Chystáte se na školení BOZP a PO pro své zaměstnance a nevíte, co vlastně máte dle zákona splňovat nebo jakou formu školení zvolit? V tomto článku vám ukážeme všechny možnosti, kterými lze školení provádět, včetně výhod a nevýhod, a poradíme vám s výběrem toho pravého. Představíme vám také jednotlivé zákony, které školení BOZP a PO upravují a řekneme si, kdo je a kdo není povinen tato školení provádět. Naleznete zde tedy kompletní informační souhrn o školení BOZP a PO.

 

Možnosti a formy školení BOZP a PO

V oblasti BOZP a PO existují tři formy školení:

 1. Online školení přes internet – e-learning
 2. Školení na pracovišti – za přítomnosti lektora
 3. Školení mimo pracoviště – za přítomnosti lektora

Níže vám jednotlivé formy představíme a seznámíme vás s jejich využitím, výhodami, nevýhodami, ale i přibližnými cenami.

 

1. Online školení přes internet (e-learning)

Online školení BOZP a PO je moderní a prověřený způsob školení, který je oproti ostatním možnostem finančně mnohem méně náročný. To je jedna z jeho největších výhod. Dochází při něm ke školení zaměstnanců formou tzv. e-learningu, což je vzdělávací proces, který se uskutečňuje s využitím informačních a komunikačních technologií přes internet. Těmto kurzům se často říká online školení nebo také elektronické školení. Tato forma vzdělávání a školení je v posledních letech velmi oblíbená hlavně kvůli rychlosti a cenové úspoře, která činní i více jak 50% oproti klasickým školením s lektorem.

Online školení přes internet - e-learning

Výhody

 • Rychlost a velmi vysoká efektivita.
 • Více jak 50% úspora nákladů oproti ostatním formám školení.
 • Školení z kanceláře nebo jiného pracoviště přes internet, a to kdykoliv.
 • Velmi často bývá součástí online nápověda.
 • Žádná přeprava zaměstnanců ani pronájem školícího centra.

Nevýhody

 • Zvyk je železná košile, a proto každá změna, byť k lepšímu, je svým způsobem nevýhoda.
 • E-learning nelze obecně použít na velmi specifické druhy činností, kde je potřeba praktický výcvik (obsluha vysokozdvižného vozíku, odborné přípravy požárních hlídek apod.). I přes to lze některá složitější školení řešit výrobou e-learningového kurzu na míru, který je doplněný o osobní prezentaci s lektorem.

Cena

 • 1 zaměstnanec – cca 200,- Kč / ročně za jedno online školení a kurz s certifikátem
 • 100 zaměstnanců – cca 18.000,- Kč / ročně za jedno online školení a kurz s certifikátem
 • 500 zaměstnanců – cca 70.000,- Kč / ročně za jedno online školení a kurz s certifikátem

2. Školení na pracovišti za přítomnosti lektora

Školení, které je realizováno s lektorem přímo na pracovišti. Většinou se provádí svoláním zasedání všech zaměstnanců do jednací případně školící místnosti, kde následně probíhají několika hodinové prezentace. Ve velkých firmách se často školení rozděluje na několik termínů, aby nedošlo k přerušení pracovního procesu výroby apod.

Školení na pracovišti - za přítomnosti lektora

Výhody

 • Šetří čas oproti školení mimo pracoviště.
 • Šetří náklady na přepravu zaměstnanců.
 • Je lepší pro složitější a specifické druhy činností, které nelze dělat online.

Nevýhody

 • Vyšší cena za přípravu školení a odměnu lektora.
 • Časová náročnost a zastavení nebo omezení pracovního procesu firmy.
 • Ne vždy se podaří účast všech zaměstnanců.

Cena

 • 1 zaměstnanec – cca 350,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 100 zaměstnanců – cca 35.000,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 500 zaměstnanců – cca 175.000,- Kč ročně za jedno školení a kurz s certifikátem

 

3. Školení mimo pracoviště za přítomnosti lektora

Školení mimo pracoviště se organizuje převážně ve školících centrech a konferenčních sálech. V posledních letech je také trendem si pronajímat prostory v hotelích nebo wellness centrech. Toto řešení bývá však finančně velice náročné.

Školení mimo pracoviště - za přítomnosti lektora

Výhody

 • Je lepší pro složitější a specifické druhy činností, které nelze dělat online.
 • Vaši zaměstnanci jsou rádi, že konečně “vypadnou” z práce v pracovní době a že možná dostanou také něco k snědku.

Nevýhody

 • Vysoké náklady na přípravu školení a lektora.
 • Vysoké náklady na pronájem školícího centra.
 • Vysoké náklady na přepravu zaměstnanců.
 • Časová náročnost a zastavení nebo omezení pracovního procesu firmy.

Cena

 • 1 zaměstnanec – cca 400,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 100 zaměstnanců – cca 40.000,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem
 • 500 zaměstnanců – cca 200.000,- Kč / ročně za jedno školení a kurz s certifikátem

Jakou formu školení BOZP vybrat?

Vždy, když se rozhodujete, jakou vybrat formu školení (online nebo s osobním výkladem lektora), které se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je důležité myslet na to, o jaký druh školení se v této oblasti jedná: o jednoduché opakování práv a povinností (obecné školení) nebo specifické školení pro práci, která představuje velmi vysoká rizika?

V dnešní moderní době, která je plná nových technologií, se obecně vyplatí zvolit online školení, tedy e-learning. Jak už bylo napsáno výše, je efektivní, rychlé, výrazně levnější a přizpůsobí se vašim časovým možnostem. Ne vždy je ale takové školení vhodné, protože některé specifické oblasti vyžadují osobní výklad lektora. V jakých případech tedy zvolit online školení a v jakých osobní prezentaci s lektorem?

Kdy zvolit prezentační školení?

V případě, když potřebujete proškolit své zaměstnance v těchto oblastech:

 • školení odborné přípravy požárních hlídek
 • školení jeřábníků
 • školení vazačů
 • školení obsluhy tlakových nádob
 • školení obsluhy motorových pil
 • školení malé mechanizace
 • a jiná specifická školení ve výrobních provozech

Obecně se osobní prezentační školení s lektorem doporučuje v případě, že se jedná o specifické a komplikované pracovní odvětví, které se formou e-learningu vysvětluje jen velmi těžko, nebo v případě, že zaměstnanci nemají přístup k internetu.

Kdy zvolit online školení?

V případě, když potřebujete proškolit své zaměstnance v těchto oblastech:

Tato školení nejsou složitá a není nutné, aby u nich výklad prováděl lektor a vše komplikovaně a zdlouhavě vysvětloval. Ve většině případů se jedná o opakování zásad a povinností z oblasti BOZP a PO.

Důležité doporučení při výběru online školení

Pokud se rozhodnete pro online školení BOZP, mějte prosím na paměti, že ne všechna řešení musí vyhovovat platné legislativě. V drtivé většině těchto e-learningových kurzů se totiž jedná pouze o obecné školení BOZP, kterému chybí tzv. profesní doplňky, které jsou ze zákona povinné. Tuto povinnosti nařizuje § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, kde je konkrétně napsáno, že:

”Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, … , které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, ….

Další nutnost, kterou e-learning musí splňovat, je přístup zaměstnanců do firemní dokumentace BOZP a PO. Zaměstnanci se musí prokazatelně s dokumentací seznámit a musí podepsat, což následně strvdí svým podpisem.

Školení BOZP dle platných zákonů ale existuje!

Školení BOZP dle platných zákonůNa českém trhu existuje v současnosti (2018) asi jediné plnohodnotné online školení, které na 100 % vyhovuje platné legislativě, tedy splňuje podmínku týkající se proškolení dle konkrétní vykonávané práce a vztahující se k daným rizikům pracoviště. Jedná se o e-learningové online školení společnosti CRDR, která ho nabízí prostřednictvím své unikátní aplikace BOZP-SYSTEM, která byla úspěšně prověřena soudními znalci ze Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., jako vhodný nástroj pro školení zaměstnanců prostřednictvím e-learningu, který splňuje veškeré legislativní požadavky z hlediska BOZP a PO (znalecký posudek č. 004-02/2016).

Jak vypadá a jak se s ním pracuje si můžete bezplatně vyzkoušet na této stránce.

 

BOZP-SYSTEM - ukázka systémy


Co říká zákon o školení BOZP a PO?

O školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a školení požární ochrany (PO) hovoří tři hlavní zákony – Zákoník práce, Zákon o požární ochraně a Vyhláška o požární prevenci.

Školení BOZP – Zákoník práce § 103

Povinnost zajistit školení BOZP je upraveno v § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle tohoto paragrafu je zaměstnavatel povinen všem svým zaměstnancům zajistit školení o právních a jiných předpisech, které vedou k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Školení BOZP a PO - práva a povinnosti

Školení BOZP se musí týkat konkrétní vykonávané práce a musí se také vztahovat k rizikům, s nimiž může zaměstnanec na pracovišti přijít do styku. Tato část je velmi důležitá a také u téměř všech českých poskytovatelů online školení stále úspěšně ignorována.

Jak často se musí školení BOZP provádět a co musí obsahovat?

Četnost školení BOZP upravuje § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, který říká, že je povinností zaměstnavatele určit, jak často bude školení prováděno a co bude jeho obsahem. Zaměstnavatel si také sám určí, jakým způsobem budou u zaměstnanců ověřeny jejich znalosti a jakým způsobem povede dokumentaci o provedeném školení.

Důležité: Vzhledem k tomu, že četnost, obsah, ověření znalostí i vedení dokumentace o provedeném školení určuje zaměstnavatel, velmi často se stává, že toto zákonné školení si zaměstnavatel tzv. spíchne sám na koleně, což může při kontrole, případně pracovním úrazu zaměstnance nebo havárii způsobit zaměstnavateli nečekané a velmi nepříjemné problémy. Proč? Protože jen velmi zřídka se stává, že by v takovém případě měl sám zaměstnavatel vše správně zpracované tak, aby uspokojil případnou kontrolu. Důsledkem pak mohou být velmi tučné sankce. Proto se obecně doporučuje svěřit tato školení odborné firmě, která za vše bude ručit, čímž se vyhnete zodpovědnosti. Pozor ale musíte dávat na to, aby to bylo smluvně ošetřeno, protože ne každá firma takovou službu nabízí.

Doporučené intervaly školení BOZP

 Řadový zaměstnanec  1x za 2 roky
 Vedoucí zaměstnanec  1x za 3 roky

 

Školení PO – Zákon o požární ochraně a Vyhláška o požární prevenci

Školení PO upravuje Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., konkrétně § 16 a § 16a – Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně a § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Pojďme se na jednotlivé paragrafy podívat blíže.

Školení PO

§ 16 hovoří například o tom, že pravidelné školení o požární ochraně jsou povinni zabezpečit právnické a fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, které se stanovuje dle členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí. V zákoně je také uvedeno, že školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

§ 16a se zase zabývá tím, kdo školení PO provádí:

 • Pokud se jedná o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Školení ostatních zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany.
 • Pokud se jedná o činnost s vysokým požárním nebezpečím, školení se provádí za účasti osob stejně, jako tomu je u zvýšeného požárního nebezpečí.

Jak často se musí školení PO provádět a co musí obsahovat?

§ 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci nařizuje, co má školení PO konkrétně obsahovat, a že ho musí absolvovat každý nový zaměstnanec, který nastoupí do zaměstnání, ale také při každé změně pracoviště či změně pracovního zařazení.

Ze zákona povinné intervaly školení PO

 Řadový zaměstnanec  1x za 2 roky
 Vedoucí zaměstnanec  1x za 3 roky

 

Termíny ostatních školení v oblasti BOZP

 Profese  Termín opakování
 Školení první pomoci  1x za 2 roky (doporučené)
 Zaměstnanec – člen požární hlídky  1x za rok
 Obsluha stavebních strojů  1x za 2 roky
 Obsluha pohyblivých pracovních plošin  1x za rok
 Obsluha tlakových nádob  1x za 3 roky
 Zaměstnanec vyškolený na poskytování 1. pomoci  1x za 3 roky (doporučené)
 Řidič nákladního automobilu – skupiny C  1x za rok
 Řidič referent  1x za 2 roky (doporučené)
 Řidič profesionál  1x za rok
 Řidič motorových vozíků  1x za rok
 Obsluha tlakových nádob  1x za 3 roky
 Jeřábník  1x za rok
 Vazač  1x za rok
 Svářeč (do 18 let nesmí vykonávat)  1x za 2 roky
 Elektro. – Vyhl. 50/78Sb. §5 a výše  1x za 3 roky
 Práce ve výšce – průmyslové lezení  1x za rok