Kontrolu nad požární ochranou (zkráceně PO) provádí Státní požární dozor. Dle § 2 odstavce 1 zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. platný od 1. července 1986) musí právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečit plnění povinností, které vyplývají z tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě či dalších předpisů, které upravují také další povinnosti v oblasti PO. V tomto článku se tedy podíváme na to, co nejvíce dozor kontroluje a jak často, ale také, jaké jsou výstupy těchto kontrol.

Co Státní požární dozor kontroluje

Státní požární dozor (SPD) provádí kontroly zejména dodržování povinností, které jsou stanoveny zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. platný od 1. července 1986 a souvisejícími předpisy. Pokud u vás SPD při kontrole narazí na nějaké nedostatky, uloží vám povinnost k jejich odstranění. Pokud nedostatky neodstraníte, začne vám peklo v podobě sankcí.

Státní požární dozor nejčastěji kontroluje

Výstup kontroly a lhůty odstranění závad

Výstupem kontroly je zápis, ve kterém je uveden samotný výsledek kontroly. Pokud kontrola zjistila nedostatky, budou v zápisu také uvedeny opatření a lhůty k odstranění těchto zjištěných závad. Výsledek kontroly musí být vždy projednán se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou, případně s jejím odpovědným zástupcem. Vaší povinností je pak v dané lhůtě, kterou vám orgán určil, vypracovat písemnou zprávu o tom, jak jste závady a nedostatky odstranili.

Jak často se provádí preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky jsou uvedeny v § 13, vyhlášky 246/2001 Sb. Četnost preventivních prohlídek je závislá na míře požárního nebezpečí.

1. Preventivní požární prohlídky podle § 12 jsou realizovány v následujících termínech:

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§ 4 odst. 3 zákona)
b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců (§ 4 odst. 2 zákona)
c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nejméně jednou za 12 měsíců (tyto činnosti jsou uvedené v § 12 odst. 5)

2. Termíny, jež jsou uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny,

a to na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí, případně na základě dokumentace požární ochrany dle stanovených podmínek požární bezpečnosti (např. § 30).

Jak se vyhnout pokutám a sankcím

V následujícím článku se můžete dočíst, jak předejít nemalým pokutám při nedodržování zákonů a souvisejících předpisů, které mohou být zejména pro menší firmy likvidačním faktorem. Více ZDE.