I když zaměstnavatel dodržuje své zákonné povinnosti a snaží se pro zaměstnance zajistit co nejbezpečnější pracoviště, stejně se může stát, že dojde k pracovnímu úrazu. Za škodu pak odpovídá právě zaměstnavatel. Dojde-li k pracovnímu úrazu, je zaměstnanec povinen to neprodleně oznámit zaměstnavateli. Jestliže je úraz natolik vážný, že to pracovník není schopný ohlásit, musí to provést jeho kolega, jenž byl svědkem události.

Jak postupovat při pracovním úrazu?

Zaměstnavatel musí zjistit, za jakých příčin a okolností se pracovní úraz stal a musí jej řádně prošetřit. měl by postupovat podle následujících kroků:

 1. Každý úraz zapsat do Knihy úrazů. Ať už se jedná o drobný či vážný úraz, je povinností odpovědného zaměstnance neprodleně zapsat úraz do knihy úrazů, a to i v případě, že není ihned zcela zřejmé, zda se jedná či nejedná i úraz pracovní. Zaměstnavatel může úraz dodatečně přehodnotit jako úraz nepracovní.
 2. Jestliže úraz vyžaduje pracovní neschopnost zaměstnance delší než 3 kalendářní dny (nebo jeho úmrtí), je dále zaměstnavatel povinen vyhotovit Záznam o úrazu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Přestože je tento dokument obsahově velmi podobný záznamu v knize úrazů, slouží pro externí informovanost dotčených institucí a tak je na samostatném listě. Záznamy o úrazu musí zaměstnavatel nejpozději do pátého dne následujícího měsíce poslat zdravotní pojišťovně, u níž je zaměstnanec pojištěn, a příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. V případě, že činnost, pracoviště či technické zařízení podléhá vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, musí záznam obdržet i báňský úřad.
 3. U pracovních úrazů, které vyžadují hospitalizaci delší než 5 dnů, a u smrtelných úrazů, je nezbytné provést neodkladné ohlášení úrazu na oblastní inspektorát práce.
 4. Pokud existuje podezření, že v souvislosti s pracovním úrazem došlo ke spáchání trestného činu, je nutné informovat i policii. Jestliže zaměstnanec zahynul, musí být policie informována neprodleně.

Vést knihu úrazů je povinnost

Zákon neukládá, jak přesně by kniha úrazů měla vypadat, může být listinná i elektronická. Rozhodně ale musí obsahovat řádné a přehledné doklady o úrazu. Tyto dokumenty pak lze využít v případě, že následky pracovního úrazu se objeví až s odstupem času a je potřeba úraz zpětně prošetřit.

Novela pracovních úrazů od roku 2015

Na začátku roku 2015 vešla v platnost novela nařízení vlády, která zaměstnavatelům přinesla nové povinnosti. Jejím cílem je zpřesnění statistik pracovních úrazů, jenž má vést k efektivnějšímu vyhledávání a odstraňování bezpečnostních rizik.

Co by nyní měla kniha úrazů obsahovat?

 • jméno, příjmení a datum narození zraněného
 • datum a čas úrazu
 • druh zranění a popis zraněné části těla
 • místo úrazu
 • při jaké činnosti k úrazu došlo
 • popis úrazového děje
 • zdroj a příčiny úrazu
 • počet hodin odpracovaných těsně před vznikem úrazu
 • počet zraněných osob
 • jména svědků úrazu
 • druh zranění a zraněná část těla, podle přílohy č. 3 k NV č. 201/2010 Sb.
 • jaká opatření byla provedena pro odstranění příčiny zranění
 • podpis zraněného, je-li to možné
 • podpis vedoucího

Na požádání je nově zaměstnavatel povinen pracovníkovi vydat potvrzenou a podepsanou kopii či výpis údajů z knihy úrazů.

Vzor knihy úrazů od CRDR ke stažení zdarma

Firma CRDR spol. s r.o., která je jedním z předních českých poskytovatelů komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce, poskytla vzor aktuální knihy úrazů dle novely z roku 2015 ke stažení zdarma.

Kniha úrazů ke stažení v PDF (dle novely z roku 2015)

 

Nevedete knihu úrazů? Můžete dostat pokutu až 400 tisíc korun.

Pokud zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech, může dostat pokutu až ve výši 400 tisíc korun. Sankce hrozí i v případě, že zaměstnavatel nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, který skončil smrtí či pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny. Pokuta může dosáhnout až jednoho milionu korun.