Pitný režim nebo také pojem ochranné nápoje bývá velmi často skloňován hlavně v letních měsících při velkých vedrech. Nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé mnohdy nevědí, jak to vlastně s problematikou pitného režimu a ochranných nápojů je. Tento článek vám to objasní. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi pitným režimem a ochranným nápojem, v jakých případech má zaměstnavatel povinnost ho zajistit, co říká zákon, ale také, na jaké množství ochranného nápoje máte jako zaměstnanec právo.

Má zaměstnavatel povinnost zajistit pitný režim?

Ano má. Nepleťte si ale pitný režim a ochranný nápoj. Není to stejné. Každý zaměstnavatel má sice povinnost zajistit zaměstnancům pitný režim – tedy přísun pitné vody, ale pokud se jedná o ochranný nápoj, jehož účelem je chránit lidský organizmus před vlivy nadměrného tepla nebo zimy, na něj má zaměstnanec nárok jen za určitých podmínek, o kterých si řekneme v tomto článku.

V případě pitného režimu to ale neznamená, že by zaměstnavatel musel kupovat speciální nápoje – stačí normální pitná voda z kohoutku. Povinnost ukládá zaměstnavateli hned několik právních předpisů.

Například Zákoník práce nařizuje zaměstnavateli, aby zajistil svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, které jim umožní bezpečný výkon práce. Ale také v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je stanoveno, že pracoviště musí být zásobováno vodou.

Povinnosti týkající se ochranných nápojů jsou odstupňovány podle kategorie práce, což podrobněji rozepisujeme níže v části “Druhy ochranných nápojů podle třídy práce“.

Dělníci pracující v těžkém průmyslu (oceláři, svářeči, soustružníci, skláři a další pracovníci v tzv. horkém provozu) mají nárok na ochranné nápoje při dosažení teploty vzduchu 26 °C a více.

Administrativní pracovníci v méně náročné kancelářské práci mají nárok na ochranné nápoje při dosažení teploty vzduchu 34 °C a více.

Pitný režim a dělníci pracující v těžkém průmyslu

Voda v případě pracovního úrazu

Nezapomínejme na to, že zaměstnavatel je povinen zajistit pitnou vodu nejen pro dodržování pitného režimu, ale také pro případ, že se zaměstnanec zraní a je třeba mu poskytnout první pomoc, pro kterou může být voda životně důležitá.

Co říká zákon o ochranných nápojích v práci

Ochrannými nápoji se zabývají dva hlavní zákony: Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce a Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Jednotlivé zákony vám přiblížíme v tomto článku. Berte prosím v potaz, že se jedná o výtah ze zákona a některé informace mohou být zkráceny. K výkladu ale přikládáme odkazy na jednotlivé části zákonů a paragrafy, kde naleznete kompletní a přesné informace.

Ochranné nápoje

O ochranných nápojích se píše ve třetím odstavci § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v části Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. V tomto zákoně je konkrétně uvedeno, že:

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů

Konkrétní specifikace týkající se poskytování ochranných nápojů hovoří také § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Zákon říká, že zaměstnanci se poskytuje ochranný nápoj za účelem ochrany před účinky zátěže teplem nebo chladem, že nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % hmotnosti cukru, ale mohou v něm být obsaženy látky, které zvyšují odolnost lidského organizmu. Ochranný nápoj nesmí obsahovat více jak 1% hmotnosti alkoholu. Pro mladistvé zaměstnance ale nesmí obsahovat alkohol žádný.

Pitný režim v kanceláři

Jaké má být množství ochranného nápoje?

Při zátěži teplem se poskytuje ochranný nápoj v takovém množství, které odpovídá alespoň 70 % ztrát tekutin a minerálních látek prostřednictvím potu a dýchání za osmihodinovou směnu.

Při zátěži chladem se poskytuje ochranný nápoj teplý, a to v množství minimálně ½ litru za osmihodinovou směnu.

Druhy ochranných nápojů podle třídy práce

Podle třídy a druhu práce má zaměstnanec právo na níže uvedené druhy ochranných nápojů. Bližší informace naleznete v tabulce č. 1 v Části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Pracovní třída I až IIIa

Ochranným nápojem by měla být přírodní minerální či pramenitá voda slabě mineralizovaná, nebo voda, která splňuje stejné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky.

Týká se těchto pracovních profesí:

Práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou celého těla

  • kancelářské a administrativní práce, práce na psacím stroji nebo na počítači, laboratorní práce apod.

Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží

  • řízení osobního vozidla a drážních vozidel, přemísťování lehkých břemen, automatizované strojní opracovávání, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní apod.

Práce spojená s řízením nákladního vozidla

  • traktoristi, autobusáci apod., dělníci v potravinářství, mechanici, lakýrníci, svařeči, soustružníci, dělníci v ocelárnách, zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka a další

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, ….

  • údržbáři strojů, mechanici, stavaři, skladníci, řezníci, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montéři v automobilovém průmyslu, pracovníci v kovoprůmyslu a hutní údržbě a další

Pracovní třída IIIb až V

Ochranným nápojem by měla být přírodní minerální voda středně mineralizovaná, nebo voda se stejnou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje je omezeno na polovinu ze 70 % náhrady při ztrátě tekutin, přičemž druhá polovina nápoje je stanovena dle předchozího odstavce z pracovní třídy I až IIIa.

Týká se těchto pracovních profesí:

Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze

  • stavaři, pracovníci, kteří čistí sbíječkou nebo broušením menší odlitky, pracovníci, kteří připravují formy na 15 až 20 kg odlitky, skláři, obsluhující lisů (gumárny, kovárny), zahradníci, zemědělci a další

Další případy, kdy zaměstnavatel musí poskytnou ochranné nápoje

Při zátěži teplem musí zaměstnavatel poskytnout ochranný nápoj také v případě trvalé práce v zátěži teplem, která je zařazená do čtvrté pracovní kategorie, a to dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Více informací naleznete v části Ochrana zdraví při práci – Kategorizace prací v § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Při zátěži chladem musí zaměstnavatel poskytnout ochranný nápoj také v případě, kdy dochází k práci na nevenkovním pracovišti, které vyžaduje udržení teploty nižší než 4°C z důvodu technologického požadavku, a dále pak na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší jak 4°C.

Co když zaměstnavatel ochranné nápoje odmítá poskytnout?

To může být problém, ale zejména pro něj. Pokud se setkáte s tím, že vám zaměstnavatel ochranný nápoj odmítne poskytnout, a to i přes to, že na něj prokazatelně dle zákona máte právo, obraťte se na hygienickou stanici ve vašem městě nebo kraji, případně rovnou na inspektorát práce. Zaměstnavateli hrozí za nedodržování těchto povinností celkem vysoké sankce, a to až do výše 2 miliónů korun.