Informace o BOZP v ukrajinštině

KE STAŽENÍ ZDE

Podle statistik Českého statistického úřadu bylo koncem roku 2020 v České republice okolo 741 tisíc cizinců, z toho více jak 159 tisíc Ukrajinců s povoleným pobytem. Po příchodu války na Ukrajině jich zcela určitě přibude. Už nyní (25. 3. 2022) je podle oficiálních zdrojů na našem území téměř 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Řada z nich se bude ucházet o práci, což bude vyžadovat jisté úsilí také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejen proto vznikl tento článek, který obsahuje základní praktické informace o bezpečnosti práce při zaměstnávání cizinců v ČR.

Nejčastější dotazy z oblasti BOZP při zaměstnávání cizinců

Níže jsou odpovědi na nejčastější dotazy týkající se zaměstnáváním cizinců v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Musí cizinec pracující v ČR absolvovat školení BOZP?

Ano, také cizinec, ať už z EU či mimo ní, musí absolvovat před nástupem do pracovního poměru školení bezpečnosti práce včetně seznámení s riziky na daném pracovišti. Vztahují se na něj stejná práva a povinnosti týkající se BOZP, jako na české občany.

Jak proškolit pracovníky z ciziny v oblasti BOZP?

Při vzdělávání zaměstnanců cizinců v oblasti BOZP dbejte na to, aby školení bylo jednoduché, srozumitelné a a by mu rozuměl každý účastník. Kurzy BOZP včetně praktického zaškolení by měly být prezentovány vždy v mateřském jazyce. Dobrým způsobem, jak proškolit zaměstnance cizince, je prostřednictvím e-learningových kurzů s vizualizacemi. Zaměstnanec cizinec vždy musí vědět, na koho se obrátit v případě, že něčemu nerozumí.

Na co si dát pozor při školení cizinců v bezpečnosti práce?

Při zaměstnávání cizinců z mimoevropských zemí je často nutné počítat s odlišnou kulturou, návyky, jiným přístupem a vnímání rizik na pracovišti a BOZP obecně. Doporučujeme proto všem zaměstnavatelům cizinců, aby se pro udržení dobré bezpečnosti práce zaměřili na kvalitní komunikaci s těmito zaměstnanci při jejich vzdělávání v BOZP.

Musí mít cizinec v ČR jako zaměstnanec zdravotní pojištění?

Ano, má-li zaměstnavatel cizince sídlo v ČR, musí být cizinec součástí veřejného zdravotního pojištění. Pracuje-li však na území ČR nelegálně, nemůže se zapojit do veřejného zdravotního pojištění, ale musí mít sjednané komerční pojištění pro případ pracovního úrazu. To si může sjednat u soukromé zdravotní pojišťovny, což ale bývá méně výhodné a dražší.

Dostane nelegální zaměstnanec z ciziny v ČR bezplatné ošetření při pracovním úrazu?

I přesto, že je cizinec zaměstnán na území ČR nelegálně, nemá tedy pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ, má právo na náhradu škody v důsledku pracovního úrazu. Pamatujte si, že i ústně sjednaná práce je pracovněprávní vztah a zaměstnavatele to nezbavuje odpovědnosti za úraz vzniklý při výkonu práce a související náhradu škody. Problém však je, že se tato skutečnost velmi těžko právně vymáhá.

V případě, že se jedná o akutní zdravotní komplikace, cizinec by měl bez váhání vyhledat lékařskou pomoc, a to bez ohledu na jakékoliv další okolnosti.

Jak postupovat, když se legálně zaměstnanému cizinci stane pracovní úraz?

Postupuje se stejně, jako v případě jakéhokoliv jiného zaměstnance. Pracovní úraz je nutné nahlásit nadřízenému, který je ze zákona povinen všechny případy dokumentovat a řešit.

Je-li pracovní úraz uznán, má cizinec nárok na bolestné, jehož výši určuje lékař, náhradu škody ztraceného výdělku, uhrazení všech nákladů spojených s lékařskou péčí a léčením. To stejné platí i pro případ nemoci z povolání.

Co dělat v případě, když cizinec nemá zdravotní pojištění a potřebuje lékařské ošetření?

Pokud si zaměstnanec neplatí zdravotní pojištění a neplatí ho za něj ani jeho zaměstnavatel, platí si všechna lékařská vyšetření a zákroky na vlastní náklady sám cizinec. Lékař mu vystaví doklad k zaplacení, který je povinen na místě uhradit.

Situace je jiná u lékařského ošetření žadatele o azyl. V takovém případě je lékařské ošetření hrazeno státem.

Kolik max. hodin týdně může cizinec pracovat?

Pro legálně zaměstnané cizince platí stejná práva, jako pro české občany. Maximální pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Její rozložení je na dohodě mezi zaměstnavatele a zaměstnance, ale nesmí být rozvržena tak, aby ohrožovala zdraví a bezpečnost zaměstnance. Délka jedné směny nesmí být delší než 12 hodin. U zaměstnanců, kteří jsou mladší 18 let je délka jedné směny stanovena na max. 8 hodin a za týden nesmí být překročeno 40 hodin.

Má cizinec právo na přestávky a oddech během pracovní doby?

Samozřejmě, že ano, stejně, jako český zaměstnanec. Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnou přestávku na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, a to po dobu 30 minut. Mladiství mohou mít přestávku po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Informační materiály k BOZP pro Ukrajince

VÚBP (Výzkumný ústav bezpečnosti práce ČR) vydal informační materiály týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kompletně v ukrajinštině. Jsou určeny k volné distribuci pro vzdělávání ukrajinských zaměstnanců v oblasti BOZP.

Pracovní úraz. Co teď?
Робоча травма. Що тепер?

Osobní ochranné pracovní prostředky
Oсобисті захисні робочі засоби

Nebezpečné chemické látky
Небезпечні хімічні речовини

Praktické provádění vstupního a periodického školení
Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

Desatero zaměstnavatele – Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce
Десять заповідей роботодавцю. Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

Desatero zaměstnavatele – Základní informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Десять приказань роботодавцю. Основна інформація в області безпеки та охорони здоров,я під час роботи

Prevence úrazů při pracích ve výškách
Запобігання травмам під час висотних робіт (недоступний)

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku
Вертикальні сполучення – правильна прак

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací
Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час робіт знесення та розбирання

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací
Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час земляних робіт

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů
Основні обов,язки підрядчика під час роботи на будівництвах що випливають із кодексу законів про працю та послідуючі правові передписи

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
Основні принципи безпеки поводження з хімічними речовинами та хімічними препаратами

Co dělat při vzniku mimořádné události? (nedostupné)
Що робити при виникненні надзвичайних випадків?