Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou ustanoveny v mnoha právních a ostatních předpisech. Neplnění těchto povinností může v některých případech být až likvidační, hrozí totiž za ně vysoké pokuty. Přečtěte si, v jakých případech hrozí pokuty až do výše 300 000 korun, do výše 400 000 korun, do výše 1 milionu korun a do výše 2 milionů korun.

Pokuty až do výše 300 000 korun

Takové pokuty mohou hrozit fyzickým osobám, které odborové organizaci, zástupci pro oblast BOZP či přímo zaměstnancům neumožní, aby se zúčastnili jednání o BOZP, o tomto jednání jim neposkytnou informace, nebo si nevyslechnou jejich připomínky k oblasti BOZP a nedovolí jim projednat důležitá opatření ke snížení rizik, organizaci školení o předpisech BOZP nebo určení osoby, která bude odborně způsobilá k prevenci rizik.

Pokuta v této výši může být udělena také osobě, která nezajistí spolupráci na pracovišti tak, aby byli chráněni rovněž cizí zaměstnanci, nezajistí dodržování zákazu konzumace alkoholu a užívání jiných návykových látek, nebo nepřizná odborovým orgánům právo kontrolovat stav BOZP.

Pokuty až do výše 400 000 korun

Tato oblast se týká především pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pokutu může obdržet fyzická osoba, která neohlásí pracovní úraz a záznam o něm nezašle určitým institucím, nepředá tento záznam postiženému, případně jeho rodinným příslušníkům, nebo si v řádném rozsahu nevede evidenci o pracovních úrazech či evidenci fyzických osob, které trpí nemocí z povolání.

Tato pokuta může být ale udělena také v případě nedoručení oznámení o zahájení prací inspektorátu.

Pokuty až do výše 1 milionu korun

Pokuta až jeden milion korun hrozí fyzické osobě, jež nezajistí bezpečnost osob, o kterých ví, že se nacházejí na daných pracovištích, zdarma neposkytne osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, překročí určenou lhůtu pro odstranění závad, nebo neumožní odmítnout práci, která by mohla ohrozit život či zdraví zaměstnanců a jiných osob.

Pokuta až do výše 2 milionů korun

Nejvyšší pokuta hrozí v případech, kdy zaměstnavatel nedodrží povinnosti při zajištění BOZP, které ustanovuje Zákoník práce, náklady související se zajištěním BOZP jsou převedeny na zaměstnance, není zajištěno přijetí preventivních opatření, osobní ochranné pracovní prostředky nejsou v použitelném stavu či jejich používání nikdo nekontroluje, nebo nejsou umístěny bezpečnostní značky.

Udělena může být také tehdy, když nejsou dodržena opatření, která mají zamezit nebezpečí při používání chemických látek a opakování pracovních úrazů, není zajištěno provedení řádné revize technických zařízení, nebo naopak jsou prováděny neoprávněné prohlídky.

Tuto pokutu může dostat rovněž fyzická osoba, která zaměstná mladistvé takovou prací, při jejímž výkonu mohou ohrozit bezpečnost svou i ostatních lidí.