Dne 8. 8. 2014 byly vydány nové normy, které se vztahují k BOZP. Všechny informace jsou čerpány z Věštníku ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Změny se týkají především lahví na acetylen, manipulačních vozíků, jeřábů a výbušné atmosféry.

ČSN EN ISO 10462 (07 8542) Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu lahví na acetylen, které jsou požadovány pro přepravu nebezpečných věcí, a také požadavky na údržbu v souvislosti s periodickou údržbou. Norma platí pro lahve na acetylen s rozpouštědlem nebo bez rozpouštědla, o maximálním jmenovitém vodním objemu 150 litrů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12863 (07 8531) z ledna 2003 a ČSN ISO 10462 (07 8542) z prosince 2011.

ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky

Tato část ISO 3691 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro ruční vozíky, vybavené manipulačním zařízením pro normální průmyslové použití, např. vidlice a plošiny, nebo integrovaným přídavným zařízením pro zvláštní použití. Oproti původnímu vydání byla norma technicky revidována. V rámci revize normy byl rovněž upřesněn překlad normy, a opraven překlad některých termínů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) z května 2010.

ČSN EN 15011+A1 (27 0210) Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby

Tato evropská norma platí pro mostové a portálové jeřáby pojíždějící na kolech po kolejnicích, jeřábových drahách nebo po ploše jízdní dráhy a pro portálové jeřáby bez kol namontované v pevné poloze. Norma stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se mostových a portálových jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma nezahrnuje požadavky pro zdvihání osob. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2013. Kromě označených změn byl také částečně upřesněn překlad normy. V tomto vydání normy byla ponechána informativní národní příloha NA, týkající se bezpečných vzdáleností a doporučených vůlí, která byla k předchozímu vydání normy vydána jako samostatná změna. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15011 (27 0210) z července 2011.

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

Tato část IEC 60079 platí pro uživatele a týká se přímo pouze revizí a údržby elektrických instalací v nebezpečných prostorech, pokud toto nebezpečí může být způsobeno přítomností hořlavých plynů, par, mlhy, prachů, vláken nebo polétavých částic. Oproti předchozí normě byly do přílohy A doplněny tabulky s plánem prohlídek a kontrol pro svítidla, topné kabely a motory, které doplňují tabulky pro obecné typy ochrany proti výbuchu a norma byla aktualizována tak, aby byla v souladu se změnami provedenými v EN 60079-14 týkajících se výchozí revize. S účinností od 24.12.2016 se nahrazuje ČSN EN 60079-17 ed. 3 (33 2320) z června 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy převzaté do systému ČSN jejich vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací – Bezpečnostní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13524+A1 (27 8324) z října 2009

Převzato z bozpinfo.cz