Směrnice v oblasti BOZP by měla vždy fungovat jako pravidlo, kterým se musí osoby řídit. Je chápána také jako návod, jak například s daným strojem zacházet, či jak se v určitých situacích chovat. Určuje, jak práci provádět tak, aby bylo ochráněno zdraví a zajištěna potřebná bezpečnost. Jakou podobu musí mít, kde všude je třeba směrnice stanovit a jak si s jejich poměrně složitou agendou poradit?

Kde nesmí směrnice BOZP chybět

Směrnice BOZP je třeba vytvořit v každé společnosti. Fungují jako vnitřní soubor pravidel, zákazů i příkazů. Musí existovat ve firmách bez rozdílu oboru činnosti. Vnitřní směrnice BOZP obecnějšího rázu (jako je například požární poplachová směrnice) musí mít i OSVČ, které pracují samostatně např. jako lékaři apod. Směrnice se v rámci firmy vztahují i na osoby, které v ní nepracují, ale zdržují se na pracovišti.

Na formě směrnice BOZP záleží

U každé směrnice je extrémně důležitá její forma. Měla by být napsána stručně a jasně tak, aby byla pochopitelná. Nutné je, přesně definovat všechna případná rizika a současně podat návod, jak se jich vyvarovat. Forma směrnice může hrát významnou roli například při řešení pracovních úrazů, její podoba rozhodně nesmí být brána na lehkou váhu. V případě směrnic BOZP je třeba, aby v ní byly přesně definovány všechny možné varianty činnosti. Musí přesně stanovit kompetence, pověřené a zodpovědné osoby atd. Pokud je směrnice sepsána zodpovědně, může být i způsobem, jak zaměstnancům zjednodušit práci. Obsah směrnice BOZP musí být vždy v souladu se zákonem, jinými nařízeními a normami, které se k dané činnosti vztahují. V České republice je to určitě Zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon o ochraně veřejného zdraví i směrnice EU, jako je Směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aj.

Kolik má směrnic BOZP být?

Počet směrnic není nikde stanoven, vždy se jejich množství odvíjí od vnitřních potřeb společnosti. Měly by se ale vždy vztahovat na veškeré činnosti, které se na daném místě provozují. V praxi to znamená, že firma může mít třeba jen několik směrnic, zatímco jiná bude mít soubor i tisíců nařízení.

Jak si se směrnicemi BOZP poradit?

Napsat směrnici není jednoduchý úkol. Při jejich sepisování je proto určitě výhodnější, když se obrátíte na odborníky a necháte si vytvořit originální vnitřní směrnice. Tím nejvíce předejdete případným problémům.