Jednou z primárních bezpečnostních podmínek, které by měla každá moderní stavba splňovat je ochrana proti požáru. Tyto požadavky vycházejí z právních norem a předpisů v oblasti požární ochrany (PO). Je důležité zohledňovat požární odolnost stavebních konstrukcí, odolnost stavebních materiálů proti požáru a v neposlední řadě i celkovou architektonickou koncepci stavby. Samostatnou kapitolou je však požární ochrana kabelových instalací a potrubí. Jedním z velmi důležitých prvků v těchto instalacích jsou těsnící ucpávky potrubí a kabelů ve stavebních konstrukcích.

Bezpečnostní prostupy pro potrubí a kabely

Prostupy pro potrubí a kabely bývají také mnohdy nazývány jako průchodky. Toto označení není však z technického hlediska zcela přesné. Prostupy jsou těsnícím elementem, který chrání průchody potrubí a kabelů ve stavebních konstrukcích proti průniku nežádoucích živlů do objektu, ale i jejich šíření uvnitř objektu. Tato místa, kde prostupují potrubí a kabely vnějšími nebo vnitřními zdmi, bývají často opomíjena, i přesto, že např. při požáru jsou nejčastěji zdrojem jeho šíření. Bezpečnostní prostupy samozřejmě nechrání objekty pouze před šířením požáru, ale poskytují komplexní ochranu před prosakováním vody a vlhkosti, průnikem hluku a prachu, nebo průnikem nebezpečných plynů. I přes jejich obrovskou důležitost bývají často stavbyvedoucími a projektanty podceňovány. Dodavatelům staveb tak hrozí, že investor z důvodu nedodržení bezpečnostních norem stavbu vůbec nepřevezme.

Nevhodná řešení

V mnoha případech bývají jako těsnící ucpávky kabelů a potrubí ve stavebních konstrukcích používány hořlavé a nespolehlivé materiály, jako např. montážní pěny a někdy dokonce i různé improvizace z látek, polystyrénu atd. Tyto alternativní ucpávky v prvé řadě nevypadají esteticky a narušují celkový vzhled interiéru budovy, ale především jsou nespolehlivé, co se vodotěsnosti a odolnosti proti požáru týče.

Ukázky nevhodných řešení prostupů

Profesionální bezpečnostní prostupy

Profesionální bezpečnostní prostupy mají propracovaný těsnící mechanismus a jsou vyrobeny z materiálů, které odolávají i extrémním teplotním nebo tlakovým podmínkám. Materiálové složení a typ prostupu jsou závislé na jeho aplikačních podmínkách. Dělíme je tedy podle několika hlavních hledisek.
Prvním hlediskem pro členění je stavební konstrukce, do které se má prostup umístit. Zde rozlišujeme dva základní druhy a to:

  • Prostupy pro černou vanu – černou vanou je většinou označována konstrukce základů nebo obvodových svislých stěn, které jsou postaveny z vodopropustných materiálů, a které je potřeba ošetřit hydroizolačními materiály (asfaltové nátěry, asfaltové pásy a PVC folie). Na rozdíl od bílé vany je potřeba použít pažnice, které se spojí s hydroizolační vrstvou tak, že se dosáhne úplné vodotěsnosti spoje. Na instalaci pažnic je dobré myslet již při samotné stavbě, ale lze je instalovat i dodatečně do otvoru vytvořeného např. jádrovým vrtáním.
  • Prostupy pro bílou vanu – bílou vanou máme na mysli konstrukce z vodonepropustného monolitického železobetonu, které kromě nosné funkce plní i funkcí hydroizolační. Beton má bílou barvu a z toho důvodu nese konstrukce název bílá vana. Nepropustnost bílé vany ale bývá narušena právě v bezpečnostních prostupech kabelů, potrubí a inženýrských sítí do objektu. V ideálním případě je tedy vhodné počítat s prostupy sítí již při betonáži a připravit prostup tak, aby byl nepropustný a neporušil celistvost bílé vany tím, že zabetonujeme do stěny v místě prostupu pažnici.

Prostup v černé vaně (zleva) a bílé vaně (zprava)

 

Další možností jak členit bezpečnostní prostupy je jejich tlaková odolnost. Jde většinou o tlak vyvolaný působením vody nebo plynu. Případy, kdy je na prostupy ve stavebních konstrukcích vyvíjen velký tlak, jsou například podzemní stavby, vodní stavby, bazény, nádrže, bioplynové stanice, atd. Základní členění je tedy závislé na vlastnostech těsnící vložky uvnitř prostupu a ty jsou následující:

  • Těsnící vložky pro netlakovou vodu do 0,5 bar (5 metrů vodního sloupce)
  • Těsnící vložky pro tlakovou vodu (až 50 metrů vodního sloupce)

Těsnící vložky prostupů proti netlakové vodě do 0,5 bar a proti vodě tlakové do 5 bar

 

 

Záruka až 25 letNa zakázku je samozřejmě možné vyrobit bezpečnostní prostupy, které odolávají i větším tlakovým silám. Prostupy pro tlakovou vodu se vyznačují vysokou kvalitou, která je deklarována jejich dlouho záruční dobou až 25 let.


 

GEROtop, s. r. o.
E-mail: prostupy@prostupy.cz
www.prostupy.cz