Již více než rok uplynul od účinnosti zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Co nového tento zákon, pro nás řidiče přinesl? Asi to nejpodstatnější obsahuje § 125h, který umožňuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností řešit přestupky, které je možno projednat v blokovém řízení a byly zaznamenány automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bez obsluhy (radary, fotografy) formou výzvy provozovateli vozidla k uhrazení určené částky. Provozovatel vozidla je vlastník vozidla (soukromé vozidlo) nebo jiná fyzická nebo právnická osoba (služební vozidlo). Nyní se pokusím výše uvedené přeložit do „češtiny“.

1. Překročení rychlosti o méně než 20 km/h

V obci Vám bude technickým zařízením (radarem) naměřena rychlost 69 km/h v místě, kde je povolena rychlost 50 km/h. Obecní úřad s rozšířenou působností Vás vyzve k uhrazení určité částky.

  • V blokovém řízení je stanovena za tento přestupek pokuta (překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h) částkou od 1 500 Kč do 2 500 Kč a 2 body.

Mé zkušenosti aneb Jak předejít ztrátě bodů

Podle mých zkušeností (řešení cca 30 výzev) bude provozovateli za tento přestupek ve výzvě stanovena částka cca 800,- Kč. Pokud bude do 15 dnů od doručení stanovená částka připsána na účet obecního úřadu, je Váš přestupek odložen a „nepřijdete“ o 2 body.

 

2. Průjezd křižovatkou na červenou

Váš průjezd křižovatkou na červenou bude vyfocen.

  • Pokuta od 2 500,- Kč do 5 000,- Kč a 5 bodů.

Mé zkušenosti aneb Jak předejít ztrátě bodů

Částka stanovena výzvou cca 1 500,- Kč a bez ztráty bodů, pokud bude uhrazeno ve stanovené lhůtě.

Výzva obsahuje poučení, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že pokud není stanovená částka v termínu uhrazena, má správní orgán 60 dnů na zjištění konkrétní osoby, která přestupek spáchala. Po marném uplynutí této lhůty, zahájí správní orgán řízení o správním deliktu provozovatele vozidla, podle § 125f odst.1 zákona o provozu na pozemních komunikacích, pro porušení ustanovení § 10 odst. 3 tohoto zákona (provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené tímto zákonem).

Za tento správní delikt může správní orgán stanovit sankci až do výše 10 000,- Kč + správní poplatek minimálně 1 000,- Kč (bez bodů). Za tento správní delikt provozovatel neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

  • a) bylo vozidlo odcizeno, nebo byla odcizena tabulka s přidělenou registrační značkou
  • b) byla podána žádost o zápis změn provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Přijde Vám výzva k uhrazení stanovené částky, vy oznámíte správnímu orgánu, že vozidlo v době spáchání přestupku řídila osoba blízká. Správní orgán pochopitelně ve lhůtě 60 dnů, nezjistí konkrétní osobu odpovědnou za přestupek a zahájí proti Vám řízení o správním deliktu, v jehož závěru Vám uloží pokutu až do částky 10 000,- Kč + správní poplatek. Stejný osud Vás čeká, pokud na výzvu nebudete reagovat vůbec.

Zkušenosti z praxe

Podle mých zkušeností, správní orgány zatím nestanoví výši pokuty za správní delikt v maximální výši tj. 10 000,-Kč. Zákon nestanoví správnímu orgánu povinnost postupovat podle § 125h, pouze mu tento postup umožňuje.

Některé správní orgány postupují „postaru“

Některé správní orgány postupují „postaru“ tj. požádají provozovatele o podání vysvětlení a ten má několik možností:

  • a) k přestupku se přizná a ve správním řízení následuje pokuta + správní poplatek + odebrané body
  • b) uvede osobu, která vozidlo v době přestupku řídila a té pak správní orgán ve správním řízení uloží pokutu + správní poplatek + odebrané body
  • c) uvede, že vozidlo řídila osoba blízká, po uplynutí 60 dnů (není zjištěna konkrétní osoba) následuje řízení o správním deliktu s výsledkem, pokuta až 10 000,- Kč + správní poplatek (bez bodů).

Shrnutí problematiky OSOBA BLÍZKÁ V ROCE 2014

Před účinností této novely bylo až 80 % přestupků zjištěných technickým prostředkem odloženo, právě z důvodů, že provozovatel vozidla uvedl, že vozidlo v době spáchání přestupku řídila osoba blízká.

Pokud Vám jako provozovateli vozidla přijde výzva, bez váhání včas uhraďte a nečekejte na zahájení správního řízení. Uhrazenou pokutu si v rodině nebo od kamaráda, kterému jste vozidlo půjčil, jistě vyinkasujete. Pokuta bude nižší a navíc nepřijdete o body.


Použité podklady:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
Jednotlivé výzvy od správních orgánů provozovateli vozidla.