Každá právnická a podnikající fyzická osoba (včetně OSVČ) je dle zákona o požární ochraně povinna zařadit pracoviště do jedné ze tří následujících kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení by měla provádět osoba odborně způsobilá (OZO) v oblasti PO. Na základě tohoto zařazení se pak provádí tzv. dokumentace požární ochrany, která je povinností pro každý podnikatelský subjekt, tedy právnické i podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti podle § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

1. Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí

V případě, že se na pracovišti pravidelně vyskytují současně nejméně tři zaměstnanci nebo má přístup i veřejnost, zaměstnavatel je povinen zajistit alespoň preventistu PO. Preventista PO absolvuje odborné přípravy.

2. Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím

Pokud se jedná o pracoviště, které je vyhodnoceno jako místo se zvýšeným požárním nebezpečím, zaměstnavatel je povinen zajistit odborně způsobilého technika PO. Odborně způsobilý technik PO musí složit zkoušky před komisí MV ČR.

3. Pracoviště s vysokým požárním nebezpečím

Na pracovišti s vysokým požárním nebezpečím, zaměstnavatel musí zajistit odborně způsobilou osobu v oblasti požární ochrany (OZO). Odborně způsobilá osoba musí složit zkoušky před komisí MV ČR nebo případně i další odborné kvalifikace, které ukládá § 11 zákona o požární ochraně.