Zákoník práce ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům zákonná školení. Jedná se o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany a školení řidičů – referentů. Speciální kategorií pak je školení první pomoci. Tato školení jsou důležitá i proto, že odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nese právě zaměstnavatel – a to i v případě sezonních zaměstnanců, brigádníků a podobně. Jednoduše řečeno: zákonná školení musí zaměstnavatel zajistit všem pracovníkům. I kdyby pro něj pracovali jen jeden jediný den.

Školení BOZP

Základním školením, kterým musí projít každý zaměstnanec, je školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce ani jiný obecně závazný předpis ovšem neukládá, co přesně by toto školení mělo obsahovat. Základem je totiž prevence, je tedy na zaměstnavateli, aby zjistil, jaká konkrétní rizika na daném pracovišti hrozí, tato rizika řídil a až poté určil obsah školení BOZP.

Kdy je školení BOZP nutností?

Při nástupu nového pracovníka do zaměstnání, změně pracovního zařazení, změně druhu práce nebo při změně výrobních a pracovních prostředků. Dále pokud jsou zavedeny nové technologie nebo změněny technologické či pracovní postupy. V neposlední řadě je toto školení bezpodmínečně nutné v případě, že může být zásadním způsobem ovlivněna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Toto školení je povinné pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkce a pracovního zařazení, v případě pracovníkovy absence musí zaměstnavatel zařídit také náhradní termín. Toto školení probíhá zásadně během pracovní doby.

Kromě zajištění školení o právních a ostatních předpisech souvisejících s BOZP má zaměstnavatel povinnost znalosti svých zaměstnanců z oblasti BOZP vyžadovat a kontrolovat – stejně jako plnění předpisů.

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany by mělo obsahovat informace o nebezpečí vzniku požáru při činnostech souvisejících s místem výkonu práce, o organizaci a zajištění požární ochrany, zaměstnanci by se měli seznámit také s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem a zároveň se dozvědět o základních povinnostech vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Součástí tohoto školení by měla být také ukázka použití hasicích přístrojů a dalších prostředků požární ochrany.

Školení řidičů – referentů

Školením řidičů – referentů si musí projít každý zaměstnanec, který při výkonu své práce řídí vozidlo. Rozsah ani obsah tohoto školení není žádným obecně závazným předpisem určen, zároveň nezáleží na tom, jestli se jedná o firemní či soukromé vozidlo.
Pravidelná školení musí absolvovat také řidiči z povolání u vozidel nad 3,5 tuny. Sedmihodinovým školením profesní způsobilosti musí projít každý rok. Zároveň musí řidiči z povolání vlastnit nejen řidičský průkaz příslušné skupiny, ale rovněž profesní průkaz.

Školení první pomoci

Speciální kategorií je školení první pomoci. Zde povinnost zaměstnavatele tkví v tom, že musí na daném pracovišti zajistit odpovídající množství zaměstnanců k organizaci první pomoci, a to v závislosti na rizicích. Školení první pomoci by pracovníkům mělo kromě prevence úrazů na pracovišti a teoretické části nabídnout rovněž praktický nácvik dovedností nezbytných pro laické poskytnutí první pomoci.


Kdo může provádět zákonná školení?

Pokud zaměstnavatel zaměstnává maximálně 25 pracovníků a má odpovídající znalosti, může úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám – stejně jako v případě, že má 25 až 500 zaměstnanců, tehdy k tomu ovšem musí být odborně způsobilý nebo může využít jednu či více odborně způsobilých osob. Jestliže zaměstnává více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna či více odborně způsobilých osob.

Online školení

Zákonná školení je možné provádět i přes internet. Online školení šetří nejen čas a úsilí, ale také peníze. Odpadají totiž náklady za přepravu zaměstnanců, nájem školicího centra a plat lektora. Vše probíhá pouze prostřednictvím webové aplikace. Pro rizikovější činnosti jsou některé firmy navíc schopny vytvořit kurz přesně podle požadavků, nebo v případě potřeby propojit svůj školicí systém s interním informačním systémem klienta, a tak zjednodušit správu všech informací o zaměstnancích.