Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kterou upravuje zákoník práce a další právní předpisy, je jednou z oblastí, na kterou se často zaměřuje inspekce práce a u níž podnikatelé často porušují zákonné povinnosti.

Jejím smyslem by mělo být především vytváření vhodného pracovního prostředí a preventivní předcházení úrazům a jiným škodám na zdraví zaměstnanců. Povinností plynoucích ze zákona a různých vyhlášek je ovšem velmi mnoho a vyznat se ve všech detailech není v silách většiny podnikatelů.

Větší společnosti proto často mívají zvláštní oddělení pro dodržování BOZP.

Základní povinnosti

Na začátku je důležité zdůraznit, že pravidla BOZP se vztahují nejen na zaměstnance s platnou smlouvou, ale na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele pohybují na pracovišti.

Vzhledem k preventivní funkci BOZP musí zaměstnavatel své podřízené poučit o pravidlech bezpečné práce při nástupu do pracovního poměru a také pravidelně v jeho průběhu. To ale neznamená, že se po provedeném školení zbaví odpovědnosti. Na dodržování stanovených pravidel musí pravidelně dohlížet a upozorňovat zaměstnance na jejich pochybení. Takovou kontrolu by měl provádět minimálně jednou ročně a vyhotovit takzvanou roční prověrku BOZP.

Tato prověrka je pouze jedním z dokumentů, které musí zaměstnavatel vypracovat a archivovat pro případnou kontrolu.

„Jde o souhrn dokumentů, které jsou zpracované individuálně podle typu provozu a míry pracovních rizik konkrétní společnosti či organizace.

Mezi tyto základní dokumenty patří například dokumentace rizik, zařazení prací do kategorie, dokumentovaný postup pro používání osobních ochranných pracovních prostředků a další,“ popisuje Martin Šimek ze společnosti CRDR, která se zabývá poskytováním služeb firmám v oblasti BOZP.

Zmíněné zařazování jednotlivých prací do kategorií souvisí s mírou rizika, které s sebou přinášejí. Do první kategorie se řadí práce, u nichž je nepravděpodobný špatný vliv na zdraví, do nejrizikovější čtvrté kategorie se naopak řadí činnosti s nejvyšším potenciálem způsobit zaměstnanci zdravotní následky.

Zaměstnanec by se měl na příslušnou pracovní pozici také hodit. „Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, která by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. Proto zákon upravuje i podrobná pravidla pro pracovnělékařskou péči a pravidelné zdravotní prohlídky zaměstnanců,“ zmiňuje další z povinností advokát a odborník na pracovní právo Tomáš Procházka z advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.

Je logické, že pro všechna povolání neplatí stejné povinnosti. Mezi odvětví s vlastním výčtem dalších specifických náležitostí patří podle Procházky třeba stavebnictví, hornictví, dřevařský průmysl, provozy s nebezpečím výbuchu nebo jaderná zařízení.

Povinnosti zaměstnavatelů – firem a živnostníků

Podrobně rozepsané základní povinnosti BOZP a PO pro majitele firem (zaměstnavatele) a živnostníky (OSVČ) naleznete ZDE.

V oblasti bezpečnosti práce

 • Musíte stanovit velikost organizace
 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP
 • Musíte provést kategorizace prací
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik
 • Musíte zajistit pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců
 • Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance
 • Musíte pravidelně školit své zaměstnance a provádět prověrky BOZP
 • Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy
 • Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy
 • Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory
 • Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek
 • Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Musíte mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé

V oblasti požární ochrany

 • Musíte svou činnost zařadit do požárního nebezpečí
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany
 • Musíte vést požární knihu
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany

Až dvoumilionová pokuta

Na dodržování zmíněných povinností dohlížejí inspektoři práce, kteří se při kontrolách zaměřují hlavně na riziková odvětví a časté hříšníky. Podle intenzity porušení předpisů volí kontroloři opatření, které může mít formu domluvy, ale také vysoké pokuty. V obzvlášť závažných případech může inspekce práce vyměřit až dvoumilionovou pokutu.

„V případě porušení povinností v oblasti BOZP zaměstnavateli rovněž hrozí, že po něm bude pojišťovna požadovat uhrazení všech plateb, které poskytla zaměstnanci postiženému úrazem nebo nemocí z povolání,“ varuje Procházka před nepřímými náklady spojenými se zanedbáním povinností.

S kontrolory inspektorátu práce by měl zaměstnavatel jednat slušně a pokud možno s nimi spolupracovat. Za odmítnutí spolupráce během kontroly hrozí podle Procházky pořádková pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Procházka ale zároveň upozorňuje, že není žádoucí z vlastní iniciativy na každou vlastní chybu zbytečně upozorňovat, což podle něj v praxi není neobvyklé. Podnikatelé tak činí ve snaze získat si sympatie kontrolora, výsledek ale může být přesně opačný.

Po skončení kontroly je inspektor povinen vyhotovit protokol. Pokud se zaměstnavateli závěry kontroly nezdají spravedlivé, může se proti nim bránit u nadřízeného orgánu nebo případně formou správní žaloby.

Nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, se zpravidla týkají základních povinností. „V popředí nejvíce porušovaných oblastí se trvale vyskytují nedostatky v oblasti školení a výchovy zaměstnanců, ve zpracování a následném vedení provozní dokumentace BOZP a v neposlední řadě nedostatky ve stavu a provozování vyhrazených i ostatních technických zařízení,“ vyjmenovává Šimek.

K nejčastějším a nejzávažnějším porušením pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází podle statistik inspekce práce ve stavebnictví, kde nejsou výjimečné ani smrtelné úrazy. Za tímto smutným prvenstvím stojí kromě rizikovosti stavebních profesí zejména neznalost předpisů, laxnost a podcenění situace.

Pokud se zaměstnavateli závěry kontroly nezdají spravedlivé, může se proti nim bránit u nadřízeného orgánu či formou správní žaloby.

Prevence, prevence, prevence

Aby podnikatel předešel nepříjemnostem kvůli porušování BOZP, je podstatná hlavně prevence, a to ve všech oblastech. Jejím základem by mělo být svědomité vedení potřebné dokumentace, udržování techniky v bezvadném stavu, poučení zaměstnanců a hlavně průběžné dohlížení na skutečné dodržování pravidel bezpečné práce.

Užitečné je mít na záležitosti týkající se BOZP k dispozici odborníka, který bude mít o všem přehled. Může jít buď o vlastního zaměstnance, nebo najatého externistu, kteří kromě ulehčení od starostí přebírají navíc část odpovědnosti za správné dodržování pravidel BOZP a vedení související dokumentace.

„Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP dokonce předpokládá, že každý zaměstnavatel musí zajistit prevenci rizik v oblasti BOZP odbornou osobou – vlastním zaměstnancem nebo externistou. Částečnou výjimku mají zaměstnavatelé do 25 a do 500 zaměstnanců, kteří si mohou prevenci rizik zajišťovat sami, pokud k tomu mají potřebné znalosti, respektive pokud jsou sami odborně způsobilí,“ radí právník Procházka.

Podle něj oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází z velmi roztříštěné právní úpravy, která zahrnuje kromě zákonů především řadu vyhlášek, vládních nařízení a dalších norem. Pro laika tak může orientace v oblasti BOZP připomínat cestu minovým polem.

POVINNOSTI, KONTROLY A SANKCE

16 820 KONTROL

 • zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci provedl loni Státní úřad inspekce práce.*

991 POKUT

 • uložil loni úřad za přestupky v oblasti pracovní bezpečnosti.

42,8 MILIONU KORUN

 • činila celková výše uložených pokut. Bylo to o čtyři miliony korun více než v roce 2012.

1,08 MILIONU KORUN

 • Nejvyšší pokutu udělil loni (2013) úřad v souvislosti se závažným pracovním úrazem na pracovišti. HN to sdělil ředitel odboru bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce Ondřej Varta.

Poznámka: Státní úřad inspekce práce provádí rovněž kontroly zaměřené na nelegální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Výsledky těchto kontrol a uložené sankce nejsou v uvedeném výčtu zahrnuty.

ZDROJ: STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, WWW.BEZPECNOSTPRACE.INFO

Připraveno: ve spolupráci s měsíčníkem Právní poradce
Zdroj článku: Hospodářské noviny
Autor textu: Ondřej Šafránek