Požár představuje nebezpečí, s nímž si není radno zahrávat v jakékoliv situaci. Nezáleží na tom, jestli vlastníte rekreační chatu, podnikáte ve vlastním domě nebo provozujete průmyslový závod se stovkami zaměstnanců, protože předpisy požární ochrany je nutné dodržovat všude, jelikož se přímo dotýkají zdraví a života Vašich zaměstnanců i Vás samotných. Proto existuje krom předepsaných povinností, nad kterými bdí v rámci státního požárního dozoru Hasičský záchranný sbor daného kraje, i systém poměrně tvrdých sankcí, které se mohou vyšplhat do řádů milionů korun. Ze statistik HZS bohužel stále vyplývá, že největší podíl těchto sankcí tvoří zbytečné pokuty za nevedení dokumentace požární ochrany v méně i více rizikových provozech, tedy za základní povinnost každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Rozsah dokumentace požární ochrany je určen zejména začleněním Vašich provozovaných činností do dané kategorie požárního nebezpečí, nicméně v zásadě je možné říci, že základem takové dokumentace je vždy dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, požární poplachové směrnice, požární kniha, značení únikových východů a zákazové značky (např. tabulka zákaz manipulace s otevřeným plamenem) a tematický plán, časový rozvrh a záznamy o školení zaměstnanců v rámci požární ochrany. Pokud je Vaše činnost začleněna do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, jsou součástí dokumentace PO ještě další důležité dokumenty jako organizace zabezpečení požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí, požární řád, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, dokumentace zdolávání požáru, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, dokumentace o zřízení požární jednotky na pracovišti a další náležitosti.

Kontrolu pracoviště a dokumentace požární ochrany provádí Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru, který v případě zjištění nedostatků může rozhodnout o udělení pokuty, omezení nebo dokonce zastavení provozu do doby odstranění dané závady. Pokuty za vážnější přestupky proti pravidlům PO, zejména pak v oblastech zvýšeného nebo vysokého požárního rizika mohou jít až do výše 500 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč. Přitom stačí ve většině případů investovat pár tisíc do kvalitně zpracované dokumentace a nemusíte se bát žádných sankcí.

Jak je nyní zcela určitě patrné z výše pokut a závažnosti sankcí, je zajištění pracoviště proti požáru skutečně důležitá povinnost zaměstnavatele, kterou se nevyplatí podcenit. Nezapomeňte, že krom sankce ze strany hasičů, dochází v případě požáru bez řádné dokumentace i ke krácení kompenzace škod ze strany pojišťoven, která v praxi činí až 60% celkové částky. Proto zbytečně neriskujte majetek Vaší firmy a zdraví Vašich zaměstnanců a nechte si od odborníků zpracovat kompletní dokumentaci, školení i plán požární ochrany v jednom balíčku a Vy tak budete mít jistotu, že všechny povinnosti máte náležitě splněny.
Požární bezpečnost si samozřejmě můžete zajistit i sami z vlastních personálních zdrojů, pokud jimi disponujete a dovoluje-li to jejich odbornost. U provozovaných činností s vysokým požárním nebezpečím v konkrétních případech pouze prostřednictvím osoby odborně způsobilé v PO, ostatní povinnosti prostřednictvím technika požární ochrany nebo i preventista požární ochrany. Tyto osoby jsou pak samozřejmě k dispozici během pravidelných preventivních kontrol (dle požárního nebezpečí jedenkrát za 3 měsíce až jedenkrát za rok), tak i jiných, které mohou být předepsány třeba v souvislosti s protipožární a zabezpečovací technikou nebo dalšími okolnostmi Vaší činnosti.

Zajištění PO je ovšem komplexní a složitý proces a proto můžeme určitě doporučit spolehnout se v tomto na externí dodavatele těchto služeb. Nejen že máte jistotu dobře zpracované a aktuální dokumentace, včetně proškolení zaměstnanců, ale zároveň si můžete být jisti, že je Vaše pracoviště bezpečnější a že Vaši zaměstnanci přesně vědí, jak se vyhnout nebezpečí požáru.