Inspektoři práce se při kontrolách zaměří například na ověření, zda provedené hodnocení rizik na pracovišti je adekvátní danému pracovišti, zda je podlaha rovná, bez poškození či neznečištěná, zda se na vnitřních komunikacích nevyskytují překážky, zda jsou nebezpečná místa na pracovišti dostatečně osvětlena a označena či zda zaměstnanci používají adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky.

Co je důvodem kontrol?

Hlavním důvodem těchto kontrol je to, že povrchy, podlahy, zemědělské půdy či sportoviště se v květnu staly druhým nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. Celkem jich bylo 354. Nejčastěji pak za zranění mohly předměty, části strojů a automobilů, materiály, úlomky a prach, a to v 619 případech. Celkem Státní úřad inspekce práce zaevidoval 3088 pracovních úrazů, čtyři z toho byly smrtelné a 119 bylo klasifikováno jako závažné pracovní úrazy, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dní.

„Kontroly na pracovištích jsou stále častější. Jen za květen bylo v oblasti bezpečnosti práce rozdáno 92 pokut za více než 3,5 milionu korun. Kromě prevence pracovních úrazů, technického stavu strojů nebo automobilů by zaměstnavatelé neměli zapomínat ani na neoblíbené papírování. Velkou část pokut totiž představují také nedostatky v dokumentaci BOZP,“ radí Martin Šimek z on-line magazínu o bezpečnosti práce www.BezpecnostPrace.info

Zdravotníci a restauratéři, třeste se!

Každý oblastní inspektorát práce bude od září do listopadu prověřovat 5 subjektů z oblasti zdravotnictví a 15 subjektů poskytujících hotelové, restaurační a stravovací služby. Vybírány budou především firmy se zvýšenou pracovní úrazovostí. Kampaň vyhlásil Výbor vrchních inspektorů práce Evropské komise. V rámci členských zemí EU tuto kampaň řídí pracovní skupina složená ze zástupců inspekce práce Estonska, Velké Británie, Irska, Dánska, Polska a zástupců Evropské agentury pro BOZP.