Rok 2015 přinesl v oblasti BOZP několik důležitých legislativních změn týkajících se především evidence a hlášení pracovních úrazů, nového seznamu nemocí z povolání, valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých, nových norem vztahujících se k BOZP, nové chemické legislativy o chemických látkách a směsích a nové grafické podoby chemických výstražných symbolů, ale také změny týkající se novely zákoníku práce o vyšším odškodném za pracovní úrazy a novely o zaměstnávání mladistvých, těhotných a kojících žen. Jaké jsou ale novinky v zákonech týkající se oblasti BOZP pro rok 2016?

Rok 2016 přináší relativně zásadní změny zejména na silnicích. Řidiči buďte na pozoru! Čekají vás příjemné i nepříjemné změny, ale také tvrdší postihy.

Změny v pravidlech silničního provozu pro řidiče v roce 2016

Změny jsou uvedeny v Předpisu č. 361/2000 Sb.– Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Rychlostní silnice byla nahrazena silnicí pro motorová vozidla

Doposud používaný název Rychlostní silnice byl nahrazen přesnějším výrazem Silnice pro motorová vozidla.

Zvýšení rychlosti z 90 km/h na 110 km/h na silnicích I. třídy

Asi největší změnou, která je již delší dobu očekávaná a tolik diskutovaná, je zvýšení rychlosti na některých vybraných silnicích I. třídy, které jsou svým vzhledem velmi podobné dálnicím. Doposud se na nich smělo legálně jezdit maximálně 90 km/h, nově je však možné na těchto silnicích jezdit až 110 km/h.

Celkem se jedná o 24 úseků v celé ČR. Změny se ale řidiči dočkají na většině navrhovaných úsecích až v průběhu jara 2016. Silničáři momentálně pracují na úpravě dopravního značení, ale na některých místech se se zvýšením rychlosti můžete setkat už nyní (leden 2016).

Snížení rychlosti na silnici pro motorová vozidla do 3,5 t a autobusům

Řidičům vozidel do 3,5 t a řidičům autobusů byla snížena rychlost na silnicích pro motorová vozidla na 110 km/h. Řidiči jiných motorových vozidel mohou jezdit jako doposud nejvýše 80 km/h. Rychlost na dálnici zůstala stále na 130 km/h.

Kamiony nesmí jezdit na některých okresních silnicích II. a III. třídy

Obce, které mají rozšířenou působnost smí od 1. ledna 2016 zakázat kamionům jízdu na silnicích II. a III. třídy. Pokud tuto novinku bude chtít daná obec uplatnit, je zapotřebí, aby to odsouhlasila dopravní policie. Tato omezení se ale netýkají vozidel zásobování a údržby nebo firemních vozidel, které v dané lokalitě mají sídlo či provozovnu.

Přísnější tresty na železničních přejezdech

Přísnější tresty čekají ty hříšníky, kteří pojedou přes železniční přejezd, když je to zakázáno, tedy v době, kdy se rozsvítí signální červená světla. Mimo dosavadní pokuty může policie udělit až půlroční zákaz řízení, a to již při prvním spáchání přestupku.

Nově by mělo dojí také ke zvýšení pokuty za vjetí na železniční přejezd, když svítí varovné červené světlo. Mimo dosavadních šesti trestných bodů dostane řidič pokutu ve výši 25 tisíc korun. Změny musí ale ještě projí Poslaneckou sněmovnou.

Prahu čekají nízkoemisní zóny

V případě, že vlastníte vozidlo, jehož emisní norma plní Euro 2 a nižší, rok 2016 je posledním rokem, kdy s takovým vozidlem můžete vjet do centra Prahy. Magistrát hlavního města Prahy schválil nízkoemisní zóny od roku 2016, ale účinnost bude až od roku 2017. Emisní zóny se budou týkat vozidel s naftovým motorem, která jsou vyrobená před rokem 2001 a vozidel s benzinovým motorem, která jsou vyrobená před rokem 1993.

Výjimku však dostanou místní obyvatelé Prahy, kteří přímo v dané zóně bydlí, dále pak veteráni, záchranáři a MHD.

Nové dopravní značky

Od 1. ledna 2016 se setkají řidiči s novými nebo upravenými dopravními značkami, které jsou součástí programu, který má za cíl sjednotit značení po celé Evropě. Mění se například barva a tvar značky dálnice – nová bude zelená a ve čtverci. Novou grafickou podobu mají například také značka okruhu nebo značka upozorňující na výskyt zvířat (domácích i divokých). Řidiči se nově mohou setkat se značkami, na kterých jsou obojživelníci a koně. Také chodci se dočkali vlastní značky, která se objeví v místech, ve kterých lidé často přecházejí silnici a není tam přechod. Mezi další nové značky patří například bezpečný odstup mezi vozidly, zákaz předjíždění pro nákladní auta nebo značka označující nízkoemisní zónu.

