Oblast bezpečnosti práce se neustále rozvíjí. Od ledna 2015 platí hned 4 velmi důležité změny, o kterých je třeba vědět. Čtěte podrobný výtah toho, co se změnilo a co vás v budoucnu v oblasti BOZP čeká a nemine.

1. Změna v evidenci a hlášení pracovních úrazů

Od 1. ledna 2015 začala platit novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provedená nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Cílem novely je zjednodušit a současně přiblížit oblast českého pracovního práva k právu zemí ES a také propojit statistiku pracovních úrazů se statistikou EUROSTAT.

Novela upravuje hlavně oblast evidence pracovních úrazů

 • Nově platí, že v evidenci úrazů je nutné přesně popsat druh zranění a také poraněných částí těla a to příslušným kódem. Kódy jsou součástí nově vzniklé přílohy nařízení vlády č. 3 – Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW).
 • Nutné bude také uvést popis úrazového děje. Toto nařízení má pomoci případným nesrovnalostem zejména u úrazů s pracovní neschopností do 3 dnů. Dosud se v těchto případech detailní záznamy nedělaly, takže zaměstnavatelé neměli dostatek potřebných údajů například v případech, kdy došlo k soudnímu sporu.
 • Změny nastávají i pro nutnost hlášení úrazu na pojišťovně. Již neplatí povinnost zasílat ohlášení neprodleně. Nově postačí, když zaměstnavatel pojišťovně pošle záznam o úrazech vždy za uplynulý měsíc.
 • Zjednodušena je také administrativní povinnost pro hlášení úrazů vůči pojišťovně, u níž je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zaměstnavatel může pojišťovně zaslat záznam o úrazu až při likvidaci pojistné události. Formulář o hlášení úrazu je také nově doplněn o kolonku, ve které se mohou k danému úrazu vyjádřit i zástupci zaměstnanců.

2. Nový seznam nemocí z povolání

Druhou změnou je nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. Novela reaguje na fakt, že se objevují stále nové nemoci z povolání, které je třeba do seznamu zařadit. Bude tedy aktualizován seznam nemocí z povolání v návaznosti na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny.

3. Novela zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců opět odsunuta

Novela zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců měla nabýt účinnosti již od 1.1.2008. Cílem novely je upravit oblast odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se o novelu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců – zákon č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Termín nabytí účinnosti nového zákona byl však opět posunut až 1. ledna 2017. Důvodem odložení účinnosti je především zisk potřebného času k projednání všech navrhovaných změn o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Novela má například snížit náklady správní režie pojišťoven z 9% na 4% z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli. Pro účely změny vypracovalo MPSV rozhodovací materiál, ve kterém se hovoří o nutnosti vyhledání a stanovení nejvhodnějšího nositele pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Nabízí se 4 možnosti, kdo může nositelem pojištění být:

 1. pojišťovny (dnes jsou nositeli pouze Kooperativa a.s. a Česká pojišťovna a.s.) možnost by měla být dána všem
 2. zdravotní pojišťovny
 3. Česká správa sociálního zabezpečení
 4. veřejnoprávní instituce, která by vznikla jako pojišťovna

Na nositeli pojištění se ale dosud sociální partneři neshodli, proto bude o konečné podobě úpravy rozhodovat vláda.

4. Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých

Od 1. ledna 2015 platí nové nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).

V § 1 je upravena výše rozhodného výdělku a to takto:

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživ pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších právních předpisů, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů,, a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 1,6 %.

 


 

Rok 2015 a připravované právní předpisy v oblasti BOZP

I v letošním roce se plánuje hned několik změn v oblasti BOZP. Co se v současné době řeší a na co se připravit?

Rekodifikace vyhlášky č. 288/2003 Sb. – zatím bez termínu

V současné době probíhá rekodifikace vyhlášky č. 288/2003 Sb., která má přinést přesnou definici prací a pracovišť, které budou zakázány těhotným a kojícím ženám a také matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Nová verze vyhlášky bude také definovat práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým. Ve vyhlášce mají být jasně stanoveny i podmínky, za kterých by mohli mladiství práce na zakázaných místech vykonávat – např. při přípravě na budoucí povolání. Připomínkování je ale obsáhlé, proto dosud není znám termín dokončení těchto změn.

Změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – zřejmě od července 2015

 • Vláda v roce 2014 schválila návrh novely zákoníku práce, který se týká odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Změna se týká převedení ustanovení § 365 z přechodných ustanovení do hlavy jedenácté zákoníku práce.
 • Součástí novely je kromě jiného i návrh na zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění.
 • Novela bude měnit také podmínky při odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Bude vydáno nové nařízení vlády, které se bude této oblasti věnovat.
 • Novela by měla vejít v platnost 1. července 2015.

Nové členění přestupků na úseku ochrany veřejného zdraví

Projednáván bude také návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Cílem novely bude definovat nové členění přestupků a správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Další podmínky BOZP

V roce 2014 bylo ukončeno vnější připomínkové řízení novely zákona č. 309/2006 Sb., které se týká zajištění dalších podmínek BOZP. V roce 2015 proběhne legislativní proces. Očekává se, že novela by měla být hotová nejdříve v lednu 2016.