Úkolem každého zaměstnavatele je zajistit bezpečné pracoviště a dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tato povinnost ukotvená v zákoně platí i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). U nich navíc vždy záleží na tom, jestli mají nějaké zaměstnance. Pokud ne, mají situaci značně ulehčenou, ale neznamená to, že předpisy BOZP nemusí dodržovat! OSVČ, kteří mají zaměstnance, mají stejné povinnosti jako zaměstnavatelé vystupující jako právnické osoby.

Vyhledávání rizik

Jestliže OSVČ má zaměstnance, je tedy zaměstnavatelem a musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Musí neustále vyhledávat možná rizika a bezpečnostní hrozby, vyhodnotit je a následně se postarat o jejich odstranění nebo alespoň maximální omezení.

Zákoník práce neudává, jak často musí k něčemu takovému dojít, záleží totiž na specifikách jednotlivých pracovišť. Na řadě pracovišť k tomu často dochází až poté, co dojde k nějakému pracovnímu úrazu. A to je obvykle pozdě!

Zaměstnavatel je tedy povinen splňovat veškeré podmínky zajišťování BOZP a vést si odpovídající dokumentaci BOZP o vyhledávání a hodnocení rizik na pracovišti. Především je ale povinen tato rizika odstranit (nebo alespoň omezit).

Jestliže OSVČ zaměstnance nemá, odpovídá jen za svou vlastní bezpečnost. Zároveň ale nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví někoho jiného, má totiž trestní odpovědnost stejně jako každý jiný. Prevence rizik tak je nutná i v tomto případě. Stejně jako jejich vyhodnocení a řešení.

Povinná školení BOZP

Každý zaměstnavatel, tedy i OSVČ se zaměstnanci, musí svým zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech BOZP. Ani v tomto případě není žádným zákonem dáno, jak často musí k těmto školením dojít. Jsou ovšem případy, kdy je školení nutné:

  • při změně druhu práce
  • při změně pracovního zařazení
  • při změně technologie a pracovních postupu

Zaměstnavatel musí zajistit, aby se školení mohli zúčastnit všichni zaměstnanci. V případě nepřítomnosti některého z nich musí vyhradit i náhradní termín. Školení musí být podáno tak, aby jej zaměstnanci dobře a správně pochopili a uvědomili si, jaká rizika jim hrozí, a jak by se měli chovat. To platí i pro zaměstnance z cizích zemí – zaměstnavatel musí zajistit školení v takovém jazyku, kterému dobře rozumějí.

Pokud OSVČ zaměstnance nemá, nemusí dokládat, že školení zajistil a porozuměl mu. Musí ale jednat tak, aby to bylo v souladu se zákony.

Pracovní úrazy

Pro případ pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnance si zaměstnavatel musí sjednat pojištění odpovědnosti za škodu. Zároveň je zaměstnavatel povinen si vést evidenci úrazů, kde musí uvádět jméno a příjmení postiženého, datum a čas úrazu, místo, kde k němu došlo, při jaké činnosti se stal, o jaký úraz se jedná, statistické kódy, proč k němu došlo, a kteří svědci u něj byli. Povinnost vést si evidenci pracovních úrazů platí i pro OSVČ bez zaměstnanců. Náhrady pak může čerpat ze svého pojištění.

Pracovní úrazy vám doporučujeme řešit tou nejjednodušší cestou, tedy online, přes známý portál PracovniUraz.cz. Pracovní úraz zde zhotovíte jednoduše, krok za krokem s nápovědou, a to pomocí zákonem předepsaného dokumentu pro všechny zúčastněné osoby. Více informací o portále PracovniUraz.cz si můžete přečíst také v článku “Konec složitého vyplňování formuláře o hlášení pracovního úrazu!”.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Svým zaměstnancům musí OSVČ poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v případě, že rizika na pracovišti nelze odstranit žádnou jinou formou. Využití OOPP vychází z hodnocení rizik hrozících na pracovišti, nelze tedy obecně říci, jaké OOPP je na pracovištích zaměstnancům nutné poskytnout. Vždy to musí být takové prostředky, které zamezí jakékoli újmě zaměstnance, musí být účinné a v žádném případě nesmí pro zaměstnance představovat další riziko. Zároveň zaměstnavatel musí svým zaměstnancům vysvětlit, k čemu dané OOPP slouží, a před jakými riziky je chrání.

Zaměstnavatel je pak povinen vést si u každého zaměstnance Osobní list, v němž budou zapsány jednotlivé OOPP i se svou klasifikací a datem vydání.

Pokud OSVČ zaměstnance nemá, musí v případě potřeby vhodnými OOPP vybavit sám sebe. Osobní list OOPP přitom vést nemusí.