Připravili jsme pro vás seznam aktuálních a platných zákonů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento seznam, nebo také registr zákonů BOZP chcete-li, budeme s každou příchozí novelou pravidelně aktualizovat a doplňovat. Vzhledem k tomu, že oblast BOZP obsahuje zhruba 300 právních předpisů – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ale také směrnic EU, uvádíme v tomto registru pouze ty nejdůležitější. Pokud si myslíte, že jsme na nějaký důležitý zákon nebo informaci zapomněli, využijte komentáře pod článkem, a pošlete nám vaše připomínky.

Obsah seznamu zákonů – BOZP INFO

Seznam obsahuje vždy typ předpisu, číslo předpisu, název předpisu, stručný popis a jeho případnou novelizaci. U daného zákonu je vždy uveden odkaz na jeho celé platné znění. Informace uvedené v popise zákonu jsou výtažkem z jednotlivých předpisů.

Seznam 30-ti nejdůležitějších zákonů z oblasti BOZP

Jednotlivým zákonům BOZP, které jsme pro vás vybrali, se věnujeme pod tímto seznamem.

 1. Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
 2. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 5. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 6. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
 7. Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 8. Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, …
 9. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 10. Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání
 11. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 12. Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 13. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 14. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, …
 15. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, …
 16. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 17. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 18. Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 19. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 20. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 21. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 22. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese
 23. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 24. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 25. Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 26. Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, …
 27. Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, …
 28. Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, …
 29. Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, …
 30. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

Zákon řeší právní ustanovení, která se týkají výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také právní vztahy kolektivní povahy. Zákon informuje o právních vztazích, ke kterým dochází ještě před vznikem pracovněprávních vztahů a o právech a povinnostech jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů při dodržování dočasného režimu práce osoby, která je v neschopnosti pracovat. V zákonu jsou také uvedeny některé sankce za porušení těchto povinností.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

377/2015 Sb., 47/2016 Sb., 385/2015 Sb., 298/2015 Sb., 205/2015 Sb., 182/2014 Sb., 250/2014 Sb., 328/2014 Sb., 101/2014 Sb., 303/2013 Sb., 435/2013 Sb., 155/2013 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 472/2012 Sb., 167/2012 Sb., 375/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb.,429/2011 Sb., 466/2011 Sb., 185/2011 Sb., 180/2011 Sb., 73/2011 Sb., 347/2010 Sb., 377/2010 Sb., 427/2010 Sb., 306/2008 Sb., 462/2009 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 305/2008 Sb., 382/2008 Sb., 451/2008 Sb., 294/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 116/2008 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 357/2007 Sb., 362/2007 Sb., 181/2007 Sb., 585/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jeden z nejdůležitějších zákonů BOZP, který v návaznosti na Zákoník práce č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to zejména v pracovněprávních vztazích, ale také při poskytování služeb mimo ně dle § 3 Zákoníku práce. Tento zákon týkající se BOZP řeší povinnosti bezpečnosti práce na pracovišti, rizikových faktorů a práce na staveništi.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

88/2016 Sb., 225/2012 Sb., 375/2011 Sb., 365/2011 Sb., 223/2009 Sb., 189/2008 Sb., 362/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Toto nařízení vlády podrobně hovoří o požadavcích na zajištění BOZP v pracovním prostředí. Konkrétní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, kde se hovoří o stabilitě a mechanické odolnosti staveb, elektrické instalaci, průmyslových rozvodech, potrubních systémech, vedení a sítích, únikových cestách a východech, podmínkách pro bezpečný výkon práce na střechách, pracovišti s výskytem prachu a škodlivinách v pracovním ovzduší, dopravních komunikacích, nebezpečných prostorách, nakládacích a vykládacích rampách, pracovištích pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků, poskytování první pomoci, venkovním pracovišti, skladování a manipulaci s materiálem a břemeny, skladech pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv a nízkotlakých kotelnách.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Toto nařízení vlády se zabývá rizikovými faktory pracovních podmínek. V zákonu se hovoří o jejich členění, metodách a způsobech jejich zajišťování. Nařízení dále informuje z hlediska BOZP o hygienických limitech, způsobech vyhodnocování rizikových faktorů BOZP, podmínkách a povinnostech při poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a ochranných nápojích. Řeší také konkrétní hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, opatření pro případné řešení mimořádných událostí, které jsou spojeny s možných zvýšením expozice na úroveň, která může mít následek bezprostředního ohrožení zdraví či dokonce života zaměstnance, který se dostal do přímého styku s chemickou látkou, její směsí nebo prachem.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

