Vstupujeme do nového desetiletí a v oboru bezpečnosti práce nás čeká s velkou pravděpodobností mnoho významných změn a příležitostí. BOZP se bude i nadále vyvíjet a přizpůsobovat současným trendům a změnám, o kterým víme už nyní. Nejvíce bezpečnost na pracovišti ovlivní nové technologie a automatizace, stále zvyšující se počet podnikatelů pracujících na volné noze, ale také demografické a klimatické změny nebo kyberšikana. Zde je přehled našich predikcí.

Obsah článku:

 • Úvodem
 • Predikce BOZP na nové desetiletí
  • Nové technologie a automatizace. Průmysl 4.0
  • Outsourcing, Freelancer a práce na volné noze
  • Stárnoucí a nová generace. Demografické změny
  • Klimatické změny a působení na lidský organismus
  • Bezpečnost informací a kyberšikana

Úvodem

Myšlení stále velkého množství zaměstnanců, pracovníků, ale i zaměstnavatelů a jiných představitelů firem je stále ve vakuu staré školy. Stále se mezi některými objevuje tzv. strategie nutného zla, která z pohledu bezpečnosti práce přináší příznaky nebezpečného pracoviště. Moderní firma přitom zaujímá holistický přístup k BOZP. Spojení proaktivního přístupu s inovativními a moderními přístroji a postupy přitom pomáhají čelit výzvám a příležitostem v oblasti bezpečnosti. 

Predikce BOZP na nové desetiletí

Zde je několik predikcí pro rok 2020 a následující desetiletí ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

1. Nové technologie a automatizace. Průmysl 4.0

Nastupující čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0) představující globální automatizaci, kterou tvoří např. internet, robotika, virtuální realita, digitální měna (bitcoin, blockchain) apod., zcela jasně poukazuje na přechod k inovativní společnosti. Automatizuje se celá řada pracovních procesů, což vytváří nová bezpečnostní rizika. Navíc vzniká čím dál větší konkurence a s ním i množství nových forem podnikání. To vše bude vyvíjet tlak na společnost, aby se pravidelně rekvalifikovala a zlepšovala své dovednosti.

Nové technologie, automatizace nebo neustále se rozšiřující on-line práce značně ovlivňuje BOZP minimálně posledních 20 let a nebude tomu jinak ani v následujícím desetiletí. Čím dál více se bude bezpečnost práce dotýkat živnostníků (OSVČ) a tzv. freelancerů, kteří pracují v on-line prostředí a navíc ve formě Home Office, tedy z pohodlý domova. Tato skutečnost však představuje celou řadu nových rizik – např. muskuloskeletální poruchy, únava, stres, vyhoření a kyberšikanu. O některých odborníci sice už ví, ale pracovníci je zatím příliš neakceptují.

Predikce: Trend bude s velkou pravděpodobností směřovat ke zvyšování povědomí a pravidelné edukaci živnostníků pracujících v domácím prostředí nebo na volné noze. Vzdělávání bude zaměřeno na ergonomii práce a kompenzaci pracovního vytížení.

2. Outsourcing, Freelancer a práce na volné noze

Celosvětově také neustále dochází k přehodnocování strategie v oblasti lidských zdrojů, a to směrem k využívání outsourcingu, offshoringu a podobných obchodně partnerských modelů. Firmy se chovají více ekonomicky, jsou odolnější, flexibilnější a pro rutinní, ale i odborné pracovní činnosti stále častěji využívají externí pracovníky – konzultanty a jiné smluvní partnery, namísto vlastních zaměstnanců. Šetří jim to čas i peníze.

Tento vývoj však potřebuje pečlivě přezkoumat a provést detailní posouzení rizik, regulaci, ale i zásah v kontextu s BOZP, protože legislativa v mnoha případech vůbec nemyslí na tyto externí “zaměstnance”. Důvodem je fakt, že základní legislativa týkající se bezpečnosti práce směřuje hlavně na zaměstnance a zaměstnavatele. Protože dochází ke změnám v zajetých organizačních strukturách a zároveň k obrovskému rozmachu internetové populace, bude to vyžadovat změnu myšlení a zcela nový přístup k regulaci BOZP a vytvoření nových legislativních požadavků, a to na úrovni celé EU. 

Predikce: V následujícím desetiletí se bude bezpečnost práce zaměřovat na jednotlivce, zejména na nezávislé freelancery pracující v on-line prostředí. Pozornost bude věnována hlavně vzdělávání v oblasti ergonomii práce (ergonomie správné sezení u PC), pracovnímu stresu a řešení sociálního vyloučení.

