Přečtěte si kompletní přehled důležitých legislativních změn souvisejících s BOZP s platností k 1. květnu 2020. Týkají se nebezpečných chemických látek a směsí, kategorizace práce a nemocí z povolání. Nabízíme ucelený rozbor od Vladimír Šicha z portálu Legislativa.cz.

Obsah článku:


Zákon č. 205/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a další související zákony.

 • Datum účinnosti od: 1. května 2020.
 • Pozn. k úč.: výj. viz čl. IX.
 • Předpis mění: 258/2000 Sb.; 373/2011 Sb.; 634/1992 Sb.; 234/2014 Sb.; 164/2001 Sb.; 48/1997 Sb.
 • Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 530/0.

Hlavní změny

 • systém kategorizace práce pro jednotlivé faktory pracovního prostředí,
 • definice rizikové práce a rizikového faktoru pracovních podmínek,
 • podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi,
 • podmínky provádění úředních kontrol u provozovatelů potravinářských podniků poskytujících stravovací služby a v oblasti výroby a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,
 • požadavky na kvalitu vody v přírodních koupalištích,
 • způsob prokazování skutečného stavu hlukové zátěže v řízeních o umístění stavby,
 • požadavky na klinická pracoviště pro poskytování pracovnělékařských služeb a ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání.

Detailní přehled změn

Nebezpečné chemické látky a směsi (§ 44a a 44b)

 • Zrušení odkazů na „starou“ klasifikaci podle zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích.
 • Zrušení omezení pro předávání vysoce toxických CHLS (akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení CLP) jen pro odborně způsobilé osoby. Nově je jedinou podmínkou pro vysoce toxické CHLS předávání právnické nebo podnikající fyzické osobě (i bez odborné způsobilosti).
 • Zrušení povinných písemných pravidel pro vybrané nebezpečné vlastnosti chemických látek. Od 1.5.2020 už jen dobrovolně (jako varianta pro zpřístupnění informací z bezpečnostních listů na pracovišti) a rozhodně bez projednávání s KHS.
 • Úprava ustanovení o odborné způsobilosti.

Kategorizace prací

Pozor nově se do druhé kategorie nežádá, ale oznamuje – nutno opravit v dokumentaci!!!

Při oznámení, které práce zařadil zaměstnavatel do kategorie druhé, nově vzniká povinnost předložit k tomuto oznámení následující údaje:

 • označení práce,
 • název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
 • výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice,
 • délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
 • počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
 • opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

Dříve tato povinnost platila pouze pro podání návrhu na zařazení prací do kategorie 3 nebo 4, nově tedy i pro kategorii 2.

Zaměstnavatel má nově, dle § 37, možnost připojit k žádosti nebo oznámení o zařazení prací do kategorií namísto protokolů o měření rizikových faktorů pracovních podmínek, „pouze“ protokol o odborném hodnocení. To se týká pouze rizikových faktorů fyzické námahy a pracovní polohy. Podmínky odborného hodnocení jsou nově upraveny v § 38. Odborné hodnocení smí provádět pouze držitel autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce. Použít odborné hodnocení není možné v případě, kdy dochází k vyřazení práce z rizikové kategorie.

Kategorizace prací vs. agentura práce

 • Vzniká také nový § 40a, který upravuje povinnosti v oblasti kategorizace prací ve vztahu uživatel – agentura práce.
 • Uživatel má nově přímo uloženu povinnost kategorizovat práci zaměstnance agentury práce a této agentuře předat výsledky kategorizace.
 • V případě, že jde o rizikovou práci, musí uživatel vést evidenci rizikové práce. A po skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce, předat tuto evidenci agentuře, která ji uchová.

Nemoci z povolání a nutnost provádět měření

Nově také zaměstnavateli vzniká povinnost, dle odst. (3), § 38, v případě, že u něj vznikne nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a to ve vztahu k rizikovému faktoru fyzické námahy nebo pracovní polohy, předložit do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru.

Autor: Vladimír Šich (Legislativa.cz)