32/2016 Sb., 9/2013 Sb., 93/2012 Sb., 93/2012 Sb., 68/2010 Sb., 93/2012 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Tento rozsáhlý zákon se zabývá právy a povinnostmi fyzických a právnických osob, týkající se ochrany veřejného zdraví. Též řeší úkoly, působnost a pravomoc orgánů, které jsou činné v ochraně veřejného zdraví, hodnocení a snižování hluku a vibrací a neonizujícím záření, které působí na životní prostředí. V zákoně se hovoří také o hygienických požadavcích na vodu, jejích kontrolách, úpravách apod., dále pak o umělých koupalištích a saunách, hygienických požadavcích ve školských provozech, nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými směsmi a dalších záležitostech v oblasti BOZP.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

267/2015 Sb., 267/2015 Sb., 82/2015 Sb., 250/2014 Sb., 252/2014 Sb., 247/2014 Sb., 64/2014 Sb., 223/2013 Sb., 333/2012 Sb., 115/2012 Sb., 375/2011 Sb., 298/2011 Sb., 466/2011 Sb., 151/2011 Sb., 281/2009 Sb., 227/2009 Sb., 301/2009 Sb., 189/2006 Sb., 274/2008 Sb., 124/2008 Sb., 130/2008 Sb., 296/2007 Sb., 378/2007 Sb., 110/2007 Sb., 392/2005 Sb., 186/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 59/2006 Sb., 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., 392/2005 Sb., 74/2006 Sb., 381/2005 Sb., 444/2005 Sb., 392/2005 Sb., 392/2005 Sb., 362/2003 Sb., 392/2005 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., 125/2005 Sb., 274/2003 Sb., 562/2004 Sb., 326/2004 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 274/2003 Sb., 274/2003 Sb., 253/2005 Sb., 392/2005 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 392/2005 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 274/2003 Sb., 86/2002 Sb., 274/2003 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 274/2003 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Zákon, který je zaměřen zejména na kontrolní orgány a inspektoráty práce, které se soustředí na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také na pracovní podmínky zaměstnanců. Zákon řeší působnost těchto úřadů a inspektorátů, práva a povinnosti při kontrolách, přestupky, právní delikty a samozřejmě také sankce za porušování stanovených povinností.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

47/2016 Sb., 88/2016 Sb., 81/2015 Sb., 136/2014 Sb., 250/2014 Sb., 247/2014 Sb., 64/2014 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 73/2011 Sb., 281/2009 Sb., 382/2008 Sb., 294/2008 Sb., 362/2007 Sb., 213/2007 Sb., 264/2006 Sb., 230/2006 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Velmi starý zákon, který upravuje vymezení pravomocí a působnosti Státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). Zákon také hovoří o podnikajících fyzických osobách a jejich povinnostech, které se týkají například zajištění bezpečnostních opatřeních při provozování vyhrazených technických zařízení – prohlídek, revizí a zkoušek.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

341/2011 Sb., 223/2009 Sb., 189/2008 Sb., 253/2005 Sb., 436/2004 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 124/2000 Sb., 71/2000 Sb., 47/1994 Sb., 253/2005 Sb., 159/1992 Sb., 253/2005 Sb., 575/1990 Sb.

Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, …

Vyhláška, které stanovuje zakázané práce těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které jsou v období kojení, pracujícím matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům. Zákon vymezuje konkrétní rizikové práce, které mohou mít vliv na bezpečnost při práci a ochranu zdraví výše zmíněných zaměstnanců. Těhotným zaměstnankyním je například zakázána práce, při které se vyžaduje používat izolační dýchací přístroje, práce, při kterých dochází k fyzické a psychické námaze, nebo práce, které je spojená s chemickými látkami nebo chemickými směsi, atd.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tato vyhláška zatím nebyla novelizována.

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon o zdravotních službách informuje zejména podmínkami jejich poskytování. Řeší také výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a jejich blízkých, poskytovatelů zdravotnických služeb, ale i pracovníků v této oblasti. Z oblasti BOZP jsou v tomto zákoně zmíněny podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

47/2016 Sb., 205/2015 Sb., 60/2014 Sb., 303/2013 Sb., 66/2013 Sb., 437/2012 Sb., 167/2012 Sb.

Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání

Zákon stanovuje konkrétní požadavky, jak postupovat při uznávání a posuzování nemocí z povolání. Řeší také, jaké konkrétní náležitosti má obsahovat posudek o nemoci z povolání a v příloze se lze dočíst o konkrétních podmínkách, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tato vyhláška zatím nebyla novelizována.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Toto nařízení vlády se řídí příslušnými předpisy EU a upravuje, jakým způsobem má být evidován, nahlášen a zaslán záznam o pracovním úrazu či hlášení o smrtelném pracovním úrazu. Předpis také uvádí, jaký má být obsah vzoru záznamu o pracovním úrazu nebo stanovuje orgány a instituce, kterým se má úraz ohlašovat a zasílat. Řeší také povinnosti zaměstnavatelů vůči úrazům zaměstnanců.

