Zákoník práce udává zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí. Současně také musí zaměstnance upozornit na možná rizika a hrozby, seznámit je s tím, jak se chovat v případě pracovního úrazu i v nenadálých situacích. Zaměstnavatel má také povinnost zajistit, aby v případě úrazu byla zaměstnanci řádně poskytnuta první pomoc. Pro všechny tyto případy by měl sloužit tzv. Traumatologický plán. Jak by měl vypadat?

První pomoc podle Zákoníku práce

Zákoník práce se k poskytnutí první pomoci a zajištění ochrany zdraví vyjadřuje takto:

V § 102 odst. 6

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Déle je uvedeno, že

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Odpovědní pracovníci a nejen oni by měli mít k dispozici propracovaný traumatologický plán, který bude přesně a jasně definovat postup poskytnutí první pomoci. Traumatologický plán by se měl věnovat především hlavní případům, které mohou na daném pracovišti nastat.

Co by měl traumatologický plán obsahovat?

  • Telefonní kontakt na složky integrovaného záchranného systému.
  • Kontaktní údaje na lékaře, který poskytne pomoc v případě méně vážných pracovních úrazů.
  • Kontaktní spojení na nejbližší zdravotnické zařízení.
  • Jména a kontakty na osoby, které jsou pověřené první pomoc poskytnout.
  • Popis vybavení a místo, kde se nachází lékárničky.
  • Postup poskytnutí první pomoci, který může být zaměřen na individuální případy (například pomoc při zasažení elektrickým proudem, žíravinou, při krvácení, zlomeninách apod.)

Zpracování traumatologického plánu

Traumatologický plán by měl být součástí kvalitně zpracované dokumentace BOZP. Tu by vám měl zpracovat váš poskytovatel služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo jiná kvalifikovaná a odborně způsobilá osoba.