Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP upravuje Předpis č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, a to konkrétně v § 106 – Práva a povinnosti zaměstnance. Přečtěte si, jak na tom jako zaměstnanec jste. Jaká máte práva a naopak povinnosti? Co smíte a nesmíte? Jak je to například se školením, prohlídkami lékaře, alkoholickými nápoji či kouřením na pracovišti?

Zaměstnanec má právo na

 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • na poskytnutí informací o potenciálních rizicích své práce
 • na poskytnutí informací, jak se chránit před těmito riziky

Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce

 • v případě, kdy může dojít bezprostředně k ohrožení jeho života nebo poškození zdraví
 • v případě, kdy může dojít k ohrožení života nebo zdraví jiných osob
Poznámka: toto odmítnutí se neposuzuje jako nesplnění pracovních povinností

Povinnosti zaměstnance – BOZP

Každý zaměstnanec má povinnost dbát o svou bezpečnost a zdraví, ale také o bezpečnost a zdraví všech osob, kterých se jeho pracovní výkon může týkat.

Dále je každý zaměstnanec v oblasti BOZP povinen

 • účastnit se pravidelných a povinných školení BOZP, které zajišťuje a financuje jeho zaměstnavatel
 • podrobit se pravidelných prověrek znalostí BOZP
 • podrobit se prohlídkám firemního lékaře, a dalších souvisejících činností, jako je očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy
 • dodržovat všechny právní předpisy a předpisy či interní pokyny svého zaměstnavatele týkající se BOZP
 • dodržovat při výkonu práce všechny zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy
 • nepožívat v pracovní době, a to i mimo pracoviště, návykové látky či alkoholické nápoje (zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v horkých provozech, ale pouze pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a dále na zaměstnance, u kterých je požívání alkoholu součástí plnění pracovního úkolu, případně, pokud je to s plněním jejich práce spojeno)
 • podrobit se zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (pouze na pokyn vedoucího zaměstnance)
 • nekouřit na pracovišti, na němž pracují nekuřáci
 • neprodleně oznámit svému zaměstnavateli nebo nadřízenému závady a nedostatky na pracovišti, které by mohly ohrozit zdraví či život jiných osob

Povinnosti zaměstnance – závodní preventivní péče

Pokud se jedná o preventivní péči, u které jde o posouzení zdravotního stavu zaměstnance vůči jeho pracovnímu výkonu, musí se zaměstnanec podrobit preventivní prohlídce, a to smluvním závodním lékařem, který mu je přidělen zaměstnavatelem. Zaměstnanec tak nemá právo na svobodnou volbu lékaře, který tuto preventivní prohlídku provede.

Když zaměstnanec odmítne preventivní péči

Pokud zaměstnanec neuposlechne zaměstnavatele, který mu nařídí preventivní prohlídku, lze toto jednání ze strany zaměstnance posuzovat jako porušení pracovní kázně. Pokud se tato situace stane například před uzavřením pracovního poměru, je to důvod pro neuzavření pracovní smlouvy.