Předpis č. 288/2003 Sb., který dříve stanovoval zakázané práce těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům, byl k 1. 9. 2015 definitivně zrušen a nahrazen novelou zákona, který představuje Předpis č. 180/2015 Sb. V tomto článku se dozvíte, jaké základní změny tato novela přinesla.

Ženy jsou nahrazeny zaměstnankyněmi

Jednou z prvních změn této novelizace je již samotný název zákona. Tato změna názvu vyhlášky z “žen” na “zaměstnankyně” může budit pocit, že se už netýká ochrany těhotných a kojících žen, které jsou mimo pracovněprávní vztah. Není tomu tak. Zákonu totiž chybí odvolávka na §13 Předpisu č. 309/2006 Sb., ve kterém je s odvoláním na Zákoník práce pro účel tohoto zákona zaměstnancem také osoba, která pracuje mimo pracovněprávní vztah. Nová vyhláška je tedy i nadále platná pro všechny pracující těhotné a kojící ženy a matky.

Předpis č. 288/2003 Sb. (zrušen od 1. 9. 2015)

Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Předpis č. 180/2015 Sb. (účinný od 1. 9. 2015)

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Co se změnilo?

Od základu přepracované a doplněné jsou zakázané práce pro zaměstnankyně a mladistvé zaměstnance. Tyto zakázané práce jsou uvedeny v § 2§ 4 pro zaměstnankyně a § 5 a § 6 pro mladistvé zaměstnance. Jsou přeformulovány tak, aby navazovaly a byly v souladu se současnými právními předpisy. Co je tedy nového?

Nesmí vykonávat práce, které jsou zařazeny do 2, 3 a 4 rizikové kategorie

Nové zakázané práce, jak pro zaměstnankyně, tak pro mladistvé zaměstnance, jsou rizikové práce, které konkrétně definuje § 39 zákona č. 258/2000 Sb. Jsou to převážně práce, při kterých je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci, která souvisí s pracovní činností. Jedná se o práce, které jsou zařazeny do druhé, třetí a čtvrté rizikové kategorie.


TĚHOTNÉ ZAMĚSTNANKYNĚ NESMÍ

Těhotné zaměstnankyně s dýchacími přístroji

Těhotné zaměstnankyně mají nově zakázáno vykonávat práci, která vyžaduje používání izolačního dýchacího přístroje.

Výdej energie těhotné zaměstnankyně

Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce, při kterých energetický výdej překračuje 14,5 kJ za minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ.

Manipulace těhotných žen s břemeny

Těhotné zaměstnankyně mají také zvláštní předpis, který se týká manipulace s břemeny. Je jim zakázáno vykonávat práci, při které dochází:

 • k občasné ruční manipulaci s břemenem, jehož hmotnost převyšuje 10 kg
 • k časté ruční manipulaci s břemenem, jehož hmotnost převyšuje 5 kg
 • k ruční manipulaci s břemenem, jehož kumulativní (nashromážděná) hmotnost převyšuje 2000 kg za průměrnou pracovní směnu
 • k častému zvedání či přenášení břemene vsedě, jehož hmotnost je vyšší než 2 kg
 • k přepravě břemene bezmotorovým prostředkem, přičemž vynaložená tažná síla ženou je 115 N nebo tlačná síla vyšší jak 160 N

Další zakázané práce těhotným zaměstnankyním

Dále jsou dle novely zakázány práce, kde:

 • dochází k opakujícím se pracovním úkonům v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, na špičkách, s rukama nad úrovní ramen nebo v případě, kdy dochází k rotaci trupu nebo k úklonu trupu těla o více jak 10 stupňů
 • dochází k tlaku na břicho
 • dochází k nemožnosti upravit parametry pracovního místa s přihlédnutím na antropometrické změny těla (v tomto případě se jedná o těhotenské břicho)
 • dochází ke vnucenému pracovnímu tempu
 • dochází ke styku se zdroji ionizujícího záření
 • dochází k činnosti, která je spojená s expozicí chemických látek a směsí
 • dochází k činnosti, která je spojená s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky
 • dochází k výrobě farmaceutik, léčiv a veterinárních přípravků, které obsahují hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky
 • dochází k výrobě cytostatik a antimitotických léčiv, ale i jejich přípravě

