat ho do dokumentace o pracovním úrazu (Nařízení vlády č. 201/2010Sb. ze dne 31. května 2010). Stáhněte si zdarma dokumenty pro záznam pracovního úrazu, včetně hlášení jeho změn a záznamu proti opakovanému úrazu.

Dokumentace ke stažení (aktualizováno k 1. 1. 2015)

Platné dokumenty pro záznam o pracovním úrazu, hlášení změn a záznam proti opakovanému úrazu dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze.

1. Záznam o pracovním úrazu – vzor – PDF nebo DOC ke stažení

DOCX PDF

2. Vytvoření záznamu o pracovním úrazu ONLINE

Zkuste pohodlnější a rychlejší variantu zpracování záznamu o hlášení pracovního úrazu ONLINE přes internet. Využijte specializovaný portál Pracovniuraz.cz, jehož cílem je zjednodušit práci při vyplňování zákonem stanovených formulářů o pracovních úrazech. Přečtěte si informační článek, jak tento portál funguje.

Vstoupit do formuláře

PracovníÚraz.cz od CRDR

Záznam o pracovním úrazu ONLINE přes internet


Co je pracovní úraz

Pracovní úraz je poškození či újma na zdraví nebo dokonce smrt zaměstnance. Při pracovním úrazu musí dojít k poškození zdraví při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním.

Jaké jsou druhy pracovních úrazů

Smrtelný pracovní úraz

 • Pracovní úraz, na jehož následky jedinec zemře, a to nejpozději do jednoho roku.

Hospitalizace delší než 5 dní

 • Pracovní úraz, při kterém došlo k poškození zdraví a vyžádalo si hospitalizaci v nemocnici více jak pět dní.

Ostatní pracovní úrazy

 • Pracovní úraz, díky jehož následkům je zraněný v dočasné pracovní neschopnosti.

Evidence pracovních úrazů

Každý zaměstnanec má povinnost oznámit svému zaměstnavateli pracovní úraz, a to bezodkladně, tedy okamžitě. V případě, že osoba je zraněná natolik, že není schopna to oznámit, oznámí tuto zkutečnost jiný zaměstnanec, který byl svědkem pracovního úrazu. Zaměstnavatel je ze zákona povinen vést evidenci pracovních úrazů v tzv. Centrální knize úrazů.

Co musí kniha úrazů dle zákona obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance
 • datum a hodinu úrazu
 • místo, kde k úrazu došlo
 • činnost, při níž k úrazu došlo
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
 • celkový počet zraněných osob
 • druh zranění a zraněná část těla
 • druh úrazu
 • zdroj úrazu
 • příčiny úrazu
 • jména svědků úrazu
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal

Kdo zápis do knihy úrazů provádí

Pracovní úraz eviduje a dokumentuje do knihy úrazů vždy vedoucí zaměstnanec. Zaměstnavatel má povinnost vést všechny pracovní úrazy, na jejichž následky došlo k úmrtí zaměstnance nebo ke zranění s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.