Každý zaměstnavatel si jistě přeje, aby na jeho pracovišti, pokud možno, nedocházelo k žádným pracovním újmám na zdraví zaměstnanců a dostatečným proškolováním svých zaměstnanců se snaží zdraví ohrožujícím situacím předcházet. Stejně tak je zájmem každého zaměstnance, aby se na pracovišti při výkonu práce nezranil. To vše je v pořádku. Ale co když, i přes veškerou snahu zaměstnavatele a opatrnost zaměstnance, stejně k nějakému zranění či úrazu dojde? V takovém případě je dobré znát zákon a správný postup jak takovou situaci řešit.

Pracovní úraz z pohledu Zákoníku práce

Z pohledu Zákoníku práce se pracovním úrazem rozumí každý úraz, k němuž dojde během plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

(Pozn. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět, jak se někteří zaměstnanci mylně domnívají.)

Poškozený zaměstnanec, má v takovém případě nárok na náhradu škody, včetně bolestného a náhrady škody za ztížení společenského uplatnění.

Pracovní úraz ve vztahu k zaměstnanci

Zaměstnanec, u něhož došlo v rámci výkonu práce k pracovnímu úrazu je povinen bezodkladně nahlásit tuto skutečnost svému nařízenému nebo vedoucímu pracovníkovi a dále spolupracovat (pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí) na objasnění příčiny vzniku pracovního úrazu.

Pracovní úraz ve vztahu k zaměstnavateli

PracovniUraz.czPracovní úraz je vždy potřeba řádně prošetřit a neprodleně zapsat dle NV. K zapsání pracovního úrazu slouží patřičný formulář, který není vždy úplně jednoduché správně vyplnit. Pro správné vyplnění doporučujeme využít známý portál PracovniUraz.cz, který umožňuje zcela zdarma a velmi jednoduše vyplnit online formulář v pouhých pěti krocích. Portál vám také umožní uložení a pozdější úpravy vašeho hlášení o pracovním úrazu, a to v libovolném počtu záznamů. Též lze připojit související dokumenty a fotografie.

Zaměstnavatel je povinen vést knihu úrazů, do níž zaznamenává všechny úrazy. Pokud zaměstnavatel zjistí, že k poškození zdraví zaměstnance došlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo pokud porušil daně předpisy či pokyny nebo jednal lehkomyslně, je zaměstnavatel plně zbaven odpovědnosti za úraz – tzn. že zaměstnanec ztrácí nárok na náhradu škody.

Aby zaměstnavatel předcházel zdraví ohrožujícím situacím, patří k jeho zákonným povinnostem pravidelně a dostatečně proškolovat své zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Pokud by zaměstnavatel tuto povinnost nedodržel a na jeho pracovišti došlo ke zranění zaměstnance, může být vystaven velkým nepříjemnostem a sankcím z Oblastního inspektorátu práce. Proto není radno tuto povinnost podceňovat.

Problematika BOZP

Součástí problematiky BOZP je především vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci, kategorizace prací, stanovení ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti technických zařízení a mnoho dalších. Důležitá je také spolupráce s ostatními oblastmi, jako je např. pracovní lékařství a předně požární ochrana.

Jak zajistit školení zaměstnanců

V současné době má zaměstnavatel několik možností jak si povinné školení zaměstnanců zajistit. K nejlepším a nejefektivnějším řešením patří najmout si společnost, která zajišťuje kompletní problematiku BOZP a PO, včetně zpracování firemní dokumentace, pravidelných firemních auditů, kontrol elektrospotřebičů, revize skladů apod.

A nezapomeňte: Nejlepším řešením pracovního úrazu je mu předcházet!