MLADISTVÍ ZAMĚSTMAMCI NESMÍ

Jak bylo uvedeno na začátku tohoto článku, mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce, které jsou rizikové. Ty jsou vedeny v Předpisu č. 180/2015 Sb., a to v § 5 a § 6. Dále jsou jim zakázány práce, u kterých je potřeba používat izolační dýchací přístroje.

Manipulace s břemeny mladistvými zaměstnanci

Také mladiství zaměstnanci mají zvláštní předpis, který se týká manipulace s břemeny. Výše maximální hmotnosti se liší pro chlapce a dívky. Jsou zakázány práce, při kterých dochází:

U chlapců

 • k občasné ruční manipulaci s břemenem nad 20 kg
 • k časté ruční manipulaci s břemenem nad 15 kg
 • k ruční manipulaci s břemenem, jehož kumulativní (nashromážděná) hmotnost převyšuje 5500 kg za průměrnou směnu
 • k častému zvedání či přenášení břemene vsedě, jehož hmotnost je vyšší než 4,5 kg
 • k přepravě břemene bezmotorovým prostředkem, přičemž vynaložená tažná síla chlapce je 150 N nebo tlačná síla vyšší jak 200 N

U dívek

 • k občasné ruční manipulaci s břemenem nad 15 kg
 • k časté ruční manipulaci s břemenem nad 10 kg
 • k ruční manipulaci s břemenem, jehož kumulativní (nashromážděná) hmotnost převyšuje 4000 kg za průměrnou směnu
 • k častému zvedání či přenášení břemene vsedě, jehož hmotnost je vyšší než 2,5 kg
 • k přepravě břemene bezmotorovým prostředkem, přičemž vynaložená tažná síla dívky je 115 N nebo tlačná síla vyšší jak 160 N

Další zakázané práce mladistvým

Mladistvým je též je zakázána pracovní činnost, při které:

 • dochází k překračování hygienických limitů energetického výdeje
 • dochází ke vnucenému pracovnímu tempu
 • dochází ke styku se zdroji ionizujícího záření
 • dochází k činnosti, která je spojená s expozicí chemických látek a směsí
 • dochází k činnosti, která je spojená s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky
 • dochází k výrobě farmaceutik, léčiv a veterinárních přípravků, které obsahují hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky
 • dochází k výrobě cytostatik a antimitotických léčiv, ale i jejich přípravě
 • dochází k výrobě nebo zpracování výbušnin
 • dochází k práci ve výšce nad 1,5 m nebo nad volnou hloubkou převyšující 1,5 m
 • dochází k práci na souvislé ploše, která má sklon od vodorovné roviny větší jak 10 stupňů
 • dochází k práci u vysokého elektrického napětí
 • dochází k práci v uzavřených nádržích či nádobách
 • dochází k výrobě, skladování nebo užívání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů
 • hrozí nebezpečí zborcení nebo zhroucení konstrukcí či staveb
 • dochází k ošetřování zvířat, která potřebují speciální péči
 • dochází k porážení zvířat na jatkách
 • dochází k práci, kde se vyskytují kanystry, sudy a podobné nádoby, jež obsahují chemické látky nebo směsi
 • je tlak vzduchu vyšší o více jak 20 kPa než atmosférický tlak
 • je koncentrace kyslíku nižší než 20%

Pro mladistvé existují ale také výjimky

Výše uvedené zákazy pro mladistvé zaměstnance se nevztahují na práce, při kterých se připravují na studium či budoucí povolání. Je však podmínkou, aby byli pod neustálým odborným dozorem a byla maximálně zajištěna všechna opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.