3. Stárnoucí a nová generace. Demografické změny

S nástupem digitalizace, automatizace, robotizace a outsourcingu přibývá počet zaměstnanců, kteří mají pocit, že jejich práce jim nedává smysl. Průzkum YouGov z roku 2015 ukazuje, že asi 37 % britů si nemyslí, že by jejich práce nějak významně přispěla světu. Průzkumy z roku 2018 zase ukazují, že 40 % nizozemců se domnívá, že jejich pracovní místa by neměly vůbec existovat.

Globální pracovní síla se neustále mění, a tak se v některých částech světa mladé populace rozšiřují, zatímco v jiných stárnou. Je důležité vědět, co tyto demografické změny znamenají pro bezpečnost práce. V některých částech světa, jako je Afrika a jižní Asie, se na pracovní pozice dostávají zejména velmi mladí lidé. Společnosti působící v těchto oblastech, které zaměstnávají mladé pracovníky, si však musí uvědomit, že jsou mnohem zranitelnější, než ti starší. Dokazují to i evropské průzkumy agentury EU-OSHA.

Na druhé straně stárnoucí populace znamená také stárnoucí pracovní sílu. Zprávy MOP (Mezinárodní organizace práce) tvrdí, že jak se růst populace zpomalí, bude to mít celkový účinek na stárnoucí globální pracovní sílu. Mnoho pracovníků tak může již dnes očekávat, že budou pracovat mnohem déle než jejich předchůdci, zatímco zaměstnavatelé zase očekávají stále starší pracovní sílu. Je třeba si však uvědomit, že některé fyzické a kognitivní kapacity mohou ve vyšším věku každého člověka začít klesat v důsledku procesů přirozeného stárnutí, což samozřejmě vede ke zvýšení rizik při práci. Například uklouznutí, zakopnutí a s tím spojené pády jsou častější u starších pracovníků.

Predikce: Stárnutí pracující populace zůstane klíčovou výzvou. Politici budou nuceni vymyslet nové způsoby, jak zajistit, aby starší lidé mohli pracovat bezpečněji a tak dlouho, jak budou chtít. To bude stále důležitější zejména v rychle stárnoucích ekonomikách, jako je například Japonsko, Německo, Itálie a Španělsko.

4. Klimatické změny a působení na lidský organismus

Pokud se věci dramaticky nezmění v globálním měřítku, budoucnost bude s velkou pravděpodobností představovat rostoucí teploty, extrémní výkyvy počasí, neustálé změny srážek a extrémnější povětrnostní podmínky. Objeví se také nová onemocnění a zdravotní rizika. Největšímu riziku čelí lidé, kteří pracují venku a vystavují se přímému slunečnímu záření. Jedná se zejména o lidi, kteří pracují ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví a rybářském průmyslu. Podle průzkumů budou dělníci na stavbách v roce 2030 zameškávat asi 19 % pracovní doby v důsledku přehřátí a tepelného stresu.

Vysoké teploty vedou ke zvýšení souvisejících zdravotních rizik, jako je např. úpal, vyčerpání teplem, únava, slabší kognitivní funkce, zvýšené riziko zranění, změněné reakce na vystavení chemickým a biologickým rizikům, dehydratace, zvýšená zátěž dýchacích cest, zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a oslabená imunita.

Predikce: Změna klimatu a zhoršující se životní prostředí budou utvářet pro bezpečnost práce stále nové opatření, která budou naprosto nezbytná k ochraně pracovníků.

5. Bezpečnost informací a kyberšikana

Informační bezpečnost a kyberšikana jsou úzce spjaty s bezpečností práce. V současném on-line světě, ve kterém se většina informací řeší přes internet, je bezpečnost týkající se především informací na prvním místě. Kybernetické útoky na různé společnosti a instituce v posledním desetiletí jsou toho jasným důkazem. Existují segmenty, které na základě úniku informací nebo kyber útoku mohou ohrozit lidské zdraví nebo dokonce životy. Nejvíce se tato skutečnost týká nemocnic a zdravotnických zařízení celkově.

V roce 2016 bylo Evropským parlamentem schváleno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ. Jedná se o legislativní požadavek týkající se nakládání s osobními a citlivými údaji. Více informací se můžete dozvědět v našem Školení ochrany osobních údajů (GDPR).

Mohlo by vás zajímat: Jak udělat školení GDPR o zpracování osobních údajů pro vaše zaměstnance

Predikce: V následujícím desetiletí se bude bezpečnost v pracovním prostředí zabývat čím dál více také informační bezpečností a ochranou před kyberšikanou a kyber útoky. Lze předpokládat, že zaměstnavatelé budou více vzdělávat své zaměstnance v tom, jak mají nakládat s informacemi v on-line světě a předcházet jejich úniku.


Zdroje: ohsonline.com, osha.europa.com, enablon.com, examinetics.com