Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo v letošním roce 2016 řadu změn, které se týkají zaměstnanců v tzv. home office, tedy v režimu práce z domova. Tento styl práce je dnes preferován zejména u těch zaměstnanců, kterým stačí pro výkon jejich běžné denní agendy pouze počítač s internetovým připojením a telefon a pro které by cesta na pracoviště mohla znamenat časové nebo jiné komplikace. Dosud se home office pohybovala v určité šedé zóně, kdy se na tento způsob práce vztahovala část pravidel pro práci z domova a část pro práci ze vzdáleného pracoviště. Nová úprava zákona vnáší do situace jasnější pravidla a přináší několik velmi zajímavých změn.

Přibyl nárok na proplacení nákladů, zmizela povinnost schůzek

Nová úprava počítá od jara roku 2017 s možností požádat zaměstnavatele o úhradu nákladů spojených s prací z domova, ať už se jedná o příspěvek na elektrickou energii, internetové připojení či jiné náklady spojené s provozem domácí kanceláře. S placením příspěvku se počítá s paušální formou, která bude tedy zahrnovat náklady na home office jako celek, přičemž přesná metodika výpočtu tohoto příspěvku zatím není známa, ale je pravděpodobné, že se v těchto případech bude vycházet zejména ze speciálních ustanovení v pracovních smlouvách.

Stejně jako ujasnění o tom, jak se budou případné náklady na vedení domácí kanceláře proplácet, došlo k posunu i v otázce povinného setkávání pracovníků na home office se svými kolegy z kmenového pracoviště, kterážto povinnost byla z úpravy na nátlak strany zaměstnanců i zaměstnavatelů odstraněna a zůstala pouze doporučená možnost. Institut povinných setkávání ovšem nemizí úplně, nýbrž zůstává jako povinnost zaměstnavatele, pokud o tento způsob spolupráce požádá sám zaměstnanec. Jak je to ovšem s bezpečností práce a povinným školením zaměstnanců v případě práce z domova?

Povinná školení BOZP platí nadále beze změn

Na zaměstnance, kteří pracují větší část pracovní doby v režimu home office platí v otázce povinného školení BOZP stejná pravidla, jako pro vaše zaměstnance na provozovně či výrobní kapacitě. Zaměstnanec na home office musí být řádně proškolen na všechna rizika spojená s výkonem jeho práce, včetně požární bezpečnosti a dalších povinných náležitostí, jako je školení řidičů, pokud používá v pracovní době automobil, byť vlastní. Z praktických důvodů se ovšem tato školení velmi často realizují formou online školení BOZP, která jsou dle zákona plnohodnotnou alternativou prezenčních školení.

Krom povinných školení se na zaměstnance na home office vztahují i pravidla spojená s dodržováním bezpečnosti při výkonu práce, jako např. zákaz požívání alkoholických nápojů a manipulace s nebezpečnými předměty, jejichž obsluhu nemá zaměstnanec explicitně uvedenou v pracovní smlouvě. Z tohoto titulu jsou pak rozhodnuty případy opaření zaměstnance na home office při přípravě oběda, jako úrazy mimo kategorii pracovních úrazů a neexistuje tedy nárok na jejich kompenzaci.

Pozor na přesčasy a organizaci práce

Je důležité si uvědomit, že u práce z domova nevzniká automatický nárok na proplacení přesčasů či práce o svátcích a víkendech, což znamená, že by všechny tyto případné příplatky měly být specifikovány v pracovní smlouvě. Krom časů, za které náleží pracovníkovi větší hodinová mzda, by pracovní smlouva na home office měla obsahovat i prvky ochrany zdraví zaměstnance, jako je zákaz práce v noci či naznačení povinnosti bezpečnostních přestávek, jejichž absence může mít negativní vliv na zdraví pracovníka z domova. S těmito opatřeními souvisí i povinnost zaměstnavatele zajistit nezbytné prostředky a opatření na ochranu zdraví při práci.

Povinnosti zaměstnavatele při práci z domova

Jak už jsme napsali výše, zaměstnavatel má ze zákona povinnost aktivně vyhledávat a řídit rizika, která jsou spojena s výkonem dané práce. To znamená nejen určit čas a náplň práce, ale také by se měl ujistit, že samotná organizace práce je v souladu se zásadami BOZP. To se týká i místa výkonu práce, tedy domácí kanceláře, kterou by si měl zaměstnavatel ideálně zkontrolovat a kupříkladu navrhnout zlepšení ergonomie daného prostoru (zapůjčením vhodného nábytku či příspěvkem na jeho pořízení) či upozornit na příslušná rizika a to včetně např. rizik elektrické či požární bezpečnosti. Mějte na paměti, že ač takový zaměstnanec pracuje z domova, stále je vázán pracovně-právními povinnostmi a právy, které zavazují obě strany pracovní smlouvy.