Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy je upravena zákoníkem práce a je postavena na principu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele. Předem si vysvětlíme velmi stručně pojem objektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti za výsledek. Pokud zaměstnanci v pracovní době, na pracovišti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikne pracovní úraz, zaměstnavatel za tento pracovní úraz odpovídá objektivně – za výsledek (zlomená ruka). A zaměstnanci vzniká nárok na odškodnění tohoto úrazu. Pochopitelně, že zaměstnavatel se může své objektivní odpovědnosti zprostit zcela nebo zčásti ve smyslu § 367 ZP.

Změny v občanském zákoníku pro rok 2014

Prvního ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento nový občanský zákoník obsahuje 3081 paragrafů a jenom pro představu, ruší 238 dosavadních právních předpisů nebo jejich části. Mezi zrušenými předpisy je rovněž vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění v platném znění. Jak bude zaměstnavatel postupovat při stanovení výše bolestného nebo ztížení společenského uplatnění, když vyhláška č. 440/2001 Sb., byla zrušena?

Odškodnění bolestného zůstane do konce roku 2014 stejné

Zaměstnavatel do 31.12.2013 postupoval při stanovení výše odškodnění bolestného nebo ztížení společenského uplatnění podle lékařského posudku, který vystavil ošetřující lékař zraněného nebo příslušné zdravotnické zařízení, kde byl zraněný léčen právě podle zrušené vyhlášky. Vy co se zabýváte odškodňováním pracovních úrazů, buďte klidní. Minimálně do 31.12.2014 budete postupovat stejným způsobem.

V platném zákoníku práce tj. v zákoně č. 262/2006 Sb., v § 394 odst. 2 je uvedeno : Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.,

Úrazové pojištění zaměstnanců

Zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, byl několikrát novelizován. Ano, může se Vám to zdát být divné, že zákon, který nenabyl účinnost byl již několikrát novelizován a právě v jeho § 99 bylo nabytí účinnosti posunuto na 1. ledna 2015.

Při odškodňování náhrady škody na zdraví z titulu občanskoprávní odpovědnosti bude od 1.1.2014 postupováno podle nového občanského zákoníku a při stanovení výš odškodnění nebudou účastníci vázáni, co se týče výše odškodnění, zrušenou vyhláškou č. 440/2001 Sb. Výše náhrady bude vycházet z dohody účastníků nebo ji na návrh některého z účastníků stanoví soud.

V oblasti odškodňování pracovních úrazů se bude postupovat podle zákoníku práce a výše odškodnění se bude nadále řídit vyhláškou č. 440/2001 Sb., a to do nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb.

 

Použitá literatura: Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., zákon č. 266/2006 Sb., vyhláška č. 440/2001 Sb.