Zjistit aktuální zdravotní stav a posoudit, zda jsou nutná nějaká omezení či dokonce vyloučení zdravotní způsobilosti k určité práci. Přesně to je účelem pracovnělékařských prohlídek. Záleží přitom na konkrétních rizicích a pracovních podmínkách spojených s výkonem dané pracovní činnosti. Článek je aktualizovaný podle novely od 1. 11. 2017.

Co pracovnělékařská prohlídka zahrnuje

Každá pracovnělékařská prohlídka zahrnuje základní vyšetření, případně další odborná vyšetření, základní chemický rozbor moči, kdy se zjišťuje přítomnost bílkovin, glukózy, ketonů, krve a urobilinogenu a pH moči, a komplexní fyzikální vyšetření, při němž je největší pozornost věnována orgánům a tělním systémům, které budou při přípravě na práci či během samotného výkonu práce zatěžovány. Součástí je také rozbor vývoje zdravotního stavu a prodělaných nemocí a pracovní anamnéza sledující odezvu organismu na výskyt rizikových faktorů.

Mezi pracovnělékařské prohlídky patří

  • vstupní
  • periodická
  • mimořádná
  • následná
  • výstupní

Vstupní prohlídka

Během vstupní prohlídky se zjišťuje, jestli je uchazeč o zaměstnání zdravotně způsobilý k výkonu dané práce. Provádí se před přijetím zaměstnance, a také v případě jeho zařazení na jinou práci či při změně pracovních podmínek.

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka slouží jako prevence proti poškození zdraví. Během ní se totiž zjišťují změny zdravotní stavu, které souvisí s náročností práce či stárnutím organismu. Vzhledem k tomu, že v každém zaměstnání hrozí jiné riziko ohrožení zdraví, jsou v závislosti na něm zaměstnanci rozděleni do čtyř kategorií, jak se dále dozvíte z přiložených tabulek.

1. kategorie 1 x za 6 let u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 4 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku
2. kategorie 1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku
2. riziková kategorie 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance
3. kategorie 1 x za 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance
4. kategorie 1 x ročně bez ohledu na věk zaměstnance
2. kategorie a riziko ohrožení zdraví.
Práce, která zahrnuje rizikové faktory
podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.
1 x za 4 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za 2 roky u zaměstnance, který dovršil 50 let věku
Periodická prohlídka u zaměstnanců,
kteří pracují v noci.
1 x za 2 roky
Řidiči z povolání jsou dle Zákona č. 247/2000 Sb.,
ale také řidiči referentských vozidel s převahou
činnosti řízení motorového vozidla, povinni se
podrobit lékařské prohlídce.
1 x za 2 roky u zaměstnance do 49 let věku
1 x za rok u zaměstnance, který dovršil 50 let věku

Krajská hygienická stanice či právní předpis ale může v určitých případech stanovit i jiné intervaly.

Mimořádná prohlídka

Mimořádnou prohlídku je potřeba provést, jestliže existuje předpoklad, že zaměstnanec není zdravotně způsobilý k práci, případně že došlo ke změně jeho pracovní způsobilosti, nebo pokud se zvýšila míra rizika.

Výstupní prohlídka

Cílem výstupní prohlídky je zjistit, v jakém zdravotním stavu je zaměstnanec po ukončení práce. Provádí se ovšem už před ukončením pracovněprávního vztahu nebo před převedením na práci se sníženou mírou rizika. Jsou případy, kdy se výstupní lékařská prohlídka u zaměstnance neprovádí – spadá-li do první kategorie a jestliže u něj v době výkonu práce nebyla zjištěna nemoc z povolání či nedošlo k pracovnímu úrazu.


Detailní informace se dočtete na BOZP.cz v článku Pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců. Druhy, lhůty a termíny od 1. 11. 2017