Reflexní oblečení pro chodce

Jednou z dalších novinek jsou povinné reflexní prvky pro chodce, kteří se budou pohybovat ve tmě nebo v mlze po silnici mimo obec. Pokud chodec nebude vidět, může na místě dostat pokutu ve výši dvou tisíc korun. Tato novinka platí od ledna 2016, ale definitivní schválení má zatím zpoždění, takže začne platit zřejmě v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Vozidlo musí být očištěno od sněhu a ledu

Policisté budou nově pokutovat ty řidiče, jejichž automobil nebude očištěn od sněhu a ledu, který může bránit řidiči ve výhledu.

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

V posledních letech se stalo pravidlem, že dochází k valorizaci náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých. Ani tento rok nebude výjimkou. Dle pracovněprávních předpisů bude, dle serveru Bozpinfo.cz v závislosti na zvýšení důchodů, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých zvýšen o 40 Kč.

Připravované novinky, které nás v roce 2016 ještě čekají

V projednávání je také několik novel, které by měly vejít v platnost ještě v roce 2016. Podívejte se na stručný přehled.

Koordinátory BOZP na staveništi čekají v roce 2016 změny

Momentálně projednává Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona, který má změnit zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP, zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Novelu by měli sledovat zejména koordinátoři BOZP na staveništi, protože se bude týkat právě jich. Zákon měl být účinný již 1. ledna 2016, ale došlo k několika pozměňovacím návrhům, a tak musel nový zákon putovat zpět na garanční výbor, čímž se jeho celkové projednávání prodlužuje. O novele tohoto zákona vás budeme informovat.

Pracovnělékařské služby též čekají v roce 2016 změny

Také Předpis č. 373/2011 Sb. – Zákon o specifických zdravotních službách čeká v nejbližších měsících změny, které by měly spravit několik právních nedostatků, které dosavadní zákon má. O novele tohoto zákona vás budeme informovat.


Abyste nezapomněli! Přehled legislativních změn v roce 2015

Rok 2015 přinesl hned několik důležitých změn v zákonech, které se dotkly jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Pojďme se podívat na stručný přehled.

 1. Evidence a hlášení pracovních úrazů
 2. Nový seznam nemocí z povolání
 3. Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku
 4. Nové normy vztahující se k BOZP
 5. Nová chemická legislativa platná
 6. Odškodňování pracovních úrazů
 7. Zaměstnávání mladistvých, těhotných a kojících žen

1. Evidence a hlášení pracovních úrazů

Od 1. ledna 2015 platí novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provedená nařízením vlády č. 170/2014 Sb.

Novela nařizuje, že v evidenci úrazů se musí detailně popisovat druh zranění a konkrétních poraněných částech těla. To musí být označeno příslušných kódem.

Novela dále nařizuje, že v evidenci úrazu musí být popsáno, jak se úraz stal.

Nově také platí, že zaměstnavatel není povinen zaslat ohlášení ihned, ale stačí, když ho pošle na pojišťovnu vždy za uplnynulý měsíc.

 • Více informací o změnách evidence a hlášení pracovních úrazů z roku 2015 se dočtete v tomto článku.

2. Nový seznam nemocí z povolání

Na stále objevující se nové nemoci z povolání reaguje novela nařízení vlády č. 168/2014 Sb.

3. Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

1. leden 2015 přinesl také již obvyklou valorizaci náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých.

4. Nové normy vztahující se k BOZP

Věštník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil v březnu 2015 nové normy, které se vztahují k BOZP. Nové normy se zabývají posuzováním rizik, expozicí pracoviště, osvětlování pomocí LED světel a odběru vzorku plísní.

 • Norma EC 60050-903 – posuzování rizika
 • Norma EN 13205 (83 3634) – expozice pracoviště
 • Norma EN 62504 (36 0701) – všeobecné osvětlování a norma EN ISO 16000-19 (83 5801) o vnitřním ovzduší

5. Nová chemická legislativa platná

Od 1. 6. 2015 platí také nová legislativa týkající se oblasti označování chemických látek a směsí. Od tohoto data se začalo používat nové značení, které plyne z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CPL).

6. Odškodňování pracovních úrazů

Od 17. srpna 2015 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další záko­ny. Novela o odškodňování pracovních úrazů je platná od 1. října 2015.

7. Zaměstnávání mladistvých, těhotných a kojících žen

Původní Předpis č. 288/2003 Sb., který řešil zakázané práce mladistvým, těhotným a kojícím ženám byl k 1. 9. 2015 definitivně zrušen. Nahradila ho novela – Předpis č. 180/2015 Sb.

 • Předpis č. 288/2003 Sb. (zrušen od 1. 9. 2015)
 • Předpis č. 180/2015 Sb. (účinný od 1. 9. 2015)

Starý zákon byl od základu zcela přepracován a hlavně doplněn o nové zakázané práce.