BOZP info tip: Zkuste zdarma online formulář pro řešení pracovních úrazů

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

170/2014 Sb.

Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Jedná se o zákon, který mění zákoník práce č. 262/2006 Sb., zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., a ruší nebo mění některé další zákony. V zákoně jsou uvedeny například náhrady majetkové a nemajetkové újmy, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vůči náhradám vzniklých škod apod. Řeší také pracovní úrazy a nemoci z povolání – konkrétně rozsah náhrady škody, druhy náhrad apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tento zákon zatím nebyl novelizován.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Toto nařízení vlády specifikuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení zvukových, hlasových, světelných a dalších signálů, jejichž účelem je informovat o bezpečnostních situacích na pracovišti. Nařízení obsahuje mimo konkrétní specifikace používání značení a signalizace také tabulku barev značek a světelných signálů. Tuto tabulku naleznete v příloze tohoto nařízení.

BOZP info tip: Grafika bezpečnostních značek – příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tento zákon zatím nebyl novelizován.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, …

Vyhláška, která stanovuje kritéria, faktory a limity pro zařazování práce do kategorií. Mezi faktory se ve vyhlášce řadí chemické, fyzikální a biologické činitele, fyzická zátěž, prach, zátěž chladem nebo teplem a další. Konkrétní faktory, kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1. Další limitní hodnoty jsou pak uvedeny v příloze č. 2. Vyhláška řeší mimo zařazování práce do kategorií a limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů apod. například také náležitosti hlášení prací s azbestem nebo náležitosti hlášení při manipulaci a zacházením s biologickými činiteli.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

181/2015 Sb., 240/2015 Sb., 107/2013 Sb.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, …

Nařízení vlády, které stanovuje v souladu s Evropským společenstvím konkrétní rozsah a podmínky, za jakých má docházet k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V nařízení se hovoří o tom, co ochranné prostředky jsou a nejsou, co musí splňovat apod. Též se v nařízení definují práce a činnosti, při kterých je nutné poskytnout zaměstnancům OOPP.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Další nařízení vlády, které se zabývá osobními ochrannými pracovními prostředky pro ochranu lidského zdraví a života při výkonu práce. Stanovuje přesné technické požadavky na OOPP, ale také například podmínky uvedení na trh a do provozu, postupy posuzování shody, ES přezkoušení typu, ES systém řízení jakosti výrobku, systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu a další.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády, které specifikuje hygienické limity hluku a vibrací v pracovním prostředí a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců před jejich nepříznivými účinky. V předpisu se dočtete například o typech hluku, limitech, hodnocení rizika hluku, minimálním rozsahu opatření k omezení expozice hluku, ale také přípustné expoziční limity vibrací, hygienické limity vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu, způsoby měření a hodnocení hluku atd.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Toto nařízení vlády upravuje v souladu s předpisy Evropské unie nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí. Řeší také způsoby jeho zajištění, hodnocení expozice, bezpečnostní značky, informovanost o ochraně zdraví při práci a opatření, která mají vést k ochraně zdraví zaměstnanců. V nařízení se také specifikují podmínky technické dokumentace laserů a jejich zabezpečení při používání. V neposlední řadě se předpis zabývá označováním míst, ve kterých není možné vyloučit expozici pracovníků v komunálním prostředí, kde se mohou vyskytovat nejvyšší přípustné hodnoty.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto vládní nařízení stanovuje v souladu s Evropským společenstvím způsoby organizace práce, pracovní a technologické postupy a bližší požadavky na bezpečnost práce při používání strojů, dopravních prostředků, technických zařízení, přístrojů a nářadí v pracovním prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Obsahuje například zásady prevence, posuzování rizik, povinnosti zaměstnavatele týkající se zabezpečení zařízení, klasifikace prostorů a další požadavky a informace pro zajištění BOZP s nebezpečím výbuchu.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracovány příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje způsoby, jakými má docházet k organizaci práce a pracovních postupů, které je povinen zajistit zaměstnavatel na pracovištích, jež jsou vystavena zvýšenému nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky. Nařízení dále definuje bližší požadavky na bezpečný chod a práci s technickými zařízeními, které poskytuje zaměstnavatel pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracované právní předpisy Evropského společenství, a který informuje o konkrétních minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení dále upravuje náležitosti oznámení o zahájení stavebních prací, pracovní činnosti, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další činnosti, které je povinen zajistit a provádět při přípravě a realizaci stavby koordinátor BOZP na staveništi. Předpis informuje z hlediska BOZP také o dalších požadavcích na staveniště a provoz a používání strojů a nářadí na staveništi, ale také o organizaci práce a pracovních postupů.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese

Toto vládní nařízení definuje povinnosti zaměstnavatele týkající se práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, jako je například údržba lesů, parků, sadů či obvodu dráhy, těžba, skladování a dovoz dříví, ale také práce ve výškách na stojících stromech. Předpis informuje z hlediska BOZP například o tom, jak přepravovat ostré nářadí, jak pracovat s řeznými nástroji, jak postupovat při kácení stromů, jak pracovat s řetězovou pilou apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Toto nařízení vlády zatím nebylo novelizováno.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vládní nařízení, které je v souladu s právem Evropského společenství, informuje o bezpečném provozu a používání strojů, přístrojů, nářadí a technických zařízení. Řeší například minimální požadavky na bezpečnost práce v provozu a při používání zařízení, kontrolování bezpečnosti provozu, požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců nebo požadavky na používání pojízdných zařízení, dále pak požadavky na bezpečnost práce při používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot atd.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

o1/c62/2002 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Tato vyhláška se zabývá stupni odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrické zařízení nebo na nich pracují – projektují, vyrábí, montují nebo se jiným způsobem podílejí na jejich vývoji dodavatelským způsobem. Elektrickým zařízením je v tomto případě myšleno takové zařízení, které je životu nebezpečné a může způsobit poškození zdraví nebo majetku na základě elektrického proudu, a zařízení, která jsou určena k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

98/1982 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Tato vyhláška je určena těm organizacím, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují a provádí revize plynových zařízení. Předpis se zabývá zejména revizemi, kontrolami a zkouškami těchto plynových zařízení, konkrétně definuje přípravu revize, výchozí revize a provozní revize, ale informuje také o revizních zprávách, zkouškách zařízení, přípravách zkoušek, povinnostech, osvědčení a odborné způsobilosti revizních techniků apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

352/2000 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, …

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, které podléhají působnosti orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, a právnické a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních právních předpisů. Definuje vyhrazená tlaková zařízení, oprávnění k jejich výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám a rekonstrukcím. Mezi tato tlaková zařízení patří například kotle, stabilní tlakové nádoby, kovové tlakové nádoby a další.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

393/2003 Sb., 118/2003 Sb., 352/2000 Sb., 551/1990 Sb., 393/2003 Sb., 97/1982 Sb.

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, …

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale také na fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. Vyhláška se zabývá vyhrazenými zdvihacími zařízeními, jak jsou zdvihadla, jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny, stavební výtahy, regálové zakladače apod. Z hlediska BOZP informuje o oprávněních organizace, zkoušení, opravách, revizích, kontrolních prohlídkách apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

394/2003 Sb., 352/2000 Sb., 552/1990 Sb., 394/2003 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, …

Tato vyhláška definuje vyhrazená elektrická zařízení, kterými jsou zařízení pro rozvod, odběr výrobu, přeměnu a přenos elektřiny a elektrické instalace. Zabývá se také zařazení těchto zařízení do tříd a skupin, například pro použití tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru, pro použití ve zdravotnických zařízení nebo v objektech pro přechodné ubytování osob apod. Vyhláška z hlediska BOZP také informuje o bližších podmínkách bezpečnosti těchto zařízení.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

Tato vyhláška zatím nebyla novelizována.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, …

Tato vyhláška je závazná pro organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale také pro fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. Vyhláška upravuje vyhrazená plynová zařízení, mezi něž patří zařízení na výrobu, úpravu, skladování, zkapalňování a odpařování plynů apod. Definuje také oprávnění organizací, odbornou způsobilost revizních techniků, kontrolní prohlídky a zkoušky apod.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

395/2003 Sb., 352/2000 Sb., 554/1990 Sb., 395/2003 Sb.

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Tato vyhláška stanovuje a upravuje základní požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou povinni zabezpečit právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, ale také organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad BOZP. Vyhláška hovoří o úpravách a zpracování materiálů, jako například obrábění kovů a dřeva, lisování a stříhání, zakružování a rovnání materiálů, válcování a další.

Odkaz na aktuální znění zákona

Novely zákona

192/2005 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb., 207/1991 Sb., 324/1990 Sb.


Všechny zákony BOZP

Seznam všech platných zákonů najdete na webu Zakonyprolidi.cz v sekci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Pro legislativní poradenství v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) můžete využít služeb společnosti legislativa s.r.o.