Šikana na pracovišti se považuje za psychickou válku, jejíž následky mohou být pro šikanovaného zdravotně velmi nebezpečné. Dochází při ní k projevu jakési agrese, kdy se šikanovaný stává nepřítelem jednoho nebo více jiných osob. V pracovním prostředí se jí říká bossing nebo také mobbing. Co může šikana způsobit a jak se jí bránit?

Kdy se jedná o šikanu

Šikanu v práci lze poznat celkem jednoduše. Zpravidla se jedná o dlouho trvající nepřátelské vztahy a nepřátelskou náladu, která přerůstá až v ponižování druhého, a to klidně více zaměstnanci najednou. Ve většině případů se šikana odehrává ze strany nadřízeného směrem k podřízenému (bossing), ale není to vždy pravidlem. Může to být totiž i naopak, tzn. že podřízený zaměstnanec ponižuje nadřízeného (mobbing).

Bossing

Když se jedná o bossing, tak nadřízený zaměstnanec zneužívá svého postavení a šikanuje, ponižuje nebo zastrašuje podřízeného. Bossing tedy představuje například:

 • zadávání nesplnitelných nebo ponižujících pracovních úkolů
 • nepřiměřené trestání a bezdůvodné postihy
 • zesměšňování, posmívání
 • neodůvodněné kritizování
 • ironické poznámky
 • neustálé přerušování při mluvení
 • podceňování
 • nekomunikování a ignorace
 • pomlouvání a hanobení dobré pověsti
 • vytváření sociální izolace
 • vytváření překážek
 • pronásledování
 • vyhrožování fyzickým násilím
 • sexuální obtěžování

 

Pozor! Důležité je nezaměňovat bossing s klasickým používáním pravomocí nadřízeného. Z toho plyne, že ne vždy se musí jednat o šikanu.

Mobbing

Mobbing představuje v podstatě totožné projevy jako bossing s tím rozdílem, že při něm je šikanovaným nadřízený zaměstnanec nebo zaměstnanec, který je na srovnatelné pracovní pozici.

Následky pracovní šikany

Pracovní šikana má velmi negativní vliv na zdraví člověka, zejména pak na jeho psychickou pohodu a zdraví. Ačkoliv se to nemusí zdát, následky mohou být opravdu velmi vážné a to zejména pro osoby bez zkušeností se šikanou nebo s nižším seběvědomím. Dochází-li ve firmě nebo na pracovišti k bossingu či mobbingu je to jasný důkaz toho, že se jedná o velmi nezdravé pracovní prostředí a evidentně zde došlo k narušení sociálních vztahů. Jedná se o tzv. patologické chování, tedy abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, které jsou společensky nebezpečné a nejsou v souladu se standardními sociálními, ale i právními normami společnosti. Pracovní šikana může mít za následek například:

 • zhoršení pracovního výkonu
 • snížení soustředěnosti
 • zvýšený pracovní stres
 • zvýšenou pracovní absenci
 • zvýšení chybovosti a úrazovosti
 • snížení zisku firmy
 • narušení psychické pohody
 • zhoršení psychického i fyzického zdraví
 • podráždění a útočnost
 • zhoršený spánek
 • nechutenství
 • sklony k sebevraždě

 

Pracovní stres, který vzniká následkem pracovní šikany, má vliv na vznik různých druhů psychosomatických, ale i jiných, onemocnění.

Zákony na ochranu před šikanou

Rovným zacházením a diskriminací, potažmo šikanou, se zabývá Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Konkrétnosti jsou pak uvedeny v:

 • § 1a odst. 1 písm. e)
 • části 1 Hlavy 4

 

Statistiky pracovní šikany

Podle statistik společnosti STEM/MARK má s pracovní šikanou zkušenost přibližně čtvrtina zaměstnanců. Nejčastěji jsou obětmi šikany ženy (27 %), pak teprve muži (19 %). Asi 43 % šikanovaných se s tímto jevem setkává alespoň jednou týdně, přičemž více jak 50 % zaměstnanců jsou šikaně vystavovány déle jak jeden rok. Zhruba tři pětiny zaměstnanců jsou šikanováni svým nadřízeným (bossing) a jedna čtvrtina pak kolegou (mobbing).

Jak se bránit šikaně v práci?

Existuje mnoho metod, jak se bránit šikaně v práci. Nejdůležitější je ale prevence, která platí zejména pro majitele a manažery firem. Z hlediska zaměstnance, který je šikanován, je pak na zváženou, zda se bránit právně.

Prevence ze strany zaměstnavatele

Zcela zásadní je podnikat preventivní opatření, která si ale musí nejdříve uvědomit zaměstnavatelé a manažeři firem. Je tedy důležité s nimi o šikaně mluvit, zejména o jejím negativním dopadu na dlouhodobí chod, ale i úspěšnost firmy. Většinou právě oni jsou odpovědní za šikanu ve firmě. Nejenže často sami šikanují, ale i šikaně vědomě přihlížejí, a to aniž by proti ní nějak zakročili. Neuvědomují si totiž, že škodí sami sobě, respektive své firmě. Z dlouhodobého hlediska má tolerance šikany vysoce negativní vliv na výkon zaměstnanců a ve finále i celkovou prosperitu firmy. Zaměstnanci jsou častěji nemocní, což může být pro firmu, zejména u fluktuace kvalitních zaměstnanců, velmi nepříjemné až devastující.

Přemýšlejte sami nad prevencí. Přemýšlejte, jak předejít šikaně. Vašim úkolem z pozice majitele firmy, případně jejího ředitele, je zajistit, aby firma zaměstnávala kvalitní manažery s osobností. Empatický manažer bude lépe naslouchat lidem a zajímat se o mezilidské vztahy v pracovním prostředí.

Jako majitel firmy, ale i vedoucí zaměstnanec, podporujte otevřenou diskuzi o mezilidských vztazích na pracovišti.

Neakceptujte jakýkoliv druh šikany, ať už se jedná o ty nejmenší pokusy, jako je pomlouvání, zesměšňování, ignorace či podceňování, nebo o závažné konflikty tipu vytváření sociální izolace, vytváření překážek, pronásledování, vyhrožování fyzickým násilím či dokonce sexuální obtěžování.

Pokud odhalíte šikanu na pracovišti, jednejte okamžitě. Nikdy řešení neodkládejte, protože tím by mohlo dojít k prohloubení problému a eskalaci v opravdoví konflikt. Vstupte do řešení konfliktu mezi zaměstnanci, případně se před tím poraďte s odborníkem (psychologem).

Vytvářejte ve svém firmě takové pracovní prostředí, které je příjemné a kam se budou zaměstnanci rádi vracet. Vytvářejte prostředí, ve kterém se lidé budou vzájemně podporovat a budou si věřit. V takovém pracovním prostředí se bude mnohem lépe dýchat, zaměstnanci budou výkonnější a spokojenější. A dnes je to dokonce trend, protože firmy pochopily, že kvalitní personál, který má dobré mezilidské vztahy, je opravdová hodnota firmy.

Právní řešení ze strany zaměstnance

Jste-li zaměstnanec firmy, jejíž každodenní součástí je šikana, doporučujeme vám zvážit, zda má smysl zde pracovat. Vždyť v práci prožíváte velkou část svého života a cílem není mít z toho zdravotní problémy.

Pokud jste jako zaměstnanec obětí šikany na pracovišti, máte možnost to řešit třemi základními způsoby: lidskou domluvou, žádostí o pomoc u zaměstnavatele nebo jiného vedoucího pracovníka, a v krajním případě právně. Jestliže se rozhodnete pro právní řešení, postupujte takto:

Sesbírejte si co nejvíce důkazů a zajistěte si svědecké výpovědi spolupracovníků. Najděte si spojence. Zapisujte si všechny konflikty do pracovního deníku.

Proberte situaci se svými nejbližšími – rodina, kamarádi. Nebojte se navštívit psychologa nebo odborného kouče, který vám dá tipy, jak se účinně bránit.

Podejte stížnost zaměstnavateli s jasným požadavkem prošetření dle § 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Jestliže se jedná o odměny, kariérní postup či pracovní podmínky, vyžadujte po zaměstnavateli, aby důrazně dodržoval zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, a to dle § 16 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Jestliže se ani po těchto úkonech situace nezměnila a šikana na pracovišti vůči vám přetrvává, můžete se obrátit se stížností na patřičný Oblastní inspektorát práce. Jak podat stížnost na OIP?

Můžete se za určitých podmínek obrátit také na veřejného ochránce práv. Je to možné ale pouze v případě, že se jedná o šikanu, která je spojená s diskriminací, tzn. že musí být motivována některými z diskriminačních kritérií, jako je například zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra, rasa nebo etnický původ, pohlaví, věk apod., dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb.

V případě, že se chcete domáhat finančního odškodnění, musíte se obrátit na soud a podat žalobu. Vzhledem ke složitosti celé problematiky doporučujeme vyhledat specializovaného advokáta.