Nedávné zasedání vlády přineslo dlouho očekávanou změnu v oblasti odškodňování po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání. Vláda schválila pravidla, která mění dosavadní způsob vyplácení i výši odškodnění. Radost budou mít zejména zaměstnanci.

Změny pro odškodňování po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání jsou reakcí na dosavadní neutěšující stav. Podle dosud platných postupů byla náhrada za újmu na zdraví neúměrně nízká. Pravidla, podle kterých bylo odškodnění vypláceno, vycházela z nařízení z roku 2001. V té době byla průměrná mzda v ČR 14 600 Kč, což zcela neodpovídá současnosti, kdy výše průměrné mzdy činí 26 287 Kč.

Hodnota jednoho bodu je nyní 250 korun

„Schváleným návrhem nařízení vlády se zvyšuje hodnota jednoho bodu na 250 korun,“ uvedl ministr zdravotnictví České republiky Svatopluk Němeček.

Němeček uvedl, že nové nařízení dostatečně reflektuje praxi a vývoj lékařské vědy. Mimo jiné nové nařízení definuje pojmy jako bolest a ztížení společenského uplatnění, což v předchozím nařízení chybělo. Nově schválený systém také vymezuje postupy a způsob bodového hodnocení újmy daného pacienta pro určení výše náhrady.

Nový způsob výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění

Velkou změnou je, že nové nařízení rozlišuje způsob výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění (na rozdíl od odškodnění za bolest) odchylně od obecné úpravy náhrady újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích. Je to z toho důvodu, že obecná úprava systém výpočtu výše odškodnění neobsahuje. Používá se jen Nejvyšším soudem doporučovaná metodika, podle níž se hodnotí individuální schopnosti a sociální situace poškozeného.

Nový systém bere v potaz možnosti lékaře, který při posuzování zdravotního stavu nemá stejné možnosti jako soud. Lékař může vycházet pouze ze zjištěného zdravotního stavu získaného lékařským vyšetřením a ze subjektivních sdělení posuzované osoby.

„Pro hodnocení újmy na zdraví potřebujeme jasně stanovená, jednoduchá a transparentní pravidla, která mohou vést k rychlému a přezkoumatelnému určení výše nároku na odškodnění, a tím i k včasnému odškodnění pacienta v době, kdy to nejvíce potřebuje,“ uvedl ministr Němeček.

Nové nařízení vlády by mělo nabýt účinnosti dnem vyhlášení, tedy v nejbližších dnech.