Jako u každé problematiky, která je řízena zákonem a vyhláškou, tak i u PO je jen jedna možnost, jak předejít případným sankcím a pokutám. Tou jedinou možností je plnit povinnosti stanovené zákonem! Ať se vám to líbí nebo ne, zákon je zákon. Pokud ho dodržovat nebudete, dříve či později se vám to určitě nevyplatí, protože kontrola jednoho dne prostě přijde. A když už přijde, je určitě vhodné mít vše v naprostém pořádku, protože zákony v oblasti požární ochrany jsou v celé EU celkem přísné. Na druhou stranu existuje na českém trhu již mnoho společností, které vám s touto problematikou mohou odborně pomoct. Ceny za tyto služby se v posledních letech výrazně snížily, a to zejména u těch firem, které nabízejí služby požární ochrany moderními způsoby a za pomocí moderních technologických řešení.

Jaké jsou základní předpoklady pro eliminaci pokut

Jak bylo zmíněno výše, je nezbytné plnit všechny stanovené povinnosti, které vám nařizuje Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. Konkrétní povinnosti jsou popsány v § 5, 6, 17 a 20. Tyto povinnosti by vám měl sdělit váš partner pro BOZP a PO a zároveň by měly být zakotvené v dokumentaci požární ochrany, pokud spadáte do skupiny, která dokumentaci mít musí. Pokud tuto problematiku vůbec neřešíte, vystavujete svou firmu vysokým sankcím. Jestliže nevíte, do jaké skupiny patříte, napište nám do naší poradny nebo na email a my vám poradíme.

Dodržujte pravidelná školení požární ochrany

Školení zaměstnanců o požární ochraně jsou povinny zabezpečit všechny právnické a podnikající fyzické osoby, jež provozují činnosti, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 nebo 3 v Zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Tato školení se provádějí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro pracovníky na vedoucích pozicích.

Mějte zpracovanou dokumentaci požární ochrany

Dokumentaci o požární ochraně musí mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou všechny podnikateslké subjekty (právnické osoby a podnikající fyzické osoby), které provozují činnosti, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 a 3 v Zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Kdo odpovídá za plnění povinností v oblasti požární ochrany

Právnická osoba (s.r.o., a.s., apod.)

Povinnosti plnit požadavky na požární ochranu dle platných zákonů a předpisů (Předpis č. 133/1985 Sb.) má u právnických osob vždy statutární orgán, tedy osoba, která může jednat jménem společnosti (např. jednatel s.r.o., ředitel státního podniku apod.).

Fyzická osoba (OSVČ)

U podnikajících fyzických osob odpovídá za plnění přímo fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce.

Více různých osob v jednom provozu

V případě, že provozuje svou podnikatelskou činnost v jednom provozu či prostorách více právnických nebo podnikajících fyzických osob, povinnosti na úseku PO má vlastník prostor nebo objektu, pokud si tedy mezi sebou nesjednají smluvně podmínky jinak. Pokud dojde na sjednání takové smlouvy, musí být její součástí také určení odpovědné osoby za plnění PO.