Základní povinnosti, které jsou v této části článku uvedeny, se vztahují na majitele firem, kteří mají zaměstnance, ale také na živnostníky (OSVČ). V případě, že živnostník má tuto povinnost také, je to v daném odstavci označeno červeně.

Obsah povinností zaměstnavatelů a OSVČ

1. Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce – ČÁST BOZP

1.1 Musíte stanovit velikost organizace
1.2 Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
1.3 Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP
1.4 Musíte provést kategorizaci prací
1.5 Musíte mít vypracovaný registr rizik
1.6 Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky
1.7 Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
1.8 Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP
1.9 Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy
1.10 Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy
1.11 Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory
1.12 Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
1.13 Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
1.14 Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
1.15 Musíte mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé

2. Povinnosti v oblasti požární ochrany – ČÁST PO

2.1 Musíte svou činnost zařadit do požárního nebezpečí
2.2 Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
2.3 Musíte vést Požární knihu
2.4 Musíte mít vypracované poplachové směrnice
2.5 Musíte provádět preventivní požární prohlídky
2.6 Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany


1. Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce – ČÁST BOZP

1.1 Musíte stanovit velikost organizace

Velikost firmy nebo podniku hraje pro majitele (zaměstnavatele) v oblasti bezpečnosti práce zásadní roli.

Zaměstnáváte-li maximálně 25 zaměstnanců

Pokud zaměstnáváte ve své firmě nejvýše 25 zaměstnanců, můžete úkoly v prevenci rizik provádět jako zaměstnavatel sám, ale musíte k těmto úkolům mít potřebné znalosti.

Zaměstnáváte-li více jak 25 zaměstnanců

Jestliže zaměstnáváte ve své firmě více jak 25 zaměstnanců, musí dle zákona provádět úkoly v prevenci rizik odborně způsobilá osoba. Tato osoba může být zaměstnancem firmy nebo externí pracovník.

1.2 Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ).

Zákon nařizuje, že dokumentaci bezpečnosti práce (BOZP) musí mít zpracovanou a zároveň k současnému stavu aktualizovanou každý podnikatel (právnická osoba i fyzická osoba). V roce 2005 došlo k výraznému zpřísnění sankcí za nedodržování předpisů v oblasti BOZP. Výši sankcí a pokut udává Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Pokuta právnické osobě, která nevede dokumentaci BOZP, sahá až do výše 1 000 000 Kč.

1.3 Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP

Dle Zákoníku práce 262/2006 § 108 odstavce 5 je zaměstnavatel povinen organizovat nejméně jednou za rok prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele a zjištěné nedostatky odstraňovat. Obecně se tyto prověrky také nazývají audity či kontoly BOZP. Prověrky by měla provádět osoba, která má dostatečné znalosti a vědomosti k určení bezpečného prostředí v kontrolovaných prostorách.

1.4 Musíte provést kategorizaci prací

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců. Kategorizace není povinností pouze zaměstnavatelů, ale povinnost zařazení prací do kategorií má i ten, kdo např. vykonává práce sám (jako OSVČ) nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona). Více informací naleznete v článku o kategorizaci prací na http://www.bezpecnostprace.info/item/kategorizace-praci

1.5 Musíte mít vypracovaný registr rizik

Registr rizik je část dokumentace, která vyžaduje předchozí analýzu. Takový registr má identifikovat, předvídat a odhadovat pravděpodobnost výskytu rizika ohrožení zdraví při různých pracovních událostech. Stejně tak by měl tento registr odhadovat možný dopad. Řízení rizik si klade za cíl snižování pravděpodobnosti výskytu, zmenšování dopadů, s čímž souvisí také vytváření nouzových plánů pro případ, kdy může dojít k naplnění hrozby.

Registr rizik se může v průběhu realizace projektu či práce neustále měnit, proto jeho počáteční znění není nikdy konečné. Souvisí to s tím, že dříve identifikovaná rizika mohou přestat hrozit, ale zároveň se mohou objevit nová rizika, která dříve nehrozila.

1.6 Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky

Zaměstnavatel musí zajistit smluvního lékaře, který bude pečovat o zaměstnance a poskytovat jim vstupní a periodické zdravotní prohlídky, ale také pravidelný dohled tam, kde se nachází hygienická zařízení. Lékař dále provádí odborné poradenství, a to zejména v oblasti fylozofie a psychologie práce, ergonomie a rizikových faktorů, které vyplývají z kategorizace práce. Lékař může také ve spolupráci s vedoucími pracovníky zavést tzv. evidenci rizikových prací.

1.7 Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci každému zaměstnanci, a to bez rozdílu pracovní funkce. Zajištění BOZP se tedy týká i vedoucích pracovníků. Je důležité brát ohled také na míru rizika ohrožení života a zdraví pracovníků. Konkrétní povinnosti jsou uvedeny v Zákoníku práce v Předpisu č. 262/2006 Sb., v § 101.

1.8 Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ). V případě OSVČ si musí podnikatel zajistit školení sám.

Ano, školení BOZP pro všechny zaměstnance a na všech pracovištích je pro zaměstnavatele také povinné. Školení se provádí u každého nového zaměstnance (vstupní školení) a následně se pak opakuje podle uvážení zaměstnavatele, a to pro všechny zaměstnance, včetně vedoucích pracovníků a manažerů firmy. Standardně se školení opakují po dvou letech, pokud se nejedná o vysoce rizikové práce. Nicméně zákon nestanovuje přesné periodické opakování školení. O této povinnosti hovoří Zákoník práce v Předpisu č. 262/2006 Sb., v odstavci 5 § 108. Informace o tom, jaké existují možnosti a formy školení BOZP se dozvíte na této stránce http://www.bezpecnostprace.info/item/jake-jsou-moznosti-a-formy-skoleni-bozp-a-po)

1.9 Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy

Pokud přijmete do vaší firmy nového zaměstnance, jste povinni ho neprodleně seznámit s pracovně právními předpisy, pracovní smlouvou, pracovním řádem a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To uvádí Zákoník práce, a to konkrétně v Předpisu č. 262/2006 Sb., v odstavci 5 § 37 (Informování o obsahu pracovního poměru). Též jste povinni mu zajistit vstupní školení BOZP.

1.10 Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy

Pokud máte zaměstnance, musíte vést Knihu úrazů. Také nezapomeňte na to, že musíte vyšetřit, evidovat a následně nahlásit jakýkoliv pracovní úraz, který způsobil smrt zaměstnance (nahlásit bezodkladně), hospitalizaci delší než 5 dnů (nahlásit bezodkladně) a pracovní neschopnost delší než 3 dny (nahlásit do 5. dne následujícího měsíce). Více informací udává Zákoník práce – Předpis č. 262/2006 Sb. v § 105 – Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dále také
Předpis č. 201/2010 Sb. – Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

1.11 Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory

Povinností každého podnikatele je soustavně vyhledávat a identifikovat nebezpečné faktory a pracovní procesy, které mohou vést k poškození zdraví zaměstnance nebo jeho ohrožení na životě. Stejně tak musí zaměstnavatel zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Jakmile zjistí rizikový faktor, je povinen ho vyhodnotit a přijmout opatření k jeho okamžitému odstranění.

1.12 Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce

Další z povinností je zajistit, aby žádný zaměstnanec nevykonával zakázané práce či práce, které není schopen ze zdravotních důvodů nebo vzhledem k jeho schoponostem či vzhledem k náročnosti práce, vykonávat. Takové práce smějí vykonávat pouze zaměstnanci, kteří nemají omezení, mají platný zdravotní průkaz, případně zvláštní očkování nebo jiný doklad o odolnosti například proti nákaze. Toto většinou upravuje zvláštní právní předpis.

1.13 Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek

Dodržování technických a bezpečnostních podmínek se vztahuje ke každému stroji, spotřebiči nebo zařízení, které pro práci používáte vy či vaši zaměstnanci. Je vždy nutno mít provozní dokumentaci, návod k použití nebo případně interní provozní předpis provozování daného zařízení, se kterým musí být neprodleně seznámen každý zaměstnanec či osoba, která s tímto zařízením pracuje nebo ho jinak obsluhuje.

1.14 Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP

Každý podnikatel má povinnost zhodnotit rizika pro případné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků všem svým zaměstnancům. Více je uvedeno v Nařízení vlády, v Předpise č. 495/2001 Sb. OOPP vždy zajišťuje a hradí zaměstnavatel, a nemá právo je nahrazovat finančním plněním. OOPP jsou zároveň ve vlastnictví zaměstnavatele. Životnost a interval přidělených OOPP stanovuje Zákoník práce, Předpis č. 262/2006 Sb. v § 104 – Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.

1.15 Musíte mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé

Pokud zaměstnáváte ženy nebo mladistvé, jste povinni mít seznam pro ně zakázaných prací. Zakázané práce upravuje Předpis č. 288/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.


2. Povinnosti v oblasti požární ochrany – ČÁST PO

2.1 Musíte svou činnost zařadit do požárního nebezpečí

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ).

Předpis č. 133/1985 Sb. Zákona České národní rady o požární ochraně, uvádí v § 4 (Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí) povinnost začlenění své činnosti podle míry požárního nebezpečí do následujících tří kategorií:

1. Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí
2. Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím
3. Pracoviště s vysokým požárním nebezpečím

Více informací o jednotlivých zařazeních se dočtete v článku Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany (http://www.bezpecnostprace.info/item/odborna-zpusobilost-pro-plneni-pozarni-ochrany)

2.2 Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ) se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Subjekty, jejichž podnikatelská činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinni zpracovat předepsanou dokumentaci požární ochrany (PO) a zároveň plnit podmínky v ní stanovené. Dokumentace PO se musí udržovat aktuální a v souladu se skutečným stavem.

2.3 Musíte vést Požární knihu

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ).

Požární kniha slouží k vedení záznamů o všech skutečnostech, které se týkají požární ochrany. Jedná se například o informace, týkající se provedení preventivních požárních prohlídek, školení zaměstnanců, vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu, kontroly dokumentace požární ochrany apod. Více uvádí Předpis č. 246/2001 Sb. v § 37 – Požární kniha.

2.4 Musíte mít vypracované poplachové směrnice

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ).

Požární poplachové směrnice stanovují činnosti zaměstnanců nebo dalších osob v případě vzniku požáru. Více informací uvádí Předpis č. 246/2001 Sb. v § 32 – Požární poplachové směrnice.

2.5 Musíte provádět preventivní požární prohlídky

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ).

Každý podnikatel musí provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany, pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů požární ochrany, což uvádí Předpis č. 133/1985 Sb. – Zákon České národní rady o požární ochraně, a to v § 5 odstavce 1 písmene e). Dále se provádí kontroly prověřováním dokumentů o plnění těchto povinností, které stanovuje opět výše uvedený předpis o požární ochraně. Intervaly pravidelných požárních prohlídek se dělají po 3, 6 nebo 12 měsících, podle začlenění, které je uvedeno § 12 – Způsob provádění pravidelných kontrol, v Předpise č. 246/2001 Sb.

2.6 Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Týká se všech podnikatelských subjektů, tedy právnických osob (s.r.o., a.s. apod.) a podnikajících fyzických osob (živnostníci – OSVČ).

Podnikatel musí zajistit vybavení všech svých provozoven prostředky požární ochrany a požárně-bezpečnostními zařízeními, které určí projektová dokumentace či posouzení požárního nebezpečí. Na základě požadavků výrobce tohoto zařízení (např. hasicí přístroj), avšak nejméně 1x ročně, je podnikatel povinen provést prostřednictvím oprávněné osoby kontrolu a případnou revizi. Více informací uvádí Předpis č. 246/2001 Sb. v § 7 – Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení.