Školení řidičů je zákonem daná povinnost, kterou musí provádět zaměstnavatelé pro své zaměstnance. Mezi povinným školením řidičů z povolání a řidičů referentů existují velké rozdíly, které je třeba znát. Zaměříme se na školení řidičů referentů, protože s ním má řada firem problémy a následně platí poměrně vysoké pokuty.

Kdo jsou řidiči referenti?

Zjednodušeně by se dalo říci, že do této skupiny patří všichni zaměstnanci firmy, kteří nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti řídí motorové vozidlo do 3,5 t. Nezáleží na tom, jestli se jedná o služební či soukromý vůz, ani na tom, zda zaměstnanec usedá za volant každý den či třeba jen jednou za rok. Do skupiny patří i zaměstnanci, kteří řídí vozidlo mimo dopravní komunikace např. ve skladu.

Řidiči z povolání to mají složitější

Řidič z povolání je ten, který má řízení vozidla ukotveno v pracovněprávním vztahu – tedy ten, u kterého je řízení vozidla druhem práce a je jasně definované v pracovní smlouvě. Řidičem z povolání je také dopravce, který provozuje přepravu pro jiný subjekt a je zároveň řidičem používaného vozidla. Profesní řidiči musí mít k výkonu svého povolání nejen řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu, ale musí mít také profesní průkaz, který získají na školení. Každý řidič z povolání musí každý rok absolvovat povinné školení profesní způsobilosti. Na rozdíl od školení referentů musí toto provádět akreditovaná školicí střediska. Mohou to být i autoškoly. Podmínky pro absolvování školení řidičů profesionálů definuje předpis 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Zákon nehovoří příliš jasně

Školení řidičů referentů je ukotveno v Zákoníku práce. V § 103 odst. 2 je uvedeno, že zaměstnavatel má povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce“. Není ale blíže specifikováno, jak by takové školení mělo vypadat a co by tedy mělo být jeho obsahem. Hovoří se pouze o tom, že by řidiči měli být seznámeni s dopravními předpisy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Je tedy zcela v rukou zaměstnavatele, jak bude školení řidičů provádět.

Jak často a kdo může školení vést?

Zákoník práce se o periodicitě tohoto typu školení nevyjadřuje příliš jasně. Je ale možné čerpat ze zákona č. 247/2000 Sb. – zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který hovoří o tom, že by řidiči měli absolvovat školení pravidelně 1x ročně. Z vyjádření státního inspektorátu práce lze vyčíst, že četnost by neměla překročit 1x za 3 roky. Doporučuje se však 1x za dva roky. Zaměstnavatel má právo určit osobu, která bude mít školení na starosti. Vždy by to měla být osoba odborně způsobilá (OZO), která je poradcem, metodikem, organizátorem a také koordinátorem pro oblast BOZP.

Online školení jsou stále populárnější

Školení řidičů referentů může zaměstnavatel objednat i u externí specializované firmy. Oblíbenou variantou je také online školení řidičů. Zaměstnanci v rámci něj školení absolvují rychle a třeba i z pohodlí domova, čímž se šetří hlavně čas i peníze.