V červnu roku 2013 byl odstartován pilotní projekt Evropského parlamentu, který se týká výhradně bezpečnosti a ochrany zdraví starší generace pracovníků. Evropská komise společně s EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) uzavřela totiž dohodu, ve které došlo k přenesení pravomocí tohoto pilotního projektu právě agentuře EU-OSHA, jež bude asistovat Evropské komisi s žádostmi Evropského parlamentu. Pojďme se tedy podívat na to, o čem je, a co vše bude tento projekt nazvaný “Bezpečnější a zdravější práce v každém věku” přesně zkoumat.

Celý název projektu

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly.

Co je cílem tohoto projektu

Projekt si klade za cíl především posuzování nezbytných kroků, které povedou k zohledňování starších pracovníků. Zároveň by měl také zajistit celkově lepší prevenci pro všechny věkové kategorie v celém průběhu jejich pracovní kariéry. Projekt by měl také pomáhat při vývoji nových politik a ukázat, které postupy jsou efektivnější a úspěšnější, co funguje dobře a co naopak hůře. Z těchto poznatků by mělo vyplynout, jaké strategie se budou v budoucnu v oblasti bezpečnosti práce stárnoucí pracovní síly upřednostňovat. Důležité také bude najít hlavní hnací mechanizmy a překážky, které pomohou efektivně provádět politické iniciativy.

Co přesně projekt zkoumá

  1. Nejen aktivity, ale také strategie, politiky a programy v oblasti BOZP týkající se a související se starší generací pracovníků v Evropské Unii i ve světě.
  2. Zaměstnatelnost a možnost návratu do pracovního procesu starších pracovníků v Evropské Unii i ve světě.
  3. Konkrétní případové studie a zkušenosti podpůrných programů a iniciativ na pracovišti.
  4. Reálné zkušenosti z praxe a názory všech zúčastněných stran v oblasti BOZP, tedy zaměstnavatelů, zaměstnanců a případně také zástupců pracovníků, kteří se zaměřují na zjišťování jejich zkušeností, potřeb, problémů či motivací.
  5. Nástroje a pomoc pro pracoviště v oblasti řízení BOZP související především se stárnoucí generací pracovní síly.
  6. Genderové otázky, které zahrnují sociálně a kulturně podmíněné rozdíly, předsudky a specifika v postavení mužů a žen.

Závěrečná konference je naplánována na červen 2015

Evropský parlament naplánoval na červen roku 2015 konferenci, kde proběhne prezentace, která by měla projednávat návrh závěrečné zprávy celého tohoto projektu, což by mělo vést ke zjištění a následnému návrhu pro politiku a praxi BOZP v EU.