Podle odborné pracovní skupiny, která vznikla na ministerstvu práce a sociálních věcí, se zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP vžil a má velký význam. Vzhledem k rozvoji techniky a zvyšujícím se požadavkům na bezpečnost práce je ale nutná jeho novelaCo přinese? Analýzy ukazují, že pro kvalitu služeb v oblasti BOZP je kromě systému zkoušek odborně způsobilých osob rovněž velice důležité jejich vzdělávání. Díky němu by totiž mělo dojít ke zvýšení odborné úrovně služeb, které jsou v této oblasti poskytovány.

32 hodin odborného vzdělávání

V připravované novele je nejvíce preferována možnost cyklického odborného vzdělávání s ohledem na pětiletou platnost osvědčení. Pro odborně způsobilé osoby by pak platil minimální povinný standard dalšího odborného vzdělávání, který by podle návrhu měl být 32 hodin rozdělených mezi odborné semináře, specializační kurzy, školení a konference, a to během pěti let platnosti osvědčení. Znamená to tedy přibližně osm hodin odborného vzdělávání ročně.

Odborná úroveň dalšího vzdělávání by byla zajištěna tím, že by se stanovil minimální standard dalšího vzdělávání v nařízení vlády č. 592/2006 Sb., kde by došlo k úpravě minimálních požadavků na toto vzdělávání. Vzdělání by navíc podle novely zákona bylo možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání hradit z prostředků úřadů práce.

Oblast činnosti koordinátora BOZP

Co se týče oblasti činnosti koordinátora BOZP, jsou v novele doporučeny minimální požadavky, co by měl obsahovat plán BOZP na staveništi, upřesněny otázky týkající se udržování odborné způsobilosti formou dalšího vzdělávání v oboru a zároveň došlo ke zpřísnění zákonných předpokladů této odborné způsobilosti – konkrétně vzdělání a odborné praxe.

Připravovaná novela zákona se zabývá také tím, jakou má koordinátor BOZP úlohu při přípravě stavby – v oblasti zapracování požadavků na bezpečnost práce do stavebních pracovních a technologických postupů, tedy jednak během zpracování projektové dokumentace, ale rovněž v době její realizace. Pozornost je rovněž věnována vztahu koordinátora BOZP k ostatním účastníkům ve výstavbě, a to v oblasti prevence rizik, ale rovněž k technickému dozoru investora na stavbě a jejím zhotovitelům. Bezpečný průběh práce na stavbě a s ní spojená údržba musí být vyžadovány důsledně.