Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je celkem rozsáhlý a složitý obor plný zákonů a nařízení, které se navíc čas od času mění a upravují. Málo kdo se v BOZP na 100% vyzná, ale existují určité základy, o kterých by měl mít alespoň základní přehled každý z nás, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.

Udělejte si pro jistotu kontrolu základních znalostí v oblasti BOZP.

 

1. Co lze považovat za pracovní úraz?

Pracovní úraz je veden pod §380 odst. 1 zákoníku práce, a vzniká tehdy, když si zaměstnanec způsobí zranění, poškození zdraví nebo dokonce smrt. Zaměstnanci ale pracovní úraz může způsobil i jiná osoba, jako například druhý zaměstnanec nebo dokonce osoba, která není v dané firmě zaměstnána.

2. Kdo odpovídá za škody vzniklé při pracovním úrazu?

Za škody způsobené při pracovním úrazu zaměstnance zodpovídá dle zákona zaměstnavatel.

3. Když se zaměstnanci stane při práci úraz, do kdy musí tuto skutečnost ohlásit a komu?

V případě, že se zaměstnanci stane při vykonávání pracovní činnosti úraz, a to i malého charakteru (poškrábání, píchnutí, vyvrknutí nebo pohmoždění), měl by to ohlásit svému zaměstnavateli okamžitě a bezprostředně potom, kdy k úrazu došlo.

4. Je zaměstnavatel povinen svému zaměstnanci zajistit ochranné pomůcky a musí za ně zaměstnanec platit?

Ano, zaměstnavatel je povinen každému svému zaměstnanci zajistit osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), které jsou nezbytné pro bezpečí při výkonu jeho práce na pracovišti. Zaměstnavatel nemá právo zaměstnanci za tyto pracovní pomůcky nic účtovat a zároveň má povinnost je udržovat v použitelném stavu.

5. Komu patří osobní ochranné pomůcky, které dostanete v práci?

Pokud vám zaměstnavatel poskytl osobní pracovní pomůcky pro ochranu vašeho zdraví při práci, což je zároveň také jeho povinností, vždy jsou jeho majetkem, a po skončení pracovního poměru na ně nemáte právo.

6. Kdo se musí postarat o školení BOZP, a kdo musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Školení BOZP a PO (bezpečnost a ochrany zdraví při práci a požární ochranu) je povinen dle zákona zajistit zaměstnavatel. O tuto skutečnost se starají hned dva zákony. Prvním je zákoník práce č. 262/2006 Sb. § 37, odst. 5, kde je uvedeno, že zaměstnanec, který nastoupí do pracovního poměru, musí být seznámen nejen s pracovní smlouvou, ale také s interním pracovním řádem a právními předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce na pracovišti. Druhý zákon je uveden též v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 108 odst. 5, který nařizuje každému zaměstnavateli zajištění školení a prověrek BOZP. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vůči zaměstnancům se dozvíte zde.

7. Jak často se musí provádět školení požární ochrany pro vedoucí pracovníky a management?

Školení požární ochrany se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí pracovníky či management. Školení PO je stanoveno zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a také vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb. Školení PO vedoucích pracovníků a manažerů se provádí při nástupu do pracovní pozice a dále nejméně 1x za 3 roky.

8. Koho se týká školení BOZP?

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se týká úplně všech podnikatelských subjektů, tedy fyzických i právnických osob, ale také OSVČ. Nezáleží na tom, jestli máte pouze jednoho zaměstnance nebo podnikáte sám. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci chráníte nejen sebe, ale také osoby, které můžete svou činností zdravotně ohrozit.

9. Kdy musí zaměstnavatel zajistit specializovaného odborníka k zajištění úkolů a prevenci potenciálních rizik?

Předpis č. 309/2006 Sb. udává, že zaměstnavatel, který zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců a má potřebné znalosti k provádění prevence rizik, může tyto úkoly zajišťovat sám. V případě, že zaměstnává 26 až 500 zaměstnanců, může též úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám, ale pouze má-li k tomu potřebné znalosti. A nakonec pokud zaměstnává více jak 500 zaměstnanců, musí zajistit prevenci rizik vždy jednou či více odborně způsobilými osobami.

10. Kolik musí být na pracovišti lékárniček, a v jakém stavu musí být únikové cesty na pracovišti?

Žádný zákon nestanovuje přesný počet lékárniček. Avšak v Zákoníku práce – § 102 odst. 6 je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen vybavit pracoviště zdravotnickými potřebami (lékárničkou) v takovém rozsahu, aby to odpovídalo potenciálním rizikům. Více o lékárničkách na pracovišti naleznete zde. Únikové cesty na jakémkoliv pracovišti musí být vždy trvale volné. Tzn., že nesmí být jakýkoliv způsobem zatarasené